Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (vereenvoudiging regelgeving)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet belastingen op milieugrondslag te wijzigen teneinde de regelgeving te vereenvoudigen, in de praktijk toegepaste gedragslijnen in de wet vast te leggen en de wetgeving beter op de uitvoeringspraktijk te laten aansluiten, de energiebelasting aan te passen aan ontwikkelingen op de energiemarkt en de implementatie van EU-regelgeving aan te vullen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

De tekst van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in het Staatsblad geplaatst zoals deze luidt per 1 januari 2008, of indien deze wet in werking treedt op een latere datum, zoals deze luidt per die datum. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Financiën de nummering van de artikelen, hoofdstukken en afdelingen van de Wet belastingen op milieugrondslag opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen, hoofdstukken en afdelingen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel VI

Ingeval de samenloop van onderhavig wetsvoorstel en wetten die wijzigingen aanbrengen in de Wet belastingen op milieugrondslag en die eerder dan onderhavig wetsvoorstel, nadat het tot wet is verheven, in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de Wet belastingen op milieugrondslag, kan die wet op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 november 2007

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de zesde december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina