Regeling aanpassen en vaststellen bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2007 en 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 11-09-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2007, nr. VO/F-2007/31668, houdende regels voor het aanpassen en vaststellen van de bedragen van de landelijke gemiddelde personeelslast en de aanvullende bekostiging personeelskosten voor het kalenderjaar 2007 en 2008 (Regeling aanpassen en vaststellen bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2007 en 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 84b, tweede lid, 85, derde lid, en 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b. directie: rectoren, directeuren, conrectoren en adjunct-directeuren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder a, van de WVO;

 • c. schoolsoortgroep 1: scholen voor praktijkonderwijs, mavo, vbo en scholengemeenschappen mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs;

 • d. schoolsoortgroep 2: scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • e. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen havo/mavo of scholengemeenschappen vwo/havo/mavo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs;

 • f. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen havo/mavo/vbo of scholengemeenschappen vwo/havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.

Paragraaf 2. Aanpassing landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2007

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006 en 2007.]

Paragraaf 3. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2008

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2008

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2008 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 77.703,76 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 92.740,07 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 91.750,16 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 89.122,94 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2008 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 66.812,46 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 75.774,44 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 72.072,58 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 68.590,21 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2008 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 40.743,64, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 4. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2008

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt vanaf 1 januari 2008, zijn op het vaststellen van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie van de school geldt de in artikel 3, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 3, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 3, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassen en vaststellen bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2007 en 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina