Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m 26-08-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2007, nr. DLZ-KZ-2802433, houdende subsidiëring van palliatieve terminale zorg (Regeling palliatieve terminale zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 • c. instellingssubsidie: een op grond van deze regeling per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling;

 • d. vrijwillige palliatieve terminale zorg: hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning verlenen aan een terminale hulpbehoevende in de vorm van vervangende mantelzorg;

 • e. bijna-thuis-huis: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van vrijwillige palliatieve terminale zorg;

 • f. high care hospice: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van vrijwillige palliatieve terminale zorg en waar minimaal één verpleegkundige in vaste dienst is;

 • g. referentieperiode: het aantal aaneengesloten jaren dat de instelling tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt vrijwillige palliatieve terminale zorg heeft verleend, met dien verstande dat:

  • 1°. de referentieperiode niet meer dan 3 jaren bedraagt;

  • 2°. indien de zorg minder dan 1 jaar is verleend, de referentieperiode 1 jaar bedraagt;

 • h. netwerk palliatieve zorg: netwerk ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve terminale zorg betrokken organisaties en personen;

 • i. netwerkregio: de in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling genoemde gemeenten;

 • j. betaalde coördinatie: coördinatie van de inzet van vrijwilligers die palliatieve terminale zorg in de thuissituatie verlenen, door een persoon in dienstverband met de instelling;

 • k. cliënt: persoon die vrijwillige palliatieve terminale zorg ontvangt;

 • l. geestelijke verzorging thuis: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing in de thuissituatie;

 • m. rouw- en verliesbegeleiding thuis: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij verliesverwerking binnen de kinderpalliatieve zorg in de thuissituatie;

 • n. regio voor geestelijke verzorging thuis: de in bijlage 2 bij de desbetreffende instelling genoemde gemeenten;

 • o. netwerk integrale kindzorg: regionaal netwerk ter versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de kinderpalliatieve zorg betrokken organisaties en professionals en de inzet van geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders voor ernstig zieke kinderen en hun naasten;

 • p. kind: persoon die:

  • 1°. de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,

  • 2°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie de inzet van geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar;

 • q. dienst van algemeen economisch belang: een dienst als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van:

 • a. instellingssubsidies voor het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg;

 • b. instellingssubsidies voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg;

 • c. instellingssubsidies voor de coördinatie van een netwerk integrale kindzorg;

 • d. instellingssubsidies voor de geestelijke verzorging thuis en verlies- en rouwbegeleiding in een netwerkregio.

Artikel 3

 • 1 Een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg wordt niet verstrekt aan een instelling die zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet. Deze uitzondering geldt niet als de instelling de vrijwillige palliatieve terminale zorg verleent in de thuissituatie of in de instelling als high care hospice of doet verlenen in een zelfstandig als bijna-thuis-huis of high care hospice opererende vestiging van de betreffende instelling, mits de instelling als high care hospice of de zelfstandig als high care hospice opererende vestiging van de betreffende instelling ten hoogste 20 verpleegkundigen, gerekend naar voltijds dienstverband in vaste dienst heeft.

 • 3 Een instellingssubsidie wordt voor de periode van een boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4

De Minister kan bij het verstrekken van een instellingssubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de instellingssubsidie.

Paragraaf 2. Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Paragraaf 2.1. Instellingssubsidie

Artikel 6

De Minister kan jaarlijks op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken.

De instellingssubsidie bedraagt per cliënt ten hoogste:

 • a. voor het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg in de thuissituatie, dan wel in een bijna-thuis-huis of high care hospice zonder betaalde coördinatie: € 658 en € 1.879 met betaalde coördinatie;

 • b. aan een bijna-thuis-huis ten behoeve van het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg in het bijna-thuis-huis: € 4.590;

 • c. aan een high care hospice ten behoeve van het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg in de high care hospice: € 3.214;

 • d. voor het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg aan personen die verblijven in een instelling die zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: € 658.

