Regeling verhoging subsidieplafond 2007 Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 24-11-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 november 2007, nr. WJZ 7129240, tot verhoging van het subsidieplafond voor 2007 van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004 wordt verhoogd tot € 11.875.000,–.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina