Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 24-07-2021 t/m 31-10-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2007, nr. DLZ-KZ-2802433, houdende subsidiëring van palliatieve terminale zorg (Regeling palliatieve terminale zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 • c. instellingssubsidie: een op grond van deze regeling per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling;

 • d. vrijwillige palliatieve terminale zorg: hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning verlenen aan een terminale hulpbehoevende in de vorm van vervangende mantelzorg;

 • e. bijna-thuis-huis: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van vrijwillige palliatieve terminale zorg;

 • f. high care hospice: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van vrijwillige palliatieve terminale zorg en waar minimaal één verpleegkundige in vaste dienst is;

 • g. referentieperiode: het aantal aaneengesloten jaren dat de instelling tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt vrijwillige palliatieve terminale zorg heeft verleend, met dien verstande dat:

  • 1°. de referentieperiode niet meer dan 3 jaren bedraagt;

  • 2°. indien de zorg minder dan 1 jaar is verleend, de referentieperiode 1 jaar bedraagt;

 • h. netwerk palliatieve zorg: netwerk ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve terminale zorg betrokken organisaties en personen;

 • i. netwerkregio: de in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling genoemde gemeenten;

 • j. betaalde coördinatie: coördinatie van de inzet van vrijwilligers die palliatieve terminale zorg in de thuissituatie verlenen, door een persoon in dienstverband met de instelling;

 • k. cliënt: persoon die vrijwillige palliatieve terminale zorg ontvangt;

 • l. geestelijke verzorging thuis: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing in de thuissituatie;

 • m. dienst van algemeen economisch belang: een dienst als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van:

 • a. instellingssubsidies voor het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg;

 • b. instellingssubsidies voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg;

 • c. instellingssubsidies voor de geestelijke verzorging thuis in een netwerkregio.

Artikel 3

 • 1 Een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg wordt niet verstrekt aan een instelling met een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen. Deze uitzondering geldt niet voor een high care hospice waar ten hoogste 20 verpleegkundigen, gerekend naar voltijds dienstverband in vaste dienst zijn, mits deze high care hospice geen deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie.

 • 3 Een instellingssubsidie wordt voor de periode van een boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4

De Minister kan bij het verstrekken van een instellingssubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de instellingssubsidie.

Paragraaf 2. Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Paragraaf 2.1. Instellingssubsidie

Artikel 6

De Minister kan jaarlijks op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken.

De instellingssubsidie bedraagt per cliënt ten hoogste:

 • a. voor het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg in de thuissituatie, dan wel in een bijna-thuis-huis of high care hospice zonder betaalde coördinatie: € 639 en € 1.824 met betaalde coördinatie;

 • b. aan een bijna-thuis-huis ten behoeve van het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg in het bijna-thuis-huis: € 4.456;

 • c. aan een high care hospice ten behoeve van het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg in de high care hospice: €3.120;

 • d. voor het verlenen van vrijwillige palliatieve terminale zorg aan personen die verblijven in een instelling met een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen: € 639.

Artikel 7

 • 1 De instellingssubsidie wordt berekend door € 24.011.000 zodanig te verdelen onder de instellingen waaraan de instellingssubsidie wordt verstrekt dat elke instelling per cliënt hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag, genoemd in artikel 6 ontvangt.

 • 2 Bij de berekening van de instellingssubsidie wordt het aantal cliënten van de instelling bepaald door het gemiddeld aantal cliënten per jaar in de referentieperiode. Indien meerdere malen dezelfde vrijwillige palliatieve terminale zorg, bedoeld in artikel 6, is verleend aan een cliënt, wordt deze voor de bepaling van het aantal cliënten voor één cliënt gerekend.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks verhoogd met 3%.

Paragraaf 2.4. Aanvraag, vaststelling, betaling en verplichtingen

Artikel 14

 • 1 De aanvraag van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg wordt uiterlijk op 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Een aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen. De aanvraag van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg in de thuissituatie met betaalde coördinatie gaat vergezeld van de arbeidsovereenkomst met de coördinator.

 • 3 De aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt niet afgewezen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van de aanvraag in verzuim is geweest. De termijnoverschrijding bedraagt ten hoogste vier weken.

Artikel 15

 • 1 De aanvraag vermeldt het totaal aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis, vrijwillige palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis of vrijwillige palliatieve terminale zorg in een high care hospice is verleend. Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal personen dat na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 14, eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 16

 • 1 De Minister kan in het kader van de behandeling van de aanvraag van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer verzoeken om een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inzake het aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling vrijwillige palliatieve terminale zorg is verleend.

 • 2 De aanvrager van een instellingssubsidie van minder dan € 125.000 werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit met betrekking tot het verstrekken van de subsidie.

Artikel 17

 • 1 De Minister geeft op de aanvraag van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg binnen 13 weken na afloop van de aanvraagtermijn, genoemd in artikel 14, eerste lid een beschikking tot vaststelling van de instellingssubsidie.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De Minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

Artikel 17a

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie blijft gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt in substantiële mate vrijwillige palliatieve terminale zorg verlenen en draagt gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt zorg voor de continuïteit van de voorzieningen voor het verlenen van de vrijwillige palliatieve terminale zorg die gemiddeld per jaar in de referentieperiode werd verstrekt.

 • 2 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 18

De ontvanger van de instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg participeert in de netwerken palliatieve zorg van de netwerkregio's waarin door de instelling vrijwillige palliatieve terminale zorg wordt verleend.

Artikel 19

 • 1 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg van € 25.000 of meer als volgt: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende boekjaar vastgestelde subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de ontvanger van een instellingssubsidie afwijken.

 • 3 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg van minder dan € 25.000 in één keer.

Artikel 20

De ontvanger van een instellingssubsidie voor vrijwillige palliatieve terminale zorg voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde het aantal personen waaraan vrijwillige palliatieve terminale zorg is verleend, kan worden nagegaan.

Paragraaf 3. Coördinatie netwerken palliatieve terminale zorg

Artikel 21

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

Artikel 22

 • 1 De instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 23

 • 1 De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg wordt uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 28

De ontvanger van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg draagt er zorg voor dat:

 • a. de coördinatie alle gemeenten omvat, vermeld in bijlage 1 in de netwerkregio van de desbetreffende instelling;

 • b. aan een netwerk palliatieve zorg de instellingen en personen deelnemen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • c. de coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio.

Paragraaf 4. Geestelijke verzorging thuis

Artikel 29

 • 1 De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor het in de netwerkregio zorgdragen voor de inzet van en de betaling aan geestelijk verzorgers en de daarmee samenhangende coördinerende activiteiten, ten behoeve van palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder.

 • 2 Het zorgdragen voor de inzet van en de betaling aan geestelijke verzorgers in de netwerkregio ten behoeve van palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder wordt aangewezen als dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie.

Artikel 30

 • 1 De instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 31

Van het bedrag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, mag 2/7de deel, tot ten hoogste € 100.000 per aanvragende organisatie worden ingezet voor de kosten die door de aanvragende organisatie zelf wordt gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zoals de uitvoeringskosten van facturering, voor het zorgdragen voor de inzet van geestelijk verzorgers en voor de coördinerende activiteiten.

Artikel 32

 • 1 De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers wordt uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt, welke vergezeld gaat van een met de Staat gesloten overeenkomst waarbij de Staat de instelling belast met en haar verplicht tot het verrichten van de dienst van algemeen economisch belang, bedoeld in artikel 29, tweede lid.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring als bedoeld in artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352), een zogenoemde de-minimisverklaring, voor het deel van de subsidie dat ingezet wordt voor de activiteiten van de netwerkorganisatie, bedoeld in artikel 31.

Artikel 33

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio draagt er zorg voor dat uitsluitend geestelijke verzorgers die bekwaam en bevoegd zijn, worden ingeschakeld voor verlening van consulten in de thuissituatie aan palliatieve patiënten of naaste familie en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, alsook voor de bijscholing van andere zorgverleners en vrijwilligers en, waar dat meerwaarde heeft, voor het meedraaien in overlegvormen in de eerste lijn. Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

 • 2 Voor de netwerken kinderpalliatieve zorg gelden de kwaliteitseisen van het kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.

Paragraaf 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 35

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 36

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Netwerkregio’s palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

   

Bedragen in hele euro’s voor coördinatie

Bedragen in hele euro’s voor geestelijke verzorging thuis

Netwerk

Organisatie

Gemeenten in de netwerkregio

2021

2021 GV*

Almere

Stichting ROS ELAA

Almere

47.084

73.894

Amstelland & Meerlanden

Stichting Bureau VBZ

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

66.975

 

Stichting Questio

 

104.828

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Amsterdam, Diemen

166.513

261.327

Arnhem en de Liemers

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (voor ½), Overbetuwe, Renkum (voor ½), Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal (Gld.), Westervoort en Zevenaar

87.164

 

Stichting D3rde Verdieping

 

136.797

Delft Westland Oostland

Careyn DWO/NWN B.V.

Delft, Hoek van Holland, Lansingerland (voor ½), Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland (voor ¾)

67.392

 

ZEL Regionale Ondersteuning

 

105.765

Eemland

Stichting Beweging 3.0

Amersfoort, Baarn, Barneveld (voor ¼), Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk (voor ½), Soest en Woudenberg

71.011

 

Stichting Koepel Centra voor Levensvragen

 

111.445

Enschede, Haaksbergen & Noordoost Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal

59.264

93.009

Gelderse Vallei

Stichting Icare

Barneveld (voor ¾), Ede, Renswoude, Renkum (voor ½), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (voor 1/7), Veenendaal en Wageningen

67.838

 

Stichting Opella

 

106.466

Gooi en Vechtstreek

Stichting Hospice Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

56.171

 

Amaris Zorggroep

 

88.154

Groningen-Centraal

Thuiszorg Dichtbij

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Winsum (voor ½), Zuidhorn

69.354

108.844

Haaglanden

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

155.222

243.605

Hertogenbosch/Bommelerwaard

Stichting Kwaliteit en Integratie

Boxtel, Haaren (voor ½), ‘s-Hertogenbosch, Heusden (voor ½) Maasdriel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

70.932

111.321

Heuvelland

Stichting Envida

Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

48.971

76.856

Hoogeveen

Stichting Icare

De Wolden (voor 2/3), Hoogeveen en Midden-Drenthe

30.035

47.138

IJssel-Vecht

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Dalfsen (voor ½), Kampen, Olst – Wijhe (voor 4/9), Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle

58.533

91.861

Kop van Noord-Holland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe

41.004

 

Stichting Centrum voor Levensvragen Noord-Holland

 

64.352

Meppel-Steenwijkerland

Stichting Icare

De Wolden (voor 1/3), Meppel, Steenwijkerland en Westerveld

29.862

46.865

Midden- en Zuid-Kennemerland

Stichting Bureau VBZ

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

88.306

 

Stichting Questio

 

138.588

Midden-Brabant

Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

Dongen (voor ½), Gilze en Rijen, Goirle, Haaren (voor 1/2), Heusden (voor 1/2) Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

86.548

135.828

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden (voor 1/3) en Zevenhuizen-Moerkapelle

58.120

91.216

Midden-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Borne, Hengelo (O) en Hof van Twente

36.275

 

Ziekenhuisgroep Twente

 

56.930

Nieuwe Waterweg Noord

Stichting Careyn

Maassluis, Midden-Delfland (voor ¼), Schiedam en Vlaardingen

44.966

 

ZEL Regionale Ondersteuning

 

70.570

Noord- en Oost-Flevoland

Stichting Coloriet

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde (voor 1/2)

46.530

73.026

Noordelijke Maasvallei

Syntein Innovatie B.V.

Bergen (L.) (voor ½), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave (voor ½), Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar (voor ½) en Sint Anthonis

31.074

48.769

Noord-Groningen

Thuiszorg Dichtbij

Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum (voor ½)

32.416

50.873

Noord-Kennemerland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Alkmaar, Bergen (NH.), Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

55.069

 

Stichting Centrum voor Levensvragen Noord-Holland

 

86.425

Noord-Limburg

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Arcen en Velden, Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Venlo en Venray

56.618

88.857

Noord-Midden Drenthe (Assen)

Stichting Icare

Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo

39.584

62.124

Noordoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

22.483

35.284

Noordoost-Overijssel

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Hardenberg, Ommen

25.085

39.370

Noordwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Tytsjerksteradiel (voor 1/3) en Vlieland

51.480

80.794

Noordwest-Twente

Ziekenhuisgroep Twente

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand en Wierden

50.428

79.141

Noordwest-Utrecht

Stichting Zorgspectrum

Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden (voor 2/3)

41.027

64.387

Noordwest-Veluwe

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (voor ½) Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde (voor ½)

47.702

 

Stichting Koepel Centra Voor Levensvragen

 

74.863

Oost-Achterhoek

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Aalten (voor ¾), Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek (voor ½) en Winterswijk

