Regeling verhoging subsidieplafond 2007 krachtens Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 22-11-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 november 2007, nr. WJZ 7099488, houdende verhoging van het subsidieplafond 2007 krachtens het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen, wordt verhoogd tot € 29.700.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16-11-2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina