Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen

Geldend van 29-11-2007 t/m heden

Besluit van De Nederlandsche Bank NV van 20 november 2007, nr. Juza/2007/00681/CLR, tot vaststelling van formulieren ten behoeve van de meldingen, bedoeld in de artikelen 102, eerste lid, en 125, onderdeel b, van de Pensioenwet respectievelijk de meldingen, bedoeld in de artikelen 107, eerste lid, en 25, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen)

De Nederlandsche Bank NV,

Na overleg met de representatieve organisaties;

Gelet op de artikelen 102, eerste lid, en 125, onderdeel b, van de Pensioenwet respectievelijk de artikelen 107, eerste lid, en 25, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Besluit:

Artikel 1

De formulieren voor de melding van de oprichting van een pensioenfonds, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 107, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden vastgesteld:

  • a. voor bedrijfstakpensioenfondsen: volgens het model van bijlage A van dit besluit;

  • b. voor beroepspensioenfondsen: volgens het model van bijlage B van dit besluit;

  • c. voor ondernemingspensioenfondsen en niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen: volgens het model van bijlage C van dit besluit.

Artikel 2

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen.

Dit besluit zal met zijn bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank NV, Directeur

,

A.J. Kellermann

Bijlage C

Aanmeldingsformulier ondernemingspensioenfondsen en niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Bijlage 242834.png
Bijlage 242835.png
Terug naar begin van de pagina