Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 16-01-2019 t/m 02-07-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2007, nr. DLZ-KZ-2802433, houdende subsidiëring van palliatieve terminale zorg (Regeling palliatieve terminale zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 • c. instellingssubsidie: een op grond van deze regeling per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling;

 • d. palliatieve terminale zorg: hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning verlenen aan een terminale hulpbehoevende in de vorm van vervangende mantelzorg;

 • e. bijna-thuis-huis: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg;

 • f. high care hospice: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg en waar minimaal één verpleegkundige in vaste dienst is;

 • g. referentieperiode: het aantal aaneengesloten jaren dat de instelling tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt palliatieve terminale zorg heeft verleend, met dien verstande dat:

  • 1°. de referentieperiode niet meer dan 3 jaren bedraagt;

  • 2°. indien de zorg minder dan 1 jaar is verleend, de referentieperiode 1 jaar bedraagt;

 • h. netwerk palliatieve zorg: netwerk ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve terminale zorg betrokken organisaties en personen;

 • i. netwerkregio: de in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling genoemde gemeenten;

 • j. betaalde coördinatie: coördinatie van de inzet van vrijwilligers die palliatieve terminale zorg in de thuissituatie verlenen, door een persoon in dienstverband met de instelling;

 • k. cliënt: persoon die palliatieve terminale zorg ontvangt.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van instellingssubsidies voor het verlenen van palliatieve terminale zorg en van instellingssubsidies voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

Artikel 3

 • 1 Een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg wordt niet verstrekt aan een instelling met een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen. Deze uitzondering geldt niet voor een high care hospice waar ten hoogste 20 verpleegkundigen, gerekend naar voltijds dienstverband in vaste dienst zijn, mits deze high care hospice geen deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie.

 • 3 Een instellingssubsidie wordt voor de periode van een boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4

De Minister kan bij het verstrekken van een instellingssubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de instellingssubsidie.

Paragraaf 2. Palliatieve terminale zorg

Paragraaf 2.1. Instellingssubsidie

Artikel 6

De Minister kan jaarlijks op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken.

De instellingssubsidie bedraagt per cliënt ten hoogste:

 • a. voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in de thuissituatie, dan wel in een bijna-thuis-huis of high care hospice zonder betaalde coördinatie: € 602 en € 1.719 met betaalde coördinatie;

 • b. aan een bijna-thuis-huis ten behoeve van het verlenen van palliatieve terminale zorg in het bijna-thuis-huis: € 4.200;

 • c. aan een high care hospice ten behoeve van het verlenen van palliatieve terminale zorg in de high care hospice: € 2.941;

 • d. voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen die verblijven in een instelling met een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen: € 602.

Artikel 7

 • 1 De instellingssubsidie wordt berekend door € 22.632.500 zodanig te verdelen onder de instellingen waaraan de instellingssubsidie wordt verstrekt dat elke instelling per cliënt hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag, genoemd in artikel 6 ontvangt.

 • 2 Bij de berekening van de instellingssubsidie wordt het aantal cliënten van de instelling bepaald door het gemiddeld aantal cliënten per jaar in de referentieperiode. Indien in een jaar meerdere malen palliatieve terminale zorg is verleend aan een cliënt, wordt deze voor de bepaling van het aantal cliënten voor één cliënt gerekend.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks verhoogd met 3%.

Paragraaf 2.4. Aanvraag, vaststelling, betaling en verplichtingen

Artikel 14

 • 1 De aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg wordt uiterlijk op 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Een aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen. De aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg in de thuissituatie met betaalde coördinatie gaat vergezeld van de arbeidsovereenkomst met de coördinator.

 • 3 De aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt niet afgewezen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van de aanvraag in verzuim is geweest. De termijnoverschrijding bedraagt ten hoogste vier weken.

Artikel 15

 • 1 De aanvraag vermeldt het totaal aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling palliatieve terminale zorg thuis, palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis of palliatieve terminale zorg in een high care hospice is verleend. Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal personen dat na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 14, eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 16

 • 1 De Minister kan in het kader van de behandeling van de aanvraag van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer verzoeken om een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inzake het aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling palliatieve terminale zorg is verleend.

 • 2 De aanvrager van een instellingssubsidie van minder dan € 125.000 werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit met betrekking tot het verstrekken van de subsidie.

Artikel 17

 • 1 De Minister geeft op de aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg binnen 13 weken na afloop van de aanvraagtermijn, genoemd in artikel 14, eerste lid een beschikking tot vaststelling van de instellingssubsidie.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De Minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

Artikel 17a

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie blijft gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt in substantiële mate palliatieve terminale zorg verlenen en draagt gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt zorg voor de continuïteit van de voorzieningen voor het verlenen van de palliatieve terminale zorg die gemiddeld per jaar in de referentieperiode werd verstrekt.

 • 2 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 18

De ontvanger van de instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg participeert in de netwerken palliatieve zorg van de netwerkregio's waarin door de instelling palliatieve terminale zorg wordt verleend.

Artikel 19

 • 1 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg van € 25.000 of meer als volgt: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende boekjaar vastgestelde subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de ontvanger van een instellingssubsidie afwijken.

 • 3 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg van minder dan € 25.000 in één keer.

Artikel 20

De ontvanger van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde het aantal personen waaraan palliatieve terminale zorg is verleend, kan worden nagegaan.

Paragraaf 3. Coördinatie netwerken palliatieve terminale zorg

Artikel 21

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

Artikel 22

 • 1 De instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 23

 • 1 De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg wordt uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 28

De ontvanger van de instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg draagt er zorg voor dat:

 • a. de coördinatie alle gemeenten omvat, vermeld in bijlage 1 in de netwerkregio van de desbetreffende instelling;

 • b. aan een netwerk palliatieve zorg de instellingen en personen deelnemen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • c. de coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio.

Paragraaf 4. Inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s

Artikel 29

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio ten behoeve van palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder.

Artikel 30

 • 1 De instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 31

Van het bedrag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, mag 2/7de deel, tot ten hoogste € 100.000 per aanvragende organisatie worden ingezet voor de kosten die door de aanvragende organisatie zelf wordt gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zoals de uitvoeringskosten van facturering.

Artikel 32

 • 1 De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers wordt uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring als bedoeld in artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352), een zogenoemde de-minimisverklaring, voor het deel van de subsidie dat ingezet wordt voor de activiteiten van de netwerkorganisatie, bedoeld in artikel 31.

 • 10 In afwijking van het eerste lid, wordt de aanvraag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio ten behoeve van 2019 uiterlijk 28 februari 2019 ontvangen.

Artikel 33

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio draagt er zorg voor dat uitsluitend geestelijke verzorgers die bekwaam en bevoegd zijn, worden ingeschakeld voor verlening van consulten in de thuissituatie aan palliatieve patiënten of naaste familie en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, alsook voor de bijscholing van andere zorgverleners en vrijwilligers en, waar dat meerwaarde heeft, voor het meedraaien in overlegvormen in de eerste lijn. Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

 • 2 Voor de netwerken kinderpalliatieve zorg gelden de kwaliteitseisen van het kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.

Paragraaf 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 35

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 36

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Netwerken palliatieve zorg

   

Bedragen in hele euro’s voor coördinatie

Bedragen in hele euro’s voor geestelijke verzorging

Netwerk

Organisatie

Gemeenten in de netwerkregio

2019

2019 GV

Almere

Stichting ROS ELAA

Almere

44.951

86.209

Amstelland & Meerlanden

Stichting Bureau VBZ

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

63.769

122.299

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Amsterdam, Diemen

158.970

304.881

Arnhem en de Liemers

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (voor ½), Overbetuwe, Renkum (voor ½), Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal (Gld.), Westervoort en Zevenaar

83.216

159.596

Delft Westland Oostland

Careyn DWO/NWN B.V.

Delft, Hoek van Holland, Lansingerland (voor ½), Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland (voor ¾)

64.339

123.393

Eemland

Stichting Beweging 3.0

Amersfoort, Baarn, Barneveld (voor ¼), Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk (voor ½), Soest en Woudenberg

67.794

130.019

Enschede, Haaksbergen & Noordoost Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal

56.579

108.510

Gelderse Vallei

Stichting Icare

Barneveld (voor ¾), Ede, Renswoude, Renkum (voor ½), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (voor 1/7), Veenendaal en Wageningen

64.765

124.210

Gooi en Vechtstreek

Stichting Hospice Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

53.626

102.847

Groningen-Centraal

Stichting Elann

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Winsum (voor ½), Zuidhorn

66.212

126.985

Haaglanden

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

148.190

284.206

Hertogenbosch/Bommelerwaard

Stichting Kwaliteit en Integratie

Boxtel, Haaren (voor ½), ‘s-Hertogenbosch, Heusden (voor ½) Maasdriel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

67.719

129.875

Heuvelland

Stichting Envida

Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

46.753

89.665

Hoogeveen

Stichting Icare

De Wolden (voor 2/3), Hoogeveen en Midden-Drenthe

28.675

54.994

IJssel-Vecht

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Dalfsen (voor ½), Kampen, Olst – Wijhe (voor 4/9), Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle

55.881

107.171

Kop van Noord-Holland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe

39.147

75.078

Meppel-Steenwijkerland

Stichting Icare

De Wolden (voor 1/3), Meppel, Steenwijkerland en Westerveld

28.509

54.676

Midden- en Zuid-Kennemerland

Stichting Bureau VBZ

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

84.306

161.686

Midden-Brabant

Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

Dongen (voor ½), Gilze en Rijen, Goirle, Haaren (voor 1/2), Heusden (voor 1/2) Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

82.627

158.466

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden (voor 1/3) en Zevenhuizen-Moerkapelle

55.488

106.418

Midden-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Borne, Hengelo (O) en Hof van Twente

34.632

66.419

Nieuwe Waterweg Noord

Stichting Argos Zorggroep

Maassluis, Midden-Delfland (voor ¼), Schiedam en Vlaardingen

42.929

82.331

Noord- en Oost-Flevoland

Stichting Coloriet

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde (voor 1/2)

44.423

85.197

Noordelijke Maasvallei

Syntein Innovatie B.V.

Bergen (L.) (voor ½), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave (voor ½), Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar (voor ½) en Sint Anthonis

29.667

56.897

Noord-Groningen

Stichting Elann

Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum (voor ½)

30.947

59.352

Noord-Kennemerland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Alkmaar, Bergen (NH.), Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

52.574

100.829

Noord-Limburg

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Arcen en Velden, Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Venlo en Venray

54.053

103.666

Noord-Midden Drenthe (Assen)

Stichting Icare

Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo

37.791

72.478

Noordoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

21.464

41.165

Noordoost-Overijssel

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Hardenberg, Ommen

23.949

45.931

Noordwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Tytsjerksteradiel (voor 1/3) en Vlieland

49.148

94.259

Noordwest-Twente

Ziekenhuisgroep Twente

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand en Wierden

48.143

92.331

Noordwest-Utrecht

Zuwe Zorg B.V.

Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden (voor 2/3)

39.168

75.118

Noordwest-Veluwe

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (voor ½) Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde (voor ½)

45.541

87.341

Oost-Achterhoek

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Aalten (voor ¾), Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek (voor ½) en Winterswijk

34.634

66.423

Oostelijk Zuid-Limburg

Stichting Cicero Zorggroep

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

53.665

102.922

Oost-Veluwe

Stichting Gelre ziekenhuizen

Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst (voor 1/3)

48.589

93.187

Oss – Uden – Veghel

Stichting Kwaliteit en Integratie

Bernheze, Boekel, Grave (voor ½), Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

55.091

105.656

Rivierengebied

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal (voor ½), Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal (voor ½)

40.811

78.269

Roermond

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en

Woonfaciliteiten Land van Horne

Echt-Susteren, Leudal (voor 4/5), Maasgouw, Roerdalen en Roermond

38.912

74.627

Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen

56.975

109.270

Rotterdam & omstreken

Stichting Lelie Zorggroep

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voor ½) en Rotterdam (excl. Hoek van Holland)

150.566

288.763

Salland

Stichting Carinova Groep

Deventer, Olst – Wijhe (voor 5/9), Raalte, Rijssen-Holten (voor ¼) en Voorst (voor 1/3)

35.792

68.644

Stadsgewest Breda

Stichting Amphia

Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen (voor ½), Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout Werkendam, Woudrichem en Zundert

92.668

177.723

Utrecht-Stad

Aveant B.V.

Utrecht

68.970

132.274

Utrecht-Zuid

Zuwe Zorg B.V.

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

41.582

79.748

Waardenland

Stichting Het Spectrum

Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Lingewaal (voor ½), Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht en Zederik

89.462

171.575

Weert

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne

Cranendonck (voor ½), Leudal (voor 1/5), Nederweert en Weert

25.049

48.040

West-Achterhoek

Stichting Slingeland Ziekenhuis

Aalten (voor ¼), Bronckhorst (voor 3/5), Doetinchem, Montferland (voor ½) en Oude IJsselstreek

35.402

67.896

Westelijke Mijnstreek

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

36.399

69.808

West-Friesland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof en Zeevang (voor ½)

47.507

91.111

Zaanstreek Waterland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord Holland Noord

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang (voor ½)

67.375

129.215

Zeeland

Stichting Zorgstroom

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Middelburg Reimerswaal, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen

72.663

139.357

Zuid-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Heerenveen, Lemsterland (voor ½), Skarsterlân (voor ½), Weststellingwerf

27.344

52.442

Zuid-Gelderland

Stichting ZZG Zorggroep

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar (voor ½) Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal (voor ½) en Wijchen

66.309

127.171

Zuid-Holland-Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alkemade, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

103.996

199.449

Zuid-Hollandse eilanden – Goeree Overflakkee

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

18.921

36.288

Zuid-Hollandse eilanden – Hoeksche Waard

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

25.298

48.518

Zuid-Hollandse eilanden – Voorne-Putten Rozenburg

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne

39.703

76.144

Zuidoost-Brabant

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

140.389

269.245

Zuidoost-Drenthe (Emmen)

Stichting Icare

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

40.034

76.779

Zuidoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

36.696

70.377

Zuidoost-Groningen

Stichting Elann

Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten

36.556

70.109

Zuidoost-Utrecht

Aveant B.V.

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug (voor 6/7), Wijk bij Duurstede en Zeist

42.511

81.530

Zuidwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland (voor ½), Littenseradiel, Nijefurd, Skarsterlân (voor ½), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

31.263

59.958

Zutphen

Stichting Sensire

Bronckhorst (voor 2/5), Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst (voor 1/3)

32.840

62.982

         

Netwerk kinderpalliatieve zorg

 

De netwerken kinderpalliatieve zorg volgen de indeling van de zgn. consortia palliatieve zorg. Hiervan maken ook bovenstaande netwerken (en dus ook de benoemde gemeenten) deel van uit.

   

Holland Rijnland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Noord- en Oost Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Noord-Holland en Flevoland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Zuidwest Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Zuidelijk Oost- Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Limburg en Zuidoost Brabant

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Het Septet/Utrecht

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Naar boven