Regeling onderschepping luchtvaartuigen

Geldend van 12-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regels voor het onderscheppen van luchtvaartuigen (Regeling onderschepping luchtvaartuigen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 41, derde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1

Een onderschepping van een burgerluchtvaartuig door een militair luchtvaartuig of een luchtvaartuig dat wordt gebruikt voor politie- of douanediensten wordt uitgevoerd volgens het handboek voor het onderscheppen van burgerluchtvaartuigen van ICAO, doc 9433-AN/926, dat als bijlage is opgenomen bij deze regeling, tenzij anders wordt beslist op grond van de Regeling bijstand bestrijding luchtvaartterrorisme.

Artikel 2

Een luchtverkeersleider die een wederrechtelijke inmenging signaleert, of gedragingen vaststelt die daarop kunnen wijzen, of andere omstandigheden signaleert die een onderschepping wenselijk maken, informeert terstond zijn supervisor. Deze waarschuwt terstond de Supervisor MilATCC Nieuw Milligen van het Ministerie van Defensie.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij deze regeling ligt ter visie bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina