Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 14-03-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 november 2007, nr. MLB/JZ/2007/37.731, houdende regels voor de uitgifte van enkele FM- en middengolffrequenties voor commerciële radio-omroep (Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,In overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3.3, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 4, 6, eerste lid, en 8, eerste lid, van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Beschikbare frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep

[Vervallen per 15-03-2013]

De beschikbare frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep waarvoor een vergunningaanvraag kan worden ingediend is beschreven in bijlage 1, tabel A, bij deze regeling, en is verdeeld in twaalf kavels genummerd B27 tot en met B38.

Artikel 3. Beschikbare frequentieruimte voor commerciële radio-omroep middengolf

[Vervallen per 15-03-2013]

De beschikbare frequentieruimte voor commerciële radio-omroep middengolf waarvoor een vergunningaanvraag kan worden ingediend is beschreven in bijlage 1, tabel B, bij deze regeling, en is verdeeld in vijf kavels genummerd C4, C5, C8, C11 en C12.

Artikel 4. Indienen van een vergunningaanvraag

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Elke aanvrager dient één vergunningaanvraag in.

 • 2 Een vergunningaanvraag kan alleen van 4 december 2007 tot en met 21 december 2007 en van 2 januari 2008 tot en met 4 januari 2008, op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur en op 4 januari 2008 tussen 9.00 uur en 14.00 uur, worden ingediend door persoonlijke aflevering op het volgende adres:

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Rijnstraat 50

  2500 BJ Den Haag

Artikel 5. Vorm en inhoud van de vergunningaanvraag

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvrager gebruikt het model vergunningaanvraag van bijlage 4 bij deze regeling.

 • 2 De vergunningaanvraag:

  • a. bevat alle gevraagde gegevens en documenten;

  • b. is in de Nederlandse taal gesteld; en

  • c. bestaat uit een losbladig exemplaar, aangeduid als origineel, dat door de aanvrager is ondertekend en twee als zodanig aangeduide kopieën.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, kunnen gegevens en documenten die van anderen dan de aanvrager zelf afkomstig zijn in de Engelse taal gesteld zijn.

 • 4 Bij verschil tussen het originele exemplaar en de kopieën geldt het originele exemplaar.

 • 5 Met de gegevens en documenten van de model vergunningaanvraag worden gelijkgesteld zodanige gegevens en bescheiden krachtens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 6. Wijzigingen in gegevens en documenten

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvrager informeert de Minister per brief die naar het in artikel 4, tweede lid, genoemde adres wordt gestuurd, onmiddellijk over wijzigingen in de gegevens en documenten van de vergunningaanvraag.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een aanvrager de aangegeven voorkeuren, bedoeld in artikel 8, het uitgebrachte financiële bod, bedoeld in artikel 9, en de opgegeven programmatische voornemens, bedoeld in bijlage 4, deel II, niet wijzigen.

Artikel 7. Nadere informatie

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager verstrekt aan de Minister op diens verzoek en aanwijzingen nadere gegevens en documenten die hij voor de beslissing op een vergunningaanvraag nodig acht.

Artikel 8. Het aangeven van voorkeuren

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvrager die meerdere kavels voor niet-landelijke commerciële radio-omroep aanvraagt geeft in de vergunningaanvraag per aangevraagd kavel aan welke voorkeur hij aan het verkrijgen van die kavel geeft.

 • 2 Hij geeft de voorkeuren aan door de kavels op basis van voorkeur oplopend te nummeren, beginnend met het getal één voor de kavel waarvoor zijn belangstelling het grootst is.

Artikel 9. Het financiële bod

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager brengt op iedere kavel die hij aanvraagt een onvoorwaardelijk en onherroepelijk financieel bod uit.

Artikel 10. Onjuiste indiening van een vergunningaanvraag

[Vervallen per 15-03-2013]

Als niet is voldaan aan artikel 4, tweede lid, wordt de vergunningaanvraag afgewezen.