36.277

56.934

Oostelijk Zuid-Limburg

Stichting Cicero Zorggroep

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

56.212

88.219

Oost-Veluwe

Stichting Gelre ziekenhuizen

Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst (voor 1/3)

50.894

79.875

Oss – Uden – Veghel

Stichting Kwaliteit en Integratie

Bernheze, Boekel, Grave (voor ½), Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

57.705

90.562

Rivierengebied

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal (voor ½), Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal (voor ½)

42.747

 

Stichting Koepel Centra voor Levensvragen

 

67.088

Roermond

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en

Woonfaciliteiten Land van Horne

Echt-Susteren, Leudal (voor 4/5), Maasgouw, Roerdalen en Roermond

40.759

63.966

Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen

59.678

93.660

Rotterdam & omstreken

Stichting Lelie Zorggroep

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voor ½) en Rotterdam (excl. Hoek van Holland)

157.711

247.511

Salland

Stichting Carinova Groep

Deventer, Olst – Wijhe (voor 5/9), Raalte, Rijssen-Holten (voor ¼) en Voorst (voor 1/3)

37.490

58.838

Stadsgewest Breda

Stichting Amphia

Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen (voor ½), Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout Werkendam, Woudrichem en Zundert

97.065

152.334

Utrecht-Stad

Stichting Careyn

Utrecht

72.242

 

Stichting Zin in Utrecht

   

113.378

Utrecht-Zuid

Stichting Zorgspectrum

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

43.555

68.355

Waardenland

Stichting Het Spectrum

Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Lingewaal (voor ½), Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht en Zederik

93.707

 

Centrum Levensvragen Drechtsteden Gorinchem

 

147.065

Weert

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne

Cranendonck (voor ½), Leudal (voor 1/5), Nederweert en Weert

26.238

41.177

West-Achterhoek

Stichting Slingeland Ziekenhuis

Aalten (voor ¼), Bronckhorst (voor 3/5), Doetinchem, Montferland (voor ½) en Oude IJsselstreek

37.082

58.196

Westelijke Mijnstreek

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

38.126

59.835

West-Friesland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof en Zeevang (voor ½)

49.761

 

Stichting Centrum voor Levensvragen Noord-Holland

 

78.095

Zaanstreek Waterland

Stichting ZONH (Zorg Optimalisatie Noord-Holland)

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang (voor ½)

70.572

 

Stichting Centrum voor Levensvragen Noord-Holland

 

110.755

Zeeland

Stichting Zeeuwse Zorgschakels

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Middelburg Reimerswaal, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen

76.111

119.448

Zuid-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Heerenveen, Lemsterland (voor ½), Skarsterlân (voor ½), Weststellingwerf

28.642

44.950

Zuid-Gelderland

Stichting ZZG Zorggroep

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar (voor ½) Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal (voor ½) en Wijchen

69.455

109.003

Zuid-Holland-Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alkemade, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

108.931

170.956

Zuid-Hollandse eilanden – Goeree Overflakkee

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

19.819

31.104

Zuid-Hollandse eilanden – Hoeksche Waard

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

26.499

41.588

Zuid-Hollandse eilanden – Voorne-Putten Rozenburg

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne

41.586

65.266

Zuidoost-Brabant

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

147.051

 

Joris Zorg

 

230.782

Zuidoost-Drenthe (Emmen)

Stichting Icare

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

41.933

65.810

Zuidoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

38.438

60.324

Zuidoost-Groningen

Thuiszorg Dichtbij

Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten

38.290

60.093

Zuidoost-Utrecht

Stichting Careyn

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug (voor 6/7), Wijk bij Duurstede en Zeist

44.528

 

Stichting Centrum Voor Levensvragen Zuidoost-Utrecht

 

69.883

Zuidwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland (voor ½), Littenseradiel, Nijefurd, Skarsterlân (voor ½), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

32.746

51.393

Zutphen

Stichting Sensire

Bronckhorst (voor 2/5), Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst (voor 1/3)

34.398

53.985

         

Netwerk kinderpalliatieve zorg

De netwerken kinderpalliatieve zorg volgen de indeling van de zgn. consortia palliatieve zorg. Hiervan maken ook bovenstaande netwerken (en dus ook de benoemde gemeenten) deel van uit.

   

Holland Rijnland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Noord- en Oost Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Noord-Holland en Flevoland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Zuidwest Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Zuidelijk Oost- Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Limburg en Zuidoost Brabant

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Het Septet/Utrecht

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

42.507

22.446

Naar boven