Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)

Geldend van 16-01-2008 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2007, nr. MC-U 2807537, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering vrije prijsvorming oefentherapie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Brieven van 25 september 2007; Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 689, nr. 156);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op paramedische zorg zoals oefentherapeuten die bieden. Deze aanwijzing is niet van toepassing op zorg geleverd door instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 1 tot en met 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels vast.

Artikel 2

  • 1 De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2008 prestatiebeschrijvingen vast voor de in artikel 1 bedoelde zorg.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina