Regeling palliatieve terminale zorg

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 08-03-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2007, nr. DLZ-KZ-2802433, houdende subsidiëring van palliatieve terminale zorg (Regeling palliatieve terminale zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 • c. instellingssubsidie: een op grond van deze regeling per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling;

 • d. palliatieve terminale zorg: hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning verlenen aan een terminale hulpbehoevende in de vorm van vervangende mantelzorg;

 • e. bijna-thuis-huis: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg;

 • f. high care hospice: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg en waar minimaal één verpleegkundige in vaste dienst is;

 • g. referentieperiode: het aantal aaneengesloten jaren dat de instelling tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt palliatieve terminale zorg heeft verleend, met dien verstande dat:

  • 1°. de referentieperiode niet meer dan 3 jaren bedraagt;

  • 2°. indien de zorg minder dan 1 jaar is verleend, de referentieperiode 1 jaar bedraagt;

 • h. netwerk palliatieve zorg: netwerk ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve terminale zorg betrokken organisaties en personen;

 • i. netwerkregio: de in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling genoemde gemeenten;

 • j. betaalde coördinatie: coördinatie van de inzet van vrijwilligers die palliatieve terminale zorg in de thuissituatie verlenen, door een persoon in dienstverband met de instelling;

 • k. cliënt: persoon die palliatieve terminale zorg ontvangt.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van instellingssubsidies voor het verlenen van palliatieve terminale zorg en van instellingssubsidies voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

Artikel 3

 • 1 Een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg wordt niet verstrekt aan een instelling met een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen. Deze uitzondering geldt niet voor een high care hospice waar ten hoogste 20 verpleegkundigen, gerekend naar voltijds dienstverband in vaste dienst zijn, mits deze high care hospice geen deel uitmaakt van een overkoepelende organisatie.

 • 3 Een instellingssubsidie wordt voor de periode van een boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4

De Minister kan bij het verstrekken van een instellingssubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de instellingssubsidie.

Paragraaf 2. Palliatieve terminale zorg

Paragraaf 2.1. Instellingssubsidie

Artikel 6

De Minister kan jaarlijks op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken.

De instellingssubsidie bedraagt per cliënt ten hoogste:

 • a. voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in de thuissituatie, dan wel in een bijna-thuis-huis of high care hospice zonder betaalde coördinatie: € 584 en € 1.669 met betaalde coördinatie;

 • b. aan een bijna-thuis-huis ten behoeve van het verlenen van palliatieve terminale zorg in het bijna-thuis-huis: € 4.078;

 • c. aan een high care hospice ten behoeve van het verlenen van palliatieve terminale zorg in de high care hospice: € 2.855;

 • d. voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen die verblijven in een instelling met een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen: € € € 584.

Artikel 7

 • 1 De instellingssubsidie wordt berekend door € 21.973.500 zodanig te verdelen onder de instellingen waaraan de instellingssubsidie wordt verstrekt dat elke instelling per cliënt hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag, genoemd in artikel 6 ontvangt.

 • 2 Bij de berekening van de instellingssubsidie wordt het aantal cliënten van de instelling bepaald door het gemiddeld aantal cliënten per jaar in de referentieperiode. Indien in een jaar meerdere malen palliatieve terminale zorg is verleend aan een cliënt, wordt deze voor de bepaling van het aantal cliënten voor één cliënt gerekend.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks verhoogd met 3%.

Paragraaf 2.4. Aanvraag, vaststelling, betaling en verplichtingen

Artikel 14

 • 1 De aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg wordt uiterlijk op 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2 Een aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen. De aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg in de thuissituatie met betaalde coördinatie gaat vergezeld van de arbeidsovereenkomst met de coördinator.

 • 3 De aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt niet afgewezen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van de aanvraag in verzuim is geweest. De termijnoverschrijding bedraagt ten hoogste vier weken.

Artikel 15

 • 1 De aanvraag vermeldt het totaal aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling palliatieve terminale zorg thuis, palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis of palliatieve terminale zorg in een high care hospice is verleend. Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal personen dat na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 14, eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 16

 • 1 De Minister kan in het kader van de behandeling van de aanvraag van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer verzoeken om een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inzake het aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling palliatieve terminale zorg is verleend.

 • 2 De aanvrager van een instellingssubsidie van minder dan € 125.000 werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit met betrekking tot het verstrekken van de subsidie.

Artikel 17

 • 1 De Minister geeft op de aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg binnen 13 weken na afloop van de aanvraagtermijn, genoemd in artikel 14, eerste lid een beschikking tot vaststelling van de instellingssubsidie.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De Minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

Artikel 17a

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie blijft gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt in substantiële mate palliatieve terminale zorg verlenen en draagt gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt zorg voor de continuïteit van de voorzieningen voor het verlenen van de palliatieve terminale zorg die gemiddeld per jaar in de referentieperiode werd verstrekt.

 • 2 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 18

De ontvanger van de instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg participeert in de netwerken palliatieve zorg van de netwerkregio's waarin door de instelling palliatieve terminale zorg wordt verleend.

Artikel 19

 • 1 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg van € 25.000 of meer als volgt: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende boekjaar vastgestelde subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de ontvanger van een instellingssubsidie afwijken.

 • 3 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg van minder dan € 25.000 in één keer.

Artikel 20

De ontvanger van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde het aantal personen waaraan palliatieve terminale zorg is verleend, kan worden nagegaan.

Paragraaf 3. Netwerken palliatieve zorg

Artikel 21

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

Artikel 22

 • 1 De instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de vaststelling van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de betaling overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 23

 • 1 De aanvraag van een instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg wordt uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 4 De aanvrager van een instellingssubsidie voor een netwerk van palliatieve zorg van minder dan € 125.000 werkt, onder meer door het verschaffen van daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit met betrekking tot het verstrekken van de subsidie.

 • 5 De Minister geeft op de aanvraag van een instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg binnen 13 weken na afloop van de aanvraagtermijn, genoemd in artikel 23, eerste lid een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 28

De ontvanger van de instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg draagt er zorg voor dat:

 • a. de coördinatie alle gemeenten omvat, vermeld in bijlage 1 in de netwerkregio van de desbetreffende instelling;

 • b. aan een netwerk palliatieve zorg de instellingen en personen deelnemen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • c. tenminste eenmaal per jaar overleg gevoerd wordt met de betrokken organisaties van patiënten, vrijwilligers en zorgverzekeraars over de verlening en bekostiging van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • d. de coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio.

Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 31

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 32

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Netwerken palliatieve zorg

       

Bedragen in hele euro's

Netwerk

Organisatie

Gemeenten in de netwerkregio

2017

2018

Almere

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur Almere

Almere

43.419

44.039

Amstelland & Meerlanden

Stichting Bureau VBZ

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

61.595

62.475

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Amsterdam, Diemen

153.550

155.743

Arnhem en de Liemers

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (voor ½), Overbetuwe, Renkum (voor ½), Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal (Gld.), Westervoort en Zevenaar

80.379

81.527

Delft Westland Oostland

Careyn DWO/NWN B.V.

Delft, Hoek van Holland, Lansingerland (voor ½), Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland (voor ¾)

62.146

63.033

Eemland

Stichting Beweging 3.0

Amersfoort, Baarn, Barneveld (voor ¼), Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk (voor ½), Soest en Woudenberg

65.483

66.418

Enschede, Haaksbergen & Noordoost Twente

Stichting Livio Naam m.i.v. 2018: Stichting Carint Reggeland Groep.

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal

54.650

55.430

Gelderse Vallei

Stichting Icare

Barneveld (voor ¾), Ede, Renswoude, Renkum (voor ½), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (voor 1/7), Veenendaal en Wageningen

62.557

63.450

Gooi en Vechtstreek

Stichting Hospice Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

51.797

52.537

Groningen-Centraal

Stichting Elann

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Winsum (voor ½), Zuidhorn

63.955

64.868

Haaglanden

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Den Haag, Leischendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

143.138

145.182

Hertogenbosch/Bommelerwaard

Stichting Kwaliteit en Integratie

Boxtel, Haaren (voor ½), ’s-Hertogenbosch, Heusden (voor ½) Maasdriel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

65.410

66.344

Heuvelland

Stichting Envida

Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

45.159

45.804

Hoogeveen

Stichting Icare

De Wolden (voor 2/3), Hoogeveen en Midden-Drenthe

27.697

28.093

IJssel-Vecht

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Dalfsen (voor ½), Kampen, Olst - Wijhe (voor 4/9), Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle

53.976

54.747

Kop van Noord-Holland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe

37.812

38.352

Meppel-Steenwijkerland

Stichting Icare

De Wolden (voor 1/3), Meppel, Steenwijkerland en Westerveld

27.537

27.930

Midden- en Zuid-Kennemerland

Stichting Bureau VBZ

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

81.432

82.595

Midden-Brabant

Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

Dongen (voor ½), Gilze en Rijen, Goirle, Haaren (voor 1/2), Heusden (voor 1/2) Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

79.810

80.950

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden (voor 1/3) en Zevenhuizen-Moerkapelle

53.597

54.362

Midden-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Borne, Hengelo (O) en Hof van Twente

33.451

33.929

Nieuwe Waterweg Noord

Stichting Argos Zorggroep

Maassluis, Midden-Delfland (voor ¼), Schiedam en Vlaardingen

41.466

42.058

Noord- en Oost-Flevoland

Stichting Coloriet

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde (voor 1/2)

42.908

43.521

Noordelijke Maasvallei

Syntein Innovatie B.V.

Bergen (L.) (voor ½), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave (voor ½), Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar (voor ½) en Sint Anthonis

28.656

29.065

Noord-Groningen

Stichting Elann

Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum (voor ½)

29.892

30.319

Noord-Kennemerland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Alkmaar, Bergen (NH.), Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

50.782

51.507

Noord-Limburg

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Arcen en Velden, Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Venlo en Venray

52.210

52.956

Noord-Midden Drenthe (Assen)

Stichting Icare

Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo

36.503

37.024

Noordoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

20.732

21.028

Noordoost-Overijssel

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Hardenberg, Ommen

23.133

23.463

Noordwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Tytsjerksteradiel (voor 1/3) en Vlieland

47.472

48.150

Noordwest-Twente

Ziekenhuisgroep Twente

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand en Wierden

46.502

47.166

Noordwest-Utrecht

Zuwe Zorg B.V.

Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden (voor 2/3)

37.833

38.373

Noordwest-Veluwe

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (voor ½) Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde (voor ½)

43.989

44.617

Oost-Achterhoek

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Aalten (voor ¾), Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek (voor ½) en Winterswijk

33.453

33.931

Oostelijk Zuid-Limburg

Stichting Cicero Zorggroep

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

51.836

52.576

Oost-Veluwe

Stichting Gelre ziekenhuizen

Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst (voor 1/3)

46.933

47.603

Oss - Uden - Veghel

Stichting Kwaliteit en Integratie

Bernheze, Boekel, Grave (voor ½), Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

53.213

53.973

Rivierengebied

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal (voor ½), Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal (voor ½)

39.420

39.983

Roermond

Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg m.i.v. 2018: Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne

Echt-Susteren, Leudal (voor 4/5), Maasgouw, Roerdalen en Roermond

37.585

38.122

Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen

55.032

55.818

Rotterdam & omstreken

Stichting Lelie Zorggroep

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voor ½) en Rotterdam (excl. Hoek van Holland)

145.433

147.510

Salland

Stichting Carinova Groep

Deventer, Olst-Wijhe (voor 5/9), Raalte, Rijssen-Holten (voor ¼) en Voorst (voor 1/3)

34.571

35.065

Stadsgewest Breda

Stichting Amphia

Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen (voor ½), Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout Werkendam, Woudrichem en Zundert

89.509

90.787

Utrecht-Stad

Aveant B.V.

Utrecht

66.619

67.570

Utrecht-Zuid

Zuwe Zorg B.V.

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

40.164

40.738

Waardenland

Stichting Het Spectrum

Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Lingewaal (voor ½), Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht en Zederik

86.412

87.646

Weert

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne

Cranendonck (voor ½), Leudal (voor 1/5), Nederweert en Weert

24.195

24.541

West-Achterhoek

Stichting Slingeland Ziekenhuis

Aalten (voor ¼), Bronckhorst (voor 3/5), Doetinchem, Montferland (voor ½) en Oude IJsselstreek

34.195

34.683

Westelijke Mijnstreek

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

35.158

35.660

West-Friesland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof en Zeevang (voor ½)

45.888

46.543

Zaanstreek Waterland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord Holland Noord

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang (voor ½)

65.078

66.007

Zeeland

Stichting Zorgstroom

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Middelburg Reimerswaal, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen

70.186

71.188

Zuid-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Heerenveen, Lemsterland (voor ½), Skarsterlân (voor ½), Weststellingwerf

26.412

26.789

Zuid-Gelderland

Stichting ZZG Zorggroep

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar (voor ½) Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal (voor ½) en Wijchen

64.048

64.963

Zuid-Holland-Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alkemade, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

100.451

101.885

Zuid-Hollandse eilanden - Goeree Overflakkee

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

18.276

18.537

Zuid-Hollandse eilanden - Hoeksche Waard

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

24.435

24.784

Zuid-Hollandse eilanden - Voorne-Putten Rozenburg

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne

38.349

38.897

Zuidoost-Brabant

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

135.603

137.539

Zuidoost-Drenthe (Emmen)

Stichting Icare

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

38.669

39.221

Zuidoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

35.445

35.951

Zuidoost-Groningen

Stichting Elann

Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten

35.310

35.814

Zuidoost-Utrecht

Aveant B.V.

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug (voor 6/7), Wijk bij Duurstede en Zeist

41.062

41.648

Zuidwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland (voor ½), Littenseradiel, Nijefurd, Skarsterlân (voor ½), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

30.197

30.628

Zutphen

Stichting Sensire

Bronckhorst (voor 2/5), Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst (voor 1/3)

31.720

32.173

         

Netwerk kinderpalliatieve zorg

De netwerken kinderpalliatieve zorg volgen de indeling van de zgn. consortia palliatieve zorg. Hiervan maken ook bovenstaande netwerken (en dus ook de benoemde gemeenten) deel van uit.

   

Holland Rijnland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Noord- en Oost Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Noord-Holland en Flevoland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Zuidwest Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Zuidelijk Oost- Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Limburg en Zuidoost Brabant

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Het Septet/Utrecht

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise

 

35.000

35.500

Terug naar begin van de pagina