Regeling burgerservicenummer

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 19-04-2018 t/m 28-09-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2007, nr. 2007-0000442237, STAF/CZW/WVOB, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en het Besluit burgerservicenummer, en tot wijziging van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

De inlichtingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, worden door het college van burgemeester en wethouders verstrekt in de gevallen en op de wijze, beschreven in de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 2 van het Besluit burgerservicenummer.

Artikel 3

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 2 van het Besluit burgerservicenummer, wordt gevormd door hoofdstuk 2, de onderdelen 3.1, 3.2.1 tot en met 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 van hoofdstuk 3, hoofdstuk 5 en de bijlagen I en II van het Logisch ontwerp BSN, versie 1.4, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd, met dien verstande dat wordt verstaan onder:

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th. B. Bijleveld-Schouten

Bijlage bij artikel 3

[Red: Ligt ter inzage bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag en gepubliceerd op www.rvig.nl.]

Naar boven