Artikel 7

 • 1 De instellingssubsidie wordt berekend door € 24.731.500 zodanig te verdelen onder de instellingen waaraan de instellingssubsidie wordt verstrekt dat elke instelling per cliënt hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag, genoemd in artikel 6 ontvangt.

 • 2 Bij de berekening van de instellingssubsidie wordt het aantal cliënten van de instelling bepaald door het gemiddeld aantal cliënten per jaar in de referentieperiode. Indien meerdere malen dezelfde vrijwillige palliatieve terminale zorg, bedoeld in artikel 6, is verleend aan een cliënt, wordt deze voor de bepaling van het aantal cliënten voor één cliënt gerekend.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt per 1 januari 2023 verhoogd met 1,5%.

Paragraaf 2.4. Aanvraag, vaststelling, betaling en verplichtingen

Artikel 14

 • 1 De aanvraag van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg wordt uiterlijk op 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Een aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen. De aanvraag van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg in de thuissituatie met betaalde coördinatie gaat vergezeld van de arbeidsovereenkomst met de coördinator.

 • 3 De aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt niet afgewezen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van de aanvraag in verzuim is geweest. De termijnoverschrijding bedraagt ten hoogste vier weken.

Artikel 15

 • 1 De aanvraag vermeldt het totaal aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis, vrijwillige palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis of vrijwillige palliatieve terminale zorg in een high care hospice is verleend. Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal personen dat na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 14, eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 16

 • 1 De Minister kan in het kader van de behandeling van de aanvraag van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer verzoeken om een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inzake het aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling vrijwillige palliatieve terminale zorg is verleend.

 • 2 De aanvrager van een instellingssubsidie van minder dan € 125.000 werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit met betrekking tot het verstrekken van de subsidie.

Artikel 17

 • 1 De Minister geeft op de aanvraag van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg binnen 13 weken na afloop van de aanvraagtermijn, genoemd in artikel 14, eerste lid een beschikking tot vaststelling van de instellingssubsidie.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De Minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

Artikel 17a

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie blijft gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt in substantiële mate vrijwillige palliatieve terminale zorg verlenen en draagt gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt zorg voor de continuïteit van de voorzieningen voor het verlenen van de vrijwillige palliatieve terminale zorg die gemiddeld per jaar in de referentieperiode werd verstrekt.

 • 2 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 18

De ontvanger van de instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg participeert in de netwerken palliatieve zorg van de netwerkregio's waarin door de instelling vrijwillige palliatieve terminale zorg wordt verleend.

Artikel 19

 • 1 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg van € 25.000 of meer als volgt: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende boekjaar vastgestelde subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de ontvanger van een instellingssubsidie afwijken.

 • 3 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg van minder dan € 25.000 in één keer.

Artikel 20

De ontvanger van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde het aantal personen waaraan vrijwillige palliatieve terminale zorg is verleend, kan worden nagegaan.

Paragraaf 2A. Eenmalige tegemoetkoming meerkosten COVID-19

Artikel 20a

 • 1 De Minister verstrekt een eenmalige tegemoetkoming aan de ontvangers van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg in 2022, voor de meerkosten die gemaakt zijn vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19.

 • 2 Onder meerkosten als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de extra kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen of met de extra coördinatie van de inzet van vrijwilligers die palliatieve terminale zorg in de thuissituatie verlenen.

 • 3 Onder persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan de uitrusting die bestemd is om te worden gedragen of vastgehouden teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus.

Artikel 20b

 • 2 De hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 20A, eerste lid, bestaat uit:

  • a. een vast bedrag van € 225 per instelling en

  • b. een variabel deel van € 37,13 per cliënt, op basis van het gemiddeld aantal cliënten per instelling bij het op grond van deze regeling verleende subsidiebedrag voor het jaar 2022.

 • 3 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 20A, eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk in het jaar 2021 ambtshalve verstrekt en uitbetaald.

Paragraaf 3. Coördinatie netwerken palliatieve terminale zorg en netwerken integrale kindzorg

Artikel 21

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg.

Artikel 22

 • 1 De instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio of het netwerk integrale kindzorg.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 23

 • 1 De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg wordt uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 28

De ontvanger van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg draagt er zorg voor dat:

 • a. de coördinatie alle gemeenten omvat, vermeld in bijlage 1 in de netwerkregio van de desbetreffende instelling;

 • b. aan een netwerk palliatieve zorg de instellingen en personen deelnemen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • c. de coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio.

Artikel 28a

De ontvanger van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk integrale kindzorg draagt er zorg voor dat:

 • a. de coördinatie de regio omvat, vermeld in bijlage 1;

 • b. aan een netwerk integrale kindzorg de instellingen en personen deelnemen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van integrale kindzorg;

 • c. de coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van integrale kindzorg van verantwoorde kwaliteit in de regio van het netwerk integrale kindzorg.

Paragraaf 4. Geestelijke verzorging thuis en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Artikel 29

 • 1 De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 2 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor het in de regio voor geestelijke verzorging thuis zorgdragen voor de inzet van en de betaling aan geestelijk verzorgers en de daarmee samenhangende coördinerende activiteiten, ten behoeve van meerderjarige palliatieve patiënten en hun naasten en mensen van 50 jaar en ouder.

 • 2 De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 2 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor het in de regio van een netwerk integrale kindzorg zorgdragen voor de inzet van en de betaling aan rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers en de daarmee samenhangende coördinerende activiteiten, ten behoeve van ernstig zieke kinderen en hun naasten.

 • 3 Het zorgdragen voor de inzet van en de betaling aan geestelijke verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt aangewezen als dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie.

Artikel 30

 • 1 De instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de regio voor geestelijke verzorging thuis of de inzet van verlies- en rouwbegeleiders en geestelijk verzorgers thuis in de regio van een netwerk integrale kindzorg bedraagt ten hoogste het in bijlage 2 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio of de regio van een netwerk integrale kindzorg.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 31

Van het bedrag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, mag 22,7 procent per aanvragende organisatie worden ingezet voor de kosten die door de aanvragende organisatie zelf wordt gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zoals de uitvoeringskosten van facturering, voor het zorgdragen voor de inzet van geestelijk verzorgers en verlies- en rouwbegeleiders en voor de coördinerende activiteiten.

Artikel 32

 • 1 De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers of verlies- en rouwbegeleiders wordt uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt, welke vergezeld gaat van een met de Staat gesloten overeenkomst waarbij de Staat de instelling belast met en haar verplicht tot het verrichten van de dienst van algemeen economisch belang, bedoeld in artikel 29, tweede lid.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring als bedoeld in artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352), een zogenoemde de-minimisverklaring, voor het deel van de subsidie dat ingezet wordt voor de activiteiten van de netwerkorganisatie, bedoeld in artikel 31.

Artikel 33

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio draagt er zorg voor dat uitsluitend geestelijke verzorgers die bekwaam en bevoegd zijn, worden ingeschakeld voor verlening van consulten in de thuissituatie meerderjarige palliatieve patiënten en hun naasten en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, alsook voor de bijscholing van andere zorgverleners en vrijwilligers en, waar dat meerwaarde heeft, voor het meedraaien in overlegvormen in de eerste lijn. Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

 • 2 Voor de ontvanger van de instellingssubsidie voor de inzet van verlies- en rouwbegeleiders en geestelijk verzorgers in de regio van een netwerk integrale kindzorg gelden de kwaliteitseisen van Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

Paragraaf 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 35

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 36

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Netwerkregio’s palliatieve terminale zorg

Netwerk

Organisatie

Gemeenten in de netwerkregio

Bedragen in hele euro’s voor coördinatie 2022

Almere

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Almere

Almere

47.746

Amstelland & Meerlanden

Stichting Bureau VBZ

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

67.735

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Amsterdam, Diemen

168.856

Arnhem en de Liemers

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg Regio Arnhem

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (voor ½), Overbetuwe, Renkum (voor ½), Rheden, Rozendaal (Gld.), Westervoort en Zevenaar

88.390

Delft Westland Oostland

Stichting Careyn

Delft, Hoek van Holland, Lansingerland (voor ½), Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland (voor ¾)

68.340

Eemland

Stichting Beweging 3.0

Amersfoort, Baarn, Barneveld (Gld.) (voor ¼), Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk (voor ½), Soest en Woudenberg

72.010

Enschede, Haaksbergen & Noordoost Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal

60.098

Gelderse Vallei

Stichting Icare

Barneveld (voor ¾), Ede, Renswoude, Renkum (voor ½), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (voor ⅟7), Veenendaal en Wageningen

68.792

Goeree-Overflakkee

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Goeree-Overflakkee

20.098

Gooi en Vechtstreek

Stichting Hospice Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

56.961

Groningen-Centraal

Thuiszorg Dichtbij

Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Westerkwartier en Winsum (voor ½)

70.330

Haaglanden

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

157.406

‘s-Hertogenbosch/

Bommelerwaard

Stichting Kwaliteit en Integratie

Boxtel, Haaren (voor ½), ‘s-Hertogenbosch, Heusden (voor ½) Maasdriel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

71.930

Heuvelland

Stichting Envida

Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

49.660

Hoeksche Waard

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Hoeksche Waard

26.872

Hoogeveen

Stichting Icare

De Wolden (voor 2/3), Hoogeveen en Midden-Drenthe

30.458

IJssel-Vecht

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en Omgeving

Dalfsen (voor ½), Kampen, Olst – Wijhe (voor 4/9), Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle

59.357

Kop van Noord-Holland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel

41.581

Meppel-Steenwijkerland

Stichting Icare

De Wolden (voor ⅓), Meppel, Steenwijkerland en Westerveld

30.282

Midden- en Zuid-Kennemerland

Stichting Bureau VBZ

Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

89.548

Midden-Brabant

Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

Dongen (voor ½), Gilze en Rijen, Goirle, Haaren (voor ½), Heusden (voor ½) Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

87.766

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Woerden (voor ⅓) en Zuidplas

58.938

Midden-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Borne, Hengelo (O) en Hof van Twente

36.785

Nieuwe Waterweg Noord

Stichting Careyn

Maassluis, Midden-Delfland (voor ¼), Schiedam en Vlaardingen

45.599

Noord- en Oost-Flevoland

Stichting Coloriet

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde (voor ½)

47.185

Noordelijke Maasvallei

Syntein Innovatie B.V.

Bergen (L.) (voor ½), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave (voor ½), Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar (voor ½) en Sint Anthonis

31.511

Noord-Groningen

Thuiszorg Dichtbij

Bedum, De Marne, Eemsdelta, Eemsmond, Slochteren, Ten Boer en Winsum (voor ½)

32.872

Noord-Kennemerland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Alkmaar, Bergen (NH.), Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

55.844

Noord-Limburg

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray

57.415

Noord-Midden Drenthe (Assen)

Stichting Icare

Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo

40.141

Noordoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Ameland, Dantumadeel, Noardeast-Fryslàn, Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel (voor ⅓)

22.799

Noordoost-Overijssel

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en Omgeving

Hardenberg, Ommen

25.438

Noordwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarden, Menaldumadeel, Terschelling, Tytsjerksteradiel (voor ⅓) en Vlieland

52.204

Noordwest-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand en Wierden

51.138

Noordwest-Utrecht

Stichting Zorgspectrum

De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden (voor 2/3)

41.604

Noordwest-Veluwe

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (voor ½), Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde (voor ½)

48.373

Oost-Achterhoek

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Aalten (voor ¾), Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek (voor ½) en Winterswijk

36.787

Oostelijk Zuid-Limburg

Stichting Cicero Zorggroep

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

57.003

Oost-Veluwe

Stichting Gelre Ziekenhuizen

Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst (voor ⅓)

51.610

Oss – Uden – Veghel

Stichting Kwaliteit en Integratie

Bernheze, Boekel, Grave (voor ½), Landerd, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

58.517

Rivierengebied

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal (voor ½), Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal (voor ½)

43.348

Roermond & Weert

Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg

Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Cranendonck (voor ½), Nederweert en Weert

56.942

Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht

60.518

Rotterdam & omstreken

Stichting Lelie Zorggroep

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voor ½) en Rotterdam (excl. Hoek van Holland)

159.930

Salland

Stichting Carinova Groep

Deventer, Olst – Wijhe (voor 5/9), Raalte, Rijssen-Holten (voor ¼) en Voorst (voor ⅓)

38.017

Stadsgewest Breda

Stichting Amphia

Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen (voor ½), Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert

98.431

Utrecht-Stad

Stichting Careyn

Utrecht

73.258

Utrecht-Zuid

Stichting Zorgspectrum

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

44.168

Voorne-Putten

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne

42.171

Waardenland

Stichting Het Spectrum

Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Lingewaal (voor ½), Molenlanden, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht

95.025

Weert

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne

Cranendonck (voor ½), Leudal (voor 1/5), Nederweert en Weert

26.607

West-Achterhoek

Stichting Slingeland Ziekenhuis

Aalten (voor ¼), Bronckhorst (voor 3/5), Doetinchem, Montferland (Gld.) (voor ½) en Oude IJsselstreek (½)

37.604

Westelijke Mijnstreek

Stichting Zuyderland Zorg

Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

38.662

West-Friesland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Zeevang (voor ½)

50.461

Zaanstreek Waterland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang (voor ½)

71.565

Zeeland

Stichting Zeeuwse Zorgschakels

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Middelburg, Reimerswaal, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen

77.182

Zuid-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Heerenveen, Lemsterland (voor ½), Skarsterlân (voor ½), Weststellingwerf

29.045

Zuid-Gelderland

Stichting ZZG Zorggroep

Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar (voor ½) Nijmegen, West Maas en Waal (voor ½) en Wijchen

70.432

Zuid-Holland-Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

110.464

Zuidoost-Brabant

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

149.120

Zuidoost-Drenthe (Emmen)

Stichting Icare

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

42.523

Zuidoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (voor ⅓)

38.979

Zuidoost-Groningen

Thuiszorg Dichtbij

Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde

38.829

Zuidoost-Utrecht

Stichting Careyn

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug (voor 6/7), Wijk bij Duurstede en Zeist

45.155

Zuidwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Gaasterlân-Sleat, Lemsterland (voor ½), Littenseradiel, Skarsterlân (voor ½) en Súdwest-Fryslân

33.207

Zutphen

Stichting Sensire

Bronckhorst (voor 2/5), Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst (voor ⅓)

34.882

 

Netwerk integrale kindzorg

De netwerken integrale kindzorg volgen de indeling van de zgn. consortia palliatieve zorg. Hiervan maken ook bovenstaande netwerken (en dus ook de benoemde gemeenten) deel van uit.

 

Holland Rijnland

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg **

 

43.105

Noord- en Oost Nederland

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

43.105

Noord-Holland en Flevoland

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

43.105

Zuidwest Nederland

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

43.105

Zuidelijk Oost- Nederland

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

43.105

Limburg en Zuidoost Brabant

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

43.105

Het Septet/Utrecht

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

43.105

Bijlage 2. Regionale instellingen geestelijke verzorging thuis

Regio

Organisatie

Gemeenten in de regio (voor zover niet overeenkomend met een volledige provincie / regiobenaming)

Bedragen in hele euro’s voor geestelijke verzorging thuis 2022

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam

Amsterdam, Diemen

189.056

Delft, Westland, Oostland, Nieuwe Waterweg Noord

Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL)

Delft, Hoek van Holland, Lansingerland (alleen Bleiswijk), Pijnacker-Nootdorp, Westland, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen

127.568

Drenthe-Steenwijkerland

Stichting Icare

 

160.559

Friesland

Sichtpunt

 

