Buitentoepassingstelling gedeelte 2007 willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

Geldend van 29-11-2007 t/m heden

Buitentoepassingstelling voor een gedeelte van 2007 van de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.52, eerste lid, onderdeel a, aanhef en onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, na overleg met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3.52, eerste lid, onderdeel a, aanhef en onder 1°, en onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De in artikel 3.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen wordt buiten toepassing gesteld met verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 28 november doch voor 1 januari 2008.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 november 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina