Regeling opening PV-ERA-NET Polymol EOS LT transnational call

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 07-11-2008 t/m 31-12-2009

Regeling opening PV-ERA-NET Polymer EOS LT transnational call

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, eerste lid, 6, 7, eerste lid en 11, vijfde lid, van het Besluit EOS: Lange Termijn;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: het Besluit EOS: Lange Termijn;

 • b. uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling EOS: Lange Termijn;

 • c. PV-ERA-NET Polymol-project: een internationaal project, dat voldoet aan bijlage 1 bij deze regeling;

 • d. PV-ERA-NET Polymol EOS LT-project: een project bestaande uit het deel van een PV-ERA-NET Polymol-project waarin in Nederland gevestigde deelnemers activiteiten verrichten op het gebied van lange termijn-onderzoek met betrekking tot moleculaire en polymere dunne film zonnecellen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De periode, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, na afloop waarvan de aanvragen om een subsidie voor een ERA-NET Polymol EOS LT-project worden behandeld, vangt aan op de dag dat deze Regeling in werking treedt en eindigt op 7 maart 2008 om 17.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 350.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruik gemaakt van de bij deze regeling behorende bijlagen 3 en 4.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 In aanvulling op artikel 9, eerste en tweede lid, van de uitvoeringsregeling, geldt als criteria voor het PV-ERA-NET Polymol EOS LT-project de kwaliteit van de samenwerking met de niet in Nederland gevestigde deelnemer of deelnemers, waaronder mede wordt begrepen ondersteuning voor deze deelnemers vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in deze samenwerking;

 • 3 Aan een PV-ERA-NET Polymol EOS LT-project wordt geen subsidie verleend indien een of meerdere van de niet in Nederland gevestigde deelnemers niet worden ondersteund vanuit hun nationale programma’s voor hun aandeel in de samenwerking in het PV-ERA-NET Polymol project.

 • 5 In afwijking van artikel 10, onderdeel b, van het besluit wordt afwijzend op een aanvraag beslist indien het onaannemelijk wordt geacht dat het PV-ERA-NET Polymol EOS LT-project voor 30 juni 2011 kan worden voltooid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opening PV-ERA-NET Polymol EOS LT transnational call.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 3 en 4, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht.

Den Haag, 21 november 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Een PV-ERA-NET Polymol project is een onderzoeksproject:

 • waarvoor een aanvraag is ingediend in het kader van de eerste call van het European Research Area network PV-ERA-NET bij SenterNovem Utrecht;

 • waarvan het internationale samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee organisaties uit twee verschillende landen, die elk voor eigen rekening en risico participeren in het gezamenlijke PV-ERA-NET project.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De beoordelingscriteria van het ERA-NET Bioenergy-project zijn de volgende:

 • Bijdrage aan de Europese kennispositie op het gebied van polymere en moleculaire zonnecellen

 • kwaliteit van het voorstel

 • Waarde en valorisatie van het project

 • Kwaliteit van het consortium.

Terug naar begin van de pagina