197.316

Gelderland

Stichting D3rde Verdieping Hart voor zingeving

Apeldoorn, Arnhem, Barneveld (voor ¾), Berg en Dal, Bergen (L.) (voor ½), Beuningen, Boxmeer (N-Br.), Cuijk (N-Br.), Doesburg, Druten, Duiven, Ede, Epe, Gennep (L), Grave (N-Br.) (voor ½), Hattem, Heerde, Heumen, Lingewaard, Mill en Sint Hubert (N-Br.), Montferland (voor ½), Mook en Middelaar (L), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Renswoude (Utr.), Rheden, Rhenen (Utr.), Rozendaal (Gld.), Scherpenzeel, Sint Anthonis (N-Br.), Utrechtse Heuvelrug (voor ⅟7), Veenendaal (Utr.), Voorst (voor ⅓), Wageningen, West Maas en Waal (voor ½), Westervoort, Wijchen en Zevenaar

347.912

Groningen

Coöperatie Dichtbij U.A.

 

159.021

Haaglanden

Stichting Haagsche Zin

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

176.235

Limburg

Stichting Zuyderland Zorg

Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Brunssum, Cranendonck (N-Br.) (voor ½), Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Voerendaal, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray en Weert

303.058

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Woerden (voor ⅓) en Zuidplas

65.990

Midden-Nederland

Zin in Utrecht

Amersfoort, Baarn, Barneveld (voor ¼), Bunnik, Bunschoten, Buren, Culemborg, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Neder-Betuwe, Nieuwegein, Nijkerk, Nunspeet (Gld.), Oldebroek, Oudewater, Putten, Soest, Stichtse Vecht, Tiel, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (voor 67), Vianen, West-Betuwe (Lingewaal voor ½), West Maas en Waal (voor ½), Wijk bij Duurstede, Woerden (voor ⅔), Woudenberg, Zeewolde (voor ½) en Zeist

411.927

Noord-Holland

Stichting Questio – In gesprek over uw leven

Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Beemster, Bergen (NH.), Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hilversum, Hollands Kroon, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Laren, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren Wormerland, Zaanstad, Zandvoort

485.574

Oost- en Midden-Brabant

Sint Annaklooster

Asten, Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxtel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Dongen (voor ½), Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Grave (voor ½), Heeze-Leende, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Maasdriel (Gld.), Meierijstad, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Oss, Reusel-De Mierden, Sint-Michielsgestel, Someren, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalwijk, Waalre en Zaltbommel (Gld.)

411.274

Overijssel en Flevoland

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en Omgeving

Almere, Dalfsen (voor ½), Deventer, Dronten, Hardenberg, Kampen, Lelystad, Noordoostpolder, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten (voor ¼), Staphorst, Urk, Voorst (voor ⅓), Zeewolde (voor ½), Zwartewaterland en Zwolle

243.792

Rotterdam & omstreken

Stichting Centrum Levensvragen Rotterdam en omstreken

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voor ½), Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Rotterdam (excl. Hoek van Holland en Rozenburg)

179.060

Twente & Achterhoek

Stichting Centrum voor levensvragen Twente en Achterhoek (Willem. Hart voor levensvragen)

Aalten (voor ¾), Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Brummen, Dinkelland, Doetinchem, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O) en Hof van Twente, Lochem, Losser, Montferland (Gld.) (voor ½), Oldenzaal, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand, Voorst (voor ⅓), Wierden, Winterswijk en Zutphen

288.073

Waardenland

Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem

Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Lingewaal (voor ½), Molenwaard, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht

106.393

West-Brabant en Zeeland

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Borsele, Brielle, Goeree-Overflakkee, Goes, Halderberge, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Hulst, Kapelle, Middelburg, Nissewaard, Noord-Beveland, Reimerswaal, Roosendaal, Rozenburg, Rucphen, Schouwen-Duiveland, Sluis, Stadsgewest Breda, Steenbergen, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen, Westvoorne en Woensdrecht

364.182

Zuid-Holland Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

123.677

Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

169.333

Naar boven