Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming gemeenten voor kosten ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Geldend van 25-11-2007 t/m heden

Tijdelijke Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 14 november 2007, nr. DDS 5514603, houdende de toekenning van een eenmalige tegemoetkoming voor gemeenten ten behoeve van kosten ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Justitie;

  • b. Regeling: de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet: de regeling als gepubliceerd in de Staatscourant van 13 juni 2007 (nr. 111 / pag. 12);

  • c. Taakstelling huisvesting: de (deel)taakstelling huisvesting statushouders o.g.v. de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap oude Vreemdelingenwet, als aangekondigd in de Bekendmaking van de prognose van het aantal te huisvesten personen in de Staatscourant (2007, nr. 64) van 30 maart 2007 en gepubliceerd in de Circulaire van 5 juli 2007 (5479816/SCV) en de volgende halfjaarlijkse opvolgers;

  • d. Huishouden: de sociale leefeenheid die uit één of meerdere personen bestaat en op één adres woont.

  • e. COA: het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

  • f. VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Artikel 2. Doel

De Staatssecretaris verstrekt een financiële tegemoetkoming aan gemeenten ter zake van kosten voor de uitvoering van de Regeling. De verstrekking van deze tegemoetkoming voor gemeenten wordt gekoppeld aan de huisvesting van huishoudens in het kader van de Regeling gedurende 2007, 2008 en 2009.

Artikel 3. Plafond

Het budget van de op grond van deze regeling te verlenen tegemoetkoming aan gemeenten bedraagt maximaal € 55 miljoen.

Artikel 4. De hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 3.400 per gehuisvest huishouden.

Artikel 5. Tegemoetkoming op basis van registratie

  • 1 Het aantal gehuisveste huishoudens wordt vastgesteld op basis van de gegevens die zijn opgenomen in de maandelijkse taakstellingsregistratie van het COA.

  • 2 Teneinde de gehuisveste huishoudens op te doen nemen in de taakstellingsregistratie van het COA, dienen de gemeenten gebruik te maken van het formulier ‘aanmelding van personen ten behoeve van de huisvestingstaakstelling statushouders speciale regeling’. Dit formulier is bijgevoegd als bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 6. Verstrekking tegemoetkoming

De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 4, wordt ambtshalve uitgekeerd in respectievelijk het eerste kwartaal van 2008, 2009 en 2010, zijnde het jaar volgende op het jaar waarin de (deel)taakstelling huisvesting is gerealiseerd.

Artikel 7. Onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen

De Staatssecretaris kan onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen terugvorderen voor zover na de betaling van de uitkering nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 8. Titel regeling

De regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming gemeenten voor kosten ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Artikel 9. Inwerkingtreding regeling

Deze tijdelijke regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 14 november 2007

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina