Regeling burgerservicenummer

Geraadpleegd op 26-09-2022.
Geldend van 19-04-2018 t/m 28-09-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2007, nr. 2007-0000442237, STAF/CZW/WVOB, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en het Besluit burgerservicenummer, en tot wijziging van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 3

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 2 van het Besluit burgerservicenummer, wordt gevormd door hoofdstuk 2, de onderdelen 3.1, 3.2.1 tot en met 3.2.6, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 van hoofdstuk 3, hoofdstuk 5 en de bijlagen I en II van het Logisch ontwerp BSN, versie 1.4, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd, met dien verstande dat wordt verstaan onder:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th. B. Bijleveld-Schouten

Bijlage bij artikel 3

[Red: Ligt ter inzage bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag en gepubliceerd op www.rvig.nl.]

Naar boven