Artikel 11. Verzuimherstel

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Als niet voldaan is aan de artikelen 4, eerste lid, 5 of 8, krijgt de aanvrager gedurende vijf werkdagen de gelegenheid dit verzuim te herstellen.

 • 2 Als de aanvrager het verzuim niet op tijd herstelt, wordt de vergunningaanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3 In afwijking van het tweede lid bepaalt de Minister via loting welke vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen als het verzuim artikel 4, eerste lid, betreft.

Artikel 12. Eisen aan de hoedanigheid van de aanvrager

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvrager is:

  • a. een privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht of het equivalent daarvan naar het recht van een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige lidstaten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging in een van deze lidstaten; of

  • b. een meerderjarige natuurlijke persoon met werkelijke woonplaats binnen een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige lidstaten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische ruimte.

 • 2 De aanvrager voldoet verder aan de volgende eisen:

  • a. hij verkeert niet in staat van surseance van betaling, faillissement of liquidatie;

  • b. er is geen beslag gelegd op goederen die samen een aanmerkelijk deel van zijn vermogen vormen;

  • c. hij is handelingsbekwaam ter zake van het aanvragen van een vergunning en het verzorgen en uitzenden van radioprogramma’s;

  • d. op hem is geen schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing;

  • e. hij is niet door onderbewindstelling van goederen het vrije beheer over zijn vermogen verloren;

  • f. hij heeft een toestemming als bedoeld in artikel 71a van de Mediawet of levert deze uiterlijk op 21 januari 2008, 14.00 uur, af op het adres, genoemd in artikel 4, tweede lid.

 • 3 Met de eisen van het tweede lid, onderdelen a tot en met e, worden gelijkgesteld zodanige eisen volgens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 13. Eisen aan kennis en ervaring van de aanvrager

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager:

 • a. kan aantoonbaar beschikken over kennis en ervaring met betrekking tot de productie en exploitatie van een regionaal radioprogramma, inclusief nieuws- en informatievoorziening, als het om een kavel voor niet-landelijke commerciële radio-omroep gaat; of

 • b. kan aantoonbaar beschikken over kennis en ervaring met betrekking tot de productie en exploitatie van een radioprogramma als het om een kavel voor commerciële radio-omroep middengolf gaat.

Artikel 14. Verbondenheid tussen aanvragers

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Vragen twee of meer aanvragers die als eenzelfde instelling als bedoeld in artikel 82f van de Mediawet worden beschouwd meerdere kavels voor niet-landelijke commerciële radio-omroep aan, dan krijgen deze aanvragers gedurende vijf werkdagen de gelegenheid hun voorkeuren voor de aangevraagde kavels volgens artikel 8 aan te geven als betreft het één vergunningaanvraag.

 • 2 Vragen twee of meer aanvragers die als eenzelfde instelling als bedoeld in artikel 82f van de Mediawet worden beschouwd dezelfde kavels voor niet-landelijke commerciële radio-omroep aan, dan krijgen deze aanvragers gedurende vijf werkdagen de gelegenheid één of meer vergunningaanvragen geheel of gedeeltelijk in te trekken.

 • 3 Geven de aanvragers hun voorkeuren niet volgens het eerste lid op of trekken zij vergunningaanvragen niet volgens het tweede lid geheel of gedeeltelijk in, dan bepaalt de Minister via loting wat de voorkeuren voor de kavels zijn respectievelijk welke vergunningaanvragen geheel of gedeeltelijk in behandeling blijft.

Artikel 15. Toetsingscriteria

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Bij elke aanvrager die één of meer kavels voor commerciële radio-omroep middengolf aanvraagt wordt getoetst in hoeverre hij zich met zijn programmatische voornemens specifiek richt op een toepassing voor commerciële radio-omroep middengolf en in hoeverre hij op basis van zijn programmatische voornemens significant meer biedt dan andere aanvragers.

Artikel 16. Waardering en rangorde van aanvragers

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Bij de toetsing, bedoeld in artikel 15, worden de programmatische voornemens per aangevraagd kavel gewaardeerd met een nul (0) of een plus (+).

 • 2 Vervolgens worden per kavel de aanvragers als volgt in een rangorde gezet:

  • a. een aanvrager met een plus (+) is hoger in rangorde dan een aanvrager met een nul (0);

  • b. als er meerdere aanvragers met een plus (+) zijn, bepaalt het financieel bod de rangorde tussen deze aanvragers, waarbij de aanvrager met het hoogste financieel bod het hoogste in rangorde is;

  • c. als er meerdere aanvragers met een plus (+) zijn en het door hen uitgebrachte financieel bod gelijk is, bepaalt de Minister via loting wat de rangorde tussen deze aanvragers is;

  • d. als er maar één aanvrager is, is deze de hoogste in rangorde.

 • 3 Als er meerdere aanvragers met een nul (0) zijn, is het tweede lid, onderdelen b en c, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Toewijzing van FM kavels voor niet-landelijke commerciële radio-omroep

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Bij de kavels voor niet-landelijke commerciële radio-omroep wordt telkens een kavel toegewezen aan de aanvrager die daarvoor de hoogste in rangorde is en waaraan hij ook zijn grootste voorkeur heeft gegeven.

 • 2 Een kavel wordt niet toegewezen als vergunningverlening voor die kavel aan de aanvrager in strijd komt met het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

 • 3 Telkens als aan een aanvrager geen kavels meer kunnen worden toegewezen, wordt de rangorde voor de overblijvende kavels opnieuw bepaald en worden deze kavels volgens het eerste lid toegewezen. Bij aanvragers aan wie al kavels zijn toegewezen wordt daarbij eerst gekeken naar de kavel waar de eerdere toewijzing is gestopt.

Artikel 18. Toewijzing van kavels voor commerciële radio-omroep middengolf

[Vervallen per 15-03-2013]

Bij de kavels voor commerciële radio-omroep middengolf krijgt een aanvrager telkens de kavel toegewezen waarvoor hij de hoogste in rangorde is.

Artikel 19. Voordracht voor vergunningverlening

[Vervallen per 15-03-2013]

De Minister draagt de aanvragers aan wie de kavels zijn toegewezen voor het verlenen van een vergunning voor aan de Minister van Economische Zaken.

Artikel 20. Toepasselijkheid van de toetsingscriteria

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Voor de vergunningverlening binnen de bestemming niet-landelijke commerciële radio-omroep en de bestemming commerciële radio-omroep middengolf worden de artikelen 15 tot en met 18 alleen toegepast als voor ten minste één kavel binnen de desbetreffende bestemming meerdere vergunningaanvragen in behandeling zijn gebleven die geheel of gedeeltelijk tot vergunningverlening kunnen leiden. De vergelijkende toets is dan op alle kavels binnen die bestemming van toepassing.

 • 3 Als de artikelen 15 tot en met 18 niet worden toegepast, vindt vergunningverlening aan een aanvrager plaats op volgorde van de voorkeuren die hij aan de aangevraagde kavels heeft gegeven.

Artikel 21. Betaling van het financieel bod

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager die een vergunning krijgt:

 • a. betaalt binnen tien werkdagen na de vergunningverlening eenderde gedeelte van het financieel bod door er voor te zorgen dat het desbetreffende bedrag binnen die termijn is ontvangen op bankrekeningnummer 19.23.23.792 van het Ministerie van Economische Zaken/Agentschap Telecom te Groningen; en

 • b. betaalt de rest van het financieel bod in twee gelijke termijnen door er voor te zorgen dat de desbetreffende bedragen van de eerste en tweede termijn uiterlijk twee, respectievelijk drie jaar na de datum van de vergunningverlening zijn ontvangen op het onder a genoemde rekeningnummer.

Artikel 22. Voorschriften voor overlappende kavels

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Als een aanvrager door vergunningverlening beschikt over een combinatie van overlappende kavels als bedoeld in bijlage 3, zendt hij een programmaonderdeel dat op de frequentie of frequenties van een van die kavels tussen 06.00 en 19.00 uur is uitgezonden, met uitzondering van nieuwsuitzendingen en reclameblokken, niet binnen 30 minuten uit op de frequentie of frequenties van een van de andere kavels.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing als een vergunning wordt verleend aan een aanvrager voor commerciële radio-omroep middengolf die zodanig verbonden is met één of meer vergunninghouders voor landelijke commerciële radio-omroep, niet-landelijke commerciële radio-omroep of commerciële radio-omroep middengolf dat sprake is van eenzelfde instelling .

Artikel 23. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 24. Citeertitel

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. Beschikbare frequentieruimte

[Vervallen per 15-03-2013]

Tabel A. Beschikbare niet-landelijke FM-frequenties

Kavel

Opstelplaats

Frequentie (MHz)

Demografisch bereik

B27

AMELAND

89,4 MHz

0,03%

B28

ZUTPHEN

89,9 MHz

0,29%

B29

OLDENZAAL

90,0 MHz

0,20%

B30

WINTERSWIJK

94,3 MHz

0,17%

B31

CUIJK

95,3 MHz

0,13%

B32

LICHTENVOORDE

95,7 MHz

0,10%

B33

DEN HELDER

96,0 MHz

0,33%

B34

STADSKANAAL

96,0 MHz

0,13%

B35

HEERENVEEN

97,3 MHz

0,30%

B36

AMERSFOORT

99,5 MHz

0,58%

B37

APPINGEDAM

103,6 MHz

0,22%

B38

KAATSHEUVEL

104,3 MHz

0,07%

Tabel B. Beschikbare middengolffrequenties

Kavel

Opstelplaats

Frequentie (kHz)

Demografisch bereik

     

Dag

Nacht

C4

HEINENOORD

828 kHz

61,1%

1,3%

C5

ALMERE

1224 kHz

48,8%

3,2%

C8

ECHT

1035 kHz

5,8%

0,4%

C11

DEN HAAG

1485 kHz

12,9%

1,2%

 

TILBURG

 

3.0%

0,8%

C12

AMSTERDAM

1557 kHz

13,7%

0,1%

Het demografisch bereik is afgeleid van computervoorspellingen van de verzorgingsgebieden en is gebaseerd op een door de Staat toegepast theoretisch planningsmodel. Het is een indicatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. De daadwerkelijke omvang van de verzorgingsgebieden is mede afhankelijk van de mate waarin vergunninghouders en operators tot optimale technische implementatie komen en eventuele veranderingen in de binnenlandse en buitenlandse situatie. Meer informatie hierover en gedetailleerde kavelbeschrijvingen staan op internet:

http://www.agentschap-telecom.nl (via frequenties > omroep > restfrequenties NLCO)

De verantwoordelijkheid voor de technische implementatie – inclusief de noodzakelijke vergunningen op grond van andere wetten – ligt bij de vergunninghouders. De Staat is dan ook niet aansprakelijk voor de implementatie en het om welke reden dan ook niet halen van het demografisch bereik.

Bijlage 3. Overlap van kavels

[Vervallen per 15-03-2013]

Tabel A. Overlap niet-landelijke FM-kavels met middengolfkavels (nachtcontouren)

[Vervallen per 15-03-2013]

Bijlage 242818.png

Tabel B. Overlap landelijke FM-kavels met middengolfkavels (nachtcontouren)

[Vervallen per 15-03-2013]

Bijlage 242819.png

Tabel C. Overlap middengolfkavels (nachtcontouren)

[Vervallen per 15-03-2013]

Bijlage 242820.png

Bijlage 4. Model vergunningaanvraag

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager voor een vergunning voor het gebruik van één of meerdere frequenties voor niet-landelijke commerciële radio-omroep en commerciële radio-omroep middengolf volgt het format en de schema’s van deze bijlage. Het bestaat uit een deel met algemene onderdelen (deel I) en een deel met informatie die voor elk aangevraagd kavel afzonderlijk wordt verstrekt (deel II) .

Deel I. Algemene informatie

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Algemene gegevens en documenten

[Vervallen per 15-03-2013]

Aanvrager die natuurlijke persoon is:

 • a. naam;

 • b. adres en woonplaats;

 • c. een uittreksel uit het bevolkingsregister dat niet ouder is dan één maand, gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag;

 • d. als de aanvrager onder curatele is gesteld: een schriftelijke toestemming van zijn curator om handelingen te verrichten met betrekking tot het verwerven van vergunningen voor commerciële radio;

 • e. een beschrijving van de feitelijke werkzaamheden van de aanvrager.

Als de aanvrager zijn werkelijke woonplaats heeft in een van de andere lidstaten van de Europese Unie of van een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, bevat de aanvraag de vergelijkbare gegevens en documenten krachtens het recht van dat land.

Aanvrager die rechtspersoon is:

 • a. naam;

 • b. rechtsvorm met vermelding van het recht van het land dat deze rechtsvorm beheerst (bv: ‘besloten vennootschap naar Nederlands recht’);

 • c. vestigingsplaats, en als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het hoofdbestuur;

 • d. statuten van:

 • e. een beschrijving van het doel en van de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn;

 • f. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan één maand gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag:

Ook hier geldt dat als de aanvrager valt onder het recht van een ander land dan Nederland dat lid is van de Europese Unie of dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de aanvraag de vergelijkbare gegevens en documenten krachtens dat recht bevat.

2. Hoedanigheid als commerciële omroep

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager verstrekt een kopie van de toestemming van het Commissariaat voor de Media, bedoeld in artikel 71a van de Mediawet, of een bewijs dat die toestemming is aangevraagd.

3. Informatie over kennis en ervaring

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager beschrijft de kennis en ervaring, bedoeld in artikel 13 van deze regeling, waarover hij kan beschikken. In deze beschrijving vermeldt hij in elk geval door wie en op welke wijze die kennis en ervaring ter beschikking wordt gesteld, vergezeld van de daarop betrekking hebbende overeenkomsten.

Het gaat om kennis en ervaring waarover de aanvrager aantoonbaar kan beschikken. De aanvrager hoeft hier niet zelf over te beschikken, maar kan tevens afspraken hebben gemaakt en overeenkomsten hebben gesloten met derden die bereid zijn hun kennis en ervaring aan hem ter beschikking te stellen. De aanvrager geeft een zo volledig mogelijke beschrijving door wie en op welke wijze kennis en ervaring aan hem ter beschikking wordt gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door inzicht te geven in:

 • de personele structuur (redactie, programmamakers);

 • de regeling van de interne onderlinge verantwoordelijkheden in een programmastatuut;

 • intentieverklaringen/overeenkomsten met derden voor de inzet van expertise en dienstverlening voor de productie van programma’s;

 • intentieverklaringen/overeenkomsten met derden voor de verwerving van uitzendrechten van programmaonderdelen.

4. Informatie voor de beoordeling van verbondenheid

[Vervallen per 15-03-2013]

A. Eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen bij de aanvrager die rechtspersoon is

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Beschrijving

De aanvraag bevat een beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de rechtspersoon raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere aanvragers en bestaande vergunninghouders, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is dat er sprake is van eenzelfde instelling in de zin van artikel 82f van de Mediawet.

De beschrijving bevat in elke geval zo veel mogelijk gegevens over:

 • a. de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;

 • b. het vreemde vermogen van de aanvrager, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager zekerheidsrechten heeft verleend;

 • c. de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen;

 • d. aan wie en onder welke condities en beperkingen doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager te vertegenwoordigen (procuratie);

 • e. bestaande en voorgenomen overeenkomsten met andere rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via een dochtervennootschap radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen.

2. Documenten

De aanvrager voegt de volgende documenten bij de aanvraag (voor zover van toepassing):

 • a. een kopie van het aandeelhoudersregister;

 • b. een kopie van verleende volmachten;

 • c. kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de aanvrager en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de aanvrager;

 • d. voor zover van belang voor de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen: een kopie van de notulen van vergaderingen van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaren 2006 en, voor zover beschikbaar, 2007;

 • e. kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Ook hier geldt dat als de aanvrager valt onder het recht van een ander land dan Nederland dat lid is van de Europese Unie of dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de aanvraag de vergelijkbare gegevens en documenten krachtens dat recht bevat.

B. Eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen bij de aanvrager die natuurlijke persoon is

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Beschrijving

Bij natuurlijke personen zijn er doorgaans andere dan statutaire of vennootschapsrechtelijke omstandigheden die kunnen wijzen op verbondenheid. De aanvrager die natuurlijke persoon is, geeft een beschrijving van alle omstandigheden die van belang kunnen zijn. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere aanvragers en bestaande vergunninghouders zodat nagegaan kan worden of er een zodanige verbondenheid is dat er sprake is van eenzelfde instelling in de zin van artikel 82f van de Mediawet.

De beschrijving gaat in elk geval in op:

 • a. de (neven)functies en werkzaamheden van de aanvrager, waaronder (dus niet uitsluitend) optredend als bestuurder, commissaris of adviseur van rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die zelf of via een dochtervennootschap, radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen;

 • b. bestaande en voorgenomen overeenkomsten van de aanvrager met andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, die zelf, dan wel door middel van een dochtervennootschap, radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen;

 • c. de financiering van de door de aanvrager gedreven onderneming waarmee hij radioprogramma’s via de ether verzorgt of van plan is te verzorgen, en wie garant of borg staat of anderszins (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de aflossing van de financiering.

2. Documenten

De aanvraag bevat kopieën van eventuele overeenkomsten als hiervoor onder 1, onderdeel, b bedoeld en van andere documenten die relevant kunnen zijn voor de verbondenheid.

Ook hier geldt dat als de aanvrager valt onder het recht van een ander land dan Nederland dat lid is van de Europese Unie of dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de aanvraag de vergelijkbare gegevens en documenten krachtens dat recht bevat.

5. Schriftelijke verklaring

De aanvraag bevat een ondertekende schriftelijke verklaring van de aanvrager:

 • a. over de volledigheid en juistheid van de door hem verstrekte gegevens;

 • b. over zijn bekendheid met de exoneratie van de Staat betreffende de technische implementatie, bedoeld in bijlage 1;

 • c. dat hij een aan hem verleende vergunning voor niet-landelijke FM-frequentieruimte gebruikt voor het uitzenden van een commercieel radioprogramma dat, voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 uur en 19.00 uur betreft, voor ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal wordt gepresenteerd;

 • d. dat hij een aan hem verleende vergunning niet gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.

Voor deze verklaring gebruikt de aanvrager het model van bijlage 5.

Deel II. De kavelspecifieke onderdelen

[Vervallen per 15-03-2013]

1. Informatie over de aangevraagde kavels, voorkeuren en financieel bod

[Vervallen per 15-03-2013]

Met gebruik van schema A bij deze model vergunningaanvraag geeft de aanvrager de volgende informatie:

 • a. de bestemming of bestemmingen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • b. de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • c. de voorkeur die hij aan elk aangevraagd niet-landelijk FM kavel geeft;

 • d. het financieel bod op elk aangevraagde kavel.

2. Informatie voor de beoordeling van de programmatische voornemens

[Vervallen per 15-03-2013]

De aanvrager geeft onderstaande informatie voor elk aangevraagd kavel afzonderlijk.

De aanvrager beschrijft zo volledig mogelijk het voorgenomen programma op het desbetreffende kavel. Deze beschrijving bevat ten minste informatie over de inhoud van het uit te zenden programma en de afzonderlijke programmaonderdelen. Zoals het soort muziek, aard en hoeveelheid van nieuws en informatie, de mate waarin gesproken woord het programma kenmerkt, of het programma gepresenteerd wordt of niet. Zo mogelijk voegt de aanvrager concrete playlists of uitzendschema’s bij de aanvraag.

Middengolf

Bij middengolf onderbouwt de aanvrager bovendien in hoeverre zijn programmatische voornemen specifiek gericht is op de middengolf.

Niet-landelijke FM

Bij de niet-landelijke FM-frequentiekavels vult de aanvrager bovendien schema B van deze model vergunningaanvraag in. Voor de toepassing van artikel 82e van de Mediawet en de daarop gebaseerde Regeling aanwijzing geeft de aanvrager via het schema in percentages aan in welke mate het voorgenomen programma voldoet aan programmatische voorschriften van de Regeling aanwijzing en in hoeverre het voorgenomen uit te zenden programma uitstijgt boven deze voorschriften.

Schema A

[Vervallen per 15-03-2013]

Instructies:

 • de kavel met de grootste voorkeur krijgt het cijfer 1, het kavel met de op één na grootste voorkeur het cijfer 2 enz. enz.;

 • het financieel bod luidt in hele euro’s (dus geen cijfers achter de komma);

 • het bedrag van het financieel bod wordt in de Nederlandse taal ingevuld en zowel in cijfers als in letters geschreven;

  Kruis aan op welk kavel de aanvraag betrekking heeft

  Voorkeuren

  Bedrag van het bod in cijfers

  Bedrag van het bod in letters

  Niet-landelijke FM-kavels

       

  □ B27

   

   

  □ B28

   

   

  □ B29

   

   

  □ B30

   

   

  □ B31

   

   

  □ B32

   

   

  □ B33

   

   

  □ B34

   

   

  □ B35

   

   

  □ B36

   

   

  □ B37

   

   

  □ B38

   

   

  Middengolfkavels

  (Geen voorkeuren)

     

  □ C4

   

   

  □ C5

   

   

  □ C8

   

   

  □ C11

   

   

  □ C12

   

   

Naam aanvrager:

Handtekening:

Schema B

[Vervallen per 15-03-2013]

Programma-voorschriften

Voorgeschreven minimum percentage

Ma. 07.00–19.00 uur

Di. 07.00–19.00 uur

Wo. 7.00–19.00 uur

Do. 07.00–19.00 uur

Vrij. 7.00–19.00 uur

Za. 07.00–19.00 uur

Zo. 07.00–19.00 uur

Ma. t/m Zo. 07.00–19.00 uur gemiddeld

Programmering die in het bijzonder is gericht op het gebied waar het programma voor is bestemd

Ten minste 10% netto-zendtijd

               

Het schema wordt per aangevraagde kavel volledig ingevuld.

Ieder vakje bevat het percentage dat in het voorgenomen radioprogramma op de desbetreffende dag van de week tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitsluitend wordt besteed aan programmering die in het bijzonder gericht is op het gebied waarvoor het programma bestemd is. Dit percentage wordt verkregen door het aantal minuten dat op de desbetreffende dag tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitsluitend aan het programmavoorschrift zal worden besteed (A) te delen door de netto zendtijd (B) en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100%. Netto zendtijd is: de totale zendtijd in minuten tussen 07.00 uur en 19.00 uur (720 minuten) minus het totaal aantal minuten aan reclameboodschappen dat op de desbetreffende dag tussen 07.00 uur en 19.00 uur wordt uitgezonden.

Het percentage is dus A : B × 100%. Het percentage is een heel getal (dus geen cijfers achter de komma).

Het laatste vakje van het schema bevat het gemiddelde percentage per dag, gemeten over een week. Hiervoor worden de dagpercentages bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door zeven. Ook dit percentage is een heel getal.

Bijlage 5. Model verklaringen

[Vervallen per 15-03-2013]

Ondergetekende verklaart dat:

 • 1. de door hem verstrekte gegevens en documenten volledig en juist zijn;

 • 2. hij een aan hem verleende vergunning voor niet-landelijke FM-frequentieruimte gebruikt voor het uitzenden van een commercieel radioprogramma dat, voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 uur en 19.00 uur betreft, voor ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal wordt gepresenteerd;

 • 3. hij een aan hem verleende vergunning niet gebruikt voor het plegen van strafbare feiten;

 • 4. hij bekend is met de vrijwaring van de Staat der Nederlanden voor de technische implementatie, bedoeld in bijlage 1.

Naam aanvrager:

Handtekening:

Terug naar begin van de pagina