Regeling nucleaire drukapparatuur

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 06-02-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 oktober 2007, nr. DGM2007088466, houdende eisen aan nucleaire drukapparatuur en eisen aan instellingen die toezicht houden op nucleaire drukapparatuur (Regeling nucleaire drukapparatuur)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 21 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en op artikel 19 van dat besluit in samenhang met artikel 120 van het Besluit stralingsbescherming;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Artikel 3

 • 1 De vergunninghouder houdt met betrekking tot nucleaire drukapparatuur die in zijn inrichting wordt of is geïnstalleerd een administratie bij, waarin worden vermeld, onderscheidenlijk opgenomen:

  • a. naam en adres van de vergunninghouder;

  • b. naam en adres van de inrichting en de plaats in de inrichting, waar die apparatuur wordt of is geïnstalleerd;

  • c. de relevante documentatie met betrekking tot die apparatuur;

  • d. de met betrekking tot die apparatuur van toepassing zijnde ontwerpcode en inspectiecode;

  • e. een overzicht van de keuringen die overeenkomstig de van toepassing zijnde ontwerp- of inspectiecode aan de apparatuur of onderdelen daarvan zijn verricht, en van de resultaten van dat onderzoek;

  • f. de ingevolge deze regeling verkregen verklaringen en andere documentatie met betrekking tot de ingevolge deze regeling te verrichten en verrichte keuringen;

  • g. een overzicht van het onderhoud dat aan de apparatuur is verricht.

 • 2 Afwijkingen van de ontwerp- of inspectiecode, alsmede het in de inspectiecode voorgeschreven keuringsprogramma dat door de vergunninghouder wordt opgesteld, behoeven, na beoordeling door de keuringsinstelling, de instemming van de Autoriteit.

 • 3 De vergunninghouder stelt de in de administratie opgenomen gegevens en stukken gedurende iedere keuring van de nucleaire drukapparatuur ter beschikking van degene die de keuring verricht.

Hoofdstuk 2. Keuring van nucleaire drukapparatuur

Artikel 4

 • 1 De vergunninghouder laat voor de ingebruikneming van nucleaire drukapparatuur in de inrichting verrichten:

  • a. een beoordeling van het ontwerp van de nucleaire drukapparatuur;

  • b. een keuring van de fabricage van de nucleaire drukapparatuur;

  • c. een keuring voor de ingebruikneming van de nucleaire drukapparatuur.

 • 2 De vergunninghouder laat nucleaire drukapparatuur gedurende het gebruik keuren overeenkomstig het in artikel 3, tweede lid, bedoelde keuringsprogramma waarmee de Autoriteit heeft ingestemd.

Artikel 5

 • 1 De vergunninghouder vermeldt in de aanvraag om een beoordeling of keuring als bedoeld in artikel 4, eerste lid:

  • a. zijn naam en adres;

  • b. de aard van de te beoordelen of te keuren nucleaire drukapparatuur;

  • c. de plaats waar de beoordeling of de keuring dient plaats te vinden;

  • d. naam en adres van de inrichting en de plaats in de inrichting, waar de nucleaire drukapparatuur zal worden geïnstalleerd;

  • e. de van toepassing zijnde ontwerpcode, onderscheidenlijk inspectiecode.

 • 2 De vergunninghouder vermeldt in de aanvraag om een keuring als bedoeld in artikel 4, tweede lid, de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6

De beoordelingen en keuringen worden verricht overeenkomstig de door de Autoriteit aangewezen onderdelen van de ontwerpcode of inspectiecode voor de betrokken nucleaire drukapparatuur.

Artikel 7

De kosten van beoordelingen als bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, en 4, eerste lid, onder a, en van de keuringen komen voor rekening van de gebruiker van de nucleaire drukapparatuur.

Artikel 8

De keuringsinstelling maakt van elke beoordeling en keuring een rapport op, waarin zij de wijze waarop de nucleaire drukapparatuur is beoordeeld, onderscheidenlijk gekeurd, en de resultaten van de beoordeling of de keuring vermeldt. Zij zendt het rapport aan de vergunninghouder en aan de Autoriteit.

Artikel 9

 • 1 De keuringsinstelling geeft een verklaring van goedkeuring van het ontwerp af, indien bij een beoordeling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, is gebleken dat het ontwerp van de nucleaire drukapparatuur voldoet aan de in de betrokken ontwerpcode gestelde eisen.

 • 2 De keuringsinstelling geeft een verklaring van goedkeuring van fabricage af, indien bij de keuring, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, is gebleken dat de nucleaire drukapparatuur voldoet aan de in de betrokken ontwerpcode gestelde eisen.

 • 3 De keuringsinstelling geeft een verklaring van ingebruikneming af, indien bij een keuring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, is gebleken dat de nucleaire drukapparatuur voldoet aan de in de betrokken ontwerpcode gestelde eisen.

 • 4 De keuringsinstelling geeft een verklaring van herkeuring af, indien bij een keuring als bedoeld in artikel 4, tweede lid, is gebleken dat de nucleaire drukapparatuur voldoet aan de in de betrokken inspectiecode gestelde eisen.

Artikel 10

De beoordelingen en keuringen worden verricht door of onder toezicht van de in de artikelen 14 tot en met 16 bedoelde medewerkers van de keuringsinstelling.

Hoofdstuk 3. Keuringsinstellingen

Artikel 11

 • 1 Voor een aanwijzing als keuringsinstelling van het ontwerp, de fabricage en de ingebruikneming van nucleaire drukapparatuur komen in aanmerking instellingen die ten minste voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur (versie Stcrt. 2011, nr. 18269), als bedoeld in bijlage 2 van de Warenwetregeling drukapparatuur, en aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 13, eerste lid.

 • 2 Voor een aanwijzing als keuringsinstelling in de gebruiksfase van nucleaire drukapparatuur komen in aanmerking instellingen die ten minste voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het Schema voor Aanwijzing en Toezicht op de certificerings- en keuringsinstellingen voor Drukapparatuur (versie Stcrt. 2011, nr. 18269), als bedoeld in bijlage 2 van de Warenwetregeling drukapparatuur, en aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 13, tweede lid.

 • 3 Voor een aanwijzing als keuringsinstelling komen tevens in aanmerking instellingen in een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt dan wel een andere staat waarmee de Europese Unie een wederzijdse erkenningsovereenkomst met betrekking tot de keuring van nucleaire drukapparatuur heeft afgesloten, die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale voorwaarden, bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, wordt nagestreefd.

Artikel 12

 • 1 De aanwijzing van een keuringinstelling geldt voor ten hoogste twee jaar.

 • 2 Aan een aanwijzing als keuringsinstelling kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 3 Een aanwijzing als keuringsinstelling wordt ingetrokken indien de instelling niet meer voldoet aan de in artikel 11, eerste, onderscheidenlijk tweede of derde lid, bedoelde voorwaarden. Zij kan worden ingetrokken indien de keuringsinstelling de keuringen niet op een juiste wijze verricht of indien de keuringsinstelling de krachtens het tweede lid aan de aanwijzing verbonden voorschriften niet naleeft.

Artikel 13

 • 1 Een keuringsinstelling, die wordt belast met de beoordeling van het ontwerp, de keuring van de fabricage en de keuring voor de ingebruikneming van nucleaire drukapparatuur, heeft ten minste een beoordelaar, een seniorbeoordelaar, een specialist materiaalkunde, een specialist niet-destructief onderzoek, een inspecteur en een senior-inspecteur in dienst, die voldoen aan de in het in artikel 11, eerste lid, bedoelde schema gestelde eisen en aan de in de artikelen 14, eerste lid, onderscheidenlijk 14, tweede lid, 15, eerste lid, 15, tweede lid, en 16 gestelde eisen.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, heeft een keuringsinstelling, die wordt belast met de keuring in de gebruiksfase van nucleaire drukapparatuur, ten minste een specialist niet-destructief onderzoek, een inspecteur en een senior-inspecteur in dienst, die voldoen aan de in het in artikel 11, tweede lid, bedoelde schema gestelde eisen en aan de in artikel 15, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 16 gestelde eisen.

Artikel 14

 • 1 Een beoordelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. aantoonbare opleiding met betrekking tot de toe te passen nucleaire ontwerpcode,

  • b. ten minste één jaar ervaring in relevante nucleaire functies en

  • c. ten minste stralingsdeskundigheid op niveau 5 of een gelijkwaardig niveau.

 • 2 Een seniorbeoordelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. aantoonbare opleiding met betrekking tot de toe te passen nucleaire ontwerpcode,

  • b. ten minste twee jaar ervaring als beoordelaar met betrekking tot de toe te passen nucleaire ontwerpcode en

  • c. ten minste stralingsdeskundigheid op niveau 5 of een gelijkwaardig niveau.

Artikel 15

 • 1 Een specialist materiaalkunde als bedoeld in artikel 13, eerste lid, heeft aantoonbare kennis van en ten minste een jaar ervaring met de relevante delen van de toe te passen ontwerpcodes en nucleaire vormen van materiaaldegradatie.

 • 2 Een specialist niet-destructief onderzoek als bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid, heeft aantoonbare kennis van en ten minste een jaar ervaring met de relevante delen van de toe te passen ontwerpcodes en bijzonderheden van niet-destructief onderzoek van nucleaire drukapparatuur.

Artikel 16

 • 1 Een inspecteur als bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. ten minste één jaar ervaring in relevante functies op nucleair gebied,

  • b. aantoonbare kennis van de relevante delen van de toe te passen nucleaire ontwerpcode en

  • c. ten minste stralingsdeskundigheid op niveau 5 of een gelijkwaardig niveau.

 • 2 Een senior-inspecteur als bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid, voldoet aan de volgende eisen:

  • a. in staat zijn om de geldigheid en kwaliteit te beoordelen van het niet-destructief onderzoek en andere kwaliteitseisen in het kader van de toe te passen nucleaire ontwerpcode,

  • b. ten minste stralingsdeskundigheid op niveau 5 of een gelijkwaardig niveau,

  • c. ten minste twee jaar ervaring in kwaliteitszorg en inspectie in het kader van de toe te passen nucleaire ontwerpcodes en

  • d. aantoonbare ervaring met de certificatie van leveranciers voor nucleaire drukapparatuur.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 17

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 17 oktober 2007 tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Warenwetbesluit drukapparatuur (nucleaire drukapparatuur) (Stb. nr. 428 ) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven