Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geldend van 01-07-2014 t/m 30-11-2015

Besluit van 2 november 2007, houdende vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 842/2006 (Besluit gefluoreerde broeikasgassen Wms 2007)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 juli 2007, nr. DJZ 2007065566, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (PbEU L 161) en de artikelen 24 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2007, nr. W08.07.0198/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 2007, nr. DJZ2007103216, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2015]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • brandblusapparaat: voor het bestrijden van brand bestemd draagbaar of verrijdbaar apparaat, welke door middel van eenvoudige handgreep in werking kan worden gesteld en gehouden, en waarvan de constructie zodanig is dat de bestrijding van brand geschiedt door middel van een zich in de apparatuur bevindend blusmiddel;

 • EG-verordening standaardlekcontroles brandbeveiligingssystemen: verordening (EG) nr. 1497/2007 van de Europese Commissie van 18 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) Nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten (PbEU L 333);

 • EG-verordening standaardlekcontroles stationaire koelinstallaties: verordening (EG) nr. 1516/2007 van de Europese Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat (PbEU L 335);

 • f-gassenverordening: verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese unie van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen (PbEU L 161);

 • gefluoreerde broeikasgassen: gefluoreerde broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, onder 1, van de f-gassenverordening;

 • hoogspanningsschakelaars: hoogspanningsschakelaars als bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 305/2008 van de Europese Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars (PbEU L 92);

 • koelsysteem: drukapparatuur of drukapparaat als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Warenwetbesluit drukapparatuur, waarin zich gefluoreerde broeikasgassen bevindt of daartoe bestemd is;

 • mobiel koelsysteem: koelsysteem dat

  • niet hermetisch gesloten is en drie kilogram of meer gefluoreerde broeikasgassen bevat, of

  • hermetisch gesloten is en zes kilogram of meer gefluoreerde broeikasgassen bevat,

  en zich bevindt in of op een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Spoorwegwet of een voertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c of d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • stationair brandbeveiligingssysteem: brandbeveiligingssysteem als bedoeld in artikel 1 van de EG-verordening standaardlekcontroles brandbeveiligingssystemen.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-12-2015]

Dit besluit en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone.

§ 2. Gefluoreerde broeikasgassen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2015]

De bevoegde instantie, bedoeld in de artikelen 3, zesde lid, en 6, eerste lid, van de f-gassenverordening is Onze Minister.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-12-2015]

De EG-verordening standaardlekcontroles stationaire koelinstallaties en artikel 3, eerste tot en met zesde lid, van de f-gassenverordening zijn van overeenkomstige toepassing op mobiele koelsystemen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Het is verboden:

  • a. te handelen in strijd met de voorschriften, gesteld bij de artikelen 3, eerste, tweede, derde en zesde lid, 4, 5, derde lid, en 6, eerste lid, van de f-gassenverordening, en

  • b. te handelen in strijd met de verboden, gesteld bij de artikelen 7, eerste lid, in verbinding met het tweede lid, 8 en 9, eerste lid, in verbinding met het tweede lid, van de f-gassenverordening.

 • 2 Het is verboden:

  • a. te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste tot en met derde lid, 3 en 4 van verordening (EG) nr. 1494/2007 van de Europese Commissie van 17 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van de vorm van etiketten en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten (PbEU L 332);

  • b. te handelen in strijd met de artikelen 2 tot en met 7 van de EG-verordening standaardlekcontroles brandbeveiligingssystemen;

  • c. te handelen in strijd met de artikelen 2 tot en met 10 van de EG-verordening standaardlekcontroles stationaire koelinstallaties;

  • d. te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, van verordening (EG) nr. 306/2008 van de Europese Commissie van 2 april 2008 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van de certificering van personeel voor de terugwinning van bepaalde oplosmiddelen op basis van gefluoreerde broeikasgassen uit apparatuur (PbEU L 92).

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de examinering en diplomering van personen die werkzaamheden aan koelsystemen, stationaire brandbeveiligingssystemen, brandblusapparaten, of hoogspanningsschakelaars verrichten.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de certificering van bedrijven die werkzaamheden aan koelsystemen of brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten verrichten.

 • 3 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld inzake de aanwijzing van instellingen die met de examinering en diplomering van personen, bedoeld in het eerste lid, of met de certificering van bedrijven, bedoeld in het tweede lid, zijn belast.

 • 4 Het is verboden in strijd te handelen met de krachtens het eerste tot en met derde lid te stellen regels.

 • 5 Bedrijven die de in de artikelen 3 en 4 van de f-gassenverordening genoemde activiteiten verrichten, voldoen aan artikel 5, vierde lid, van die verordening.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van het eerste lid:

  • a. treedt artikel 3, onder b, voor zover dat betrekking heeft op artikel 8, eerste lid, van de verordening, in werking met ingang van 1 januari 2008;

  • b. treedt artikel 3, onder a, voor zover dat betrekking heeft op artikel 6, eerste lid, van de verordening, in werking met ingang van 1 april 2008;

  • c. treedt artikel 4, tweede lid, in werking met ingang van 4 juli 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 01-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 november 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de twintigste november 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina