Beleidsregel VO-scholen met een LOOT-licentie

[Regeling vervallen per 18-11-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 17-11-2009

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2007, nr. VO/S&O/2007/31695, houdende vrijstelling voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die op een hoog niveau topsport bedrijven (Beleidsregel VO-scholen met een LOOT