Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling aanpak zwerfafval

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 november 2007, nr. SAS/rwo/2007115961 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling aanpak zwerfafval (Besluit mandaat, volmacht en machtiging SenterNovem Subsidieregeling aanpak zwerfafval)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 9 november 2007, kenmerk ZJZ0789674;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten respectievelijk het verrichten van handelingen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling aanpak zwerfafval.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen;

  • b. machtiging verleend tot het verrichten van alle voorbereidende werkzaamheden of handelingen met betrekking tot het nemen van besluiten op bezwaar als bedoeld onder a;

  • c. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld onder a.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De algemeen directeur Agentschap NL

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

De algemeen directeur Agentschap NL,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling aanpak zwerfafval.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina