Circulaire wijziging rechtspositieregelingen reiskostenvergoeding en verhuiskostenvergoeding

[Regeling vervalt per 28-03-2019.]
Geldend van 28-11-2007 t/m heden

Circulaire wijziging aantal rechtspositieregelingen die verband houden met de reiskostenvergoeding en de verhuiskostenvergoeding

1. Inleiding

Recent zijn de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning, de Regeling rechtspositie gedeputeerden, de Regeling rechtspositie burgemeesters en de Regeling rechtspositie wethouders gewijzigd. De wijzigingen betreffen de reiskostenvergoeding en de verhuiskostenvergoeding.

Zowel de wijzigingen van als de toelichting op die wijzigingen van de regelingen rechtspositie heb ik voor uw informatie bij deze circulaire gevoegd.

Wat betreft de inwerkingtreding van de verschillende wijzigingen verwijs ik u naar artikel V van het genoemde wijzigingsbesluit.

De integrale tekst van de genoemde regelingen kunt u vinden op de internetsite www.overheid.nl, onder wet- en regelgeving.

2. Wijzigingen in de regelgeving

De aanpassingen van de bovengenoemde regelingen betreffen onder meer het volgende.

A. Reiskostenvergoeding

Als gevolg van een afspraak in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2005–2006 in het Sectoroverleg Rijk tussen de centrales van overheidspersoneel en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de vergoeding voor dienstreizen die niet of niet doelmatig per openbaar vervoer bereikbaar zijn, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 verhoogd van € 0,28 naar € 0,37.

Gevolg daarvan is dat ook de kilometervergoeding in de bovengenoemde rechtspositieregelingen voor commissarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders wordt gewijzigd.

B. Verhuiskosten

De bepalingen over verhuiskosten in de bovengenoemde rechtspositieregelingen voor commissarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders zijn gewijzigd, in die zin dat de kosten van het in- en uitpakken behoren tot de verhuiskosten.

Ook wordt in de toelichting bij deze wijziging opgemerkt dat eventuele tussentijdse opslagkosten worden geacht te vallen onder de ‘andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten’.

Fiscaal is een vrijgestelde vergoeding mogelijk voor de kosten van het overbrengen van de inboedel, ongeacht het bedrag van die kosten, als de verhuizing verband heeft met de dienstbetrekking. De overige kosten, inclusief herinrichtingskosten, kunnen vrij worden vergoed tot maximaal 12% van het jaarloon, met een maximum van € 5.445,–.

C. Kilometervergoeding waarnemend burgemeester

De kilometervergoeding voor de waarnemend burgemeester was bij de laatste wijziging van de Regeling rechtspositie burgemeesters (gepubliceerd in de Staatscourant van 2 februari 2006, nr. 24) onbedoeld geschrapt. Het nieuwe tweede lid van artikel 5 herstelt dit en bovendien wordt daarin het tarief van de kilometervergoeding verhoogd naar € 0,37. Door de terugwerkende kracht is er nu geen sprake meer van een periode waarvoor de waarnemer geen vergoeding zou krijgen.

D. Doorwerking salarisverhoging en eindejaarsuitkering naar uitkeringen

In de circulaires van 19 juni 2007, nr. 2007-182147 (voor commissarissen en gedeputeerden), en 19 juni 2007, nr. 2007-181639 (voor burgemeester en wethouders) is o.a. vermeld dat zowel de salarisverhoging als de verhoging van de eindejaarsuitkering een algemeen karakter hebben en doorwerken naar alle voor 1 januari 2007 ingegane (ontslaggebonden) uitkeringen.

Uit telefonisch gestelde vragen blijkt dat op dit punt enige onduidelijkheid bestaat. Ik benadruk hierbij dat de genoemde salarisverhoging en eindejaarsuitkering ook doorwerken naar de (ontslaggebonden) uitkeringen die al waren ingegaan vóór 1 januari 2007.

E. Informatie op internet

Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers, circulaires.

Hoogachtend,
De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voor deze:
de

wnd. directeur-generaal Bestuur

,

P.P.L. van Kalmthout

Bijlage

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2007, nr. 2007-0000443938, houdende wijziging van een aantal rechtspositionele regelingen in verband met de reiskostenvergoeding en de verhuiskostenvergoeding

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 8 en 8a van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, de artikelen 18 en 19 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, de artikelen 31, 32 en 34 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters en de artikelen 22 en 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

Besluit:

Artikel I

De Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onderdeel b, wordt ‘andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten’ vervangen door: andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken’.

B

In de artikelen 5, onderdeel b, en 6, onderdeel c, wordt ‘€ 0,28’ vervangen door: € 0,37.

Artikel II

De Regeling rechtspositie gedeputeerden wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel b, wordt ‘andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten’ vervangen door: andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken’.

B

In artikel 4, onderdeel b, wordt ‘€ 0,28’ vervangen door: € 0,37.

Artikel III

De Regeling rechtspositie burgemeesters wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, onderdeel b, wordt ‘andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten’ vervangen door: andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken’.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid wordt toegevoegd, dat luidt:

2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, geldt voor een waarnemend burgemeester een bedrag van € 0,37 per afgelegde kilometer.

C

In artikel 6, derde lid, onderdeel b, wordt ‘€ 0,28’ vervangen door: € 0,37.

D

In artikel 7, onderdeel c, wordt ‘€ 0,28’ vervangen door: € 0,37.

Artikel IV

De Regeling rechtspositie wethouders wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel b, wordt ‘andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten’ vervangen door: andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken’.

B

In artikel 4, onderdeel b, wordt: ‘€ 0,28’ vervangen door: € 0,37.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de onderdelen B van de artikelen I tot en met IV, alsmede artikel III, onderdelen C en D, terugwerken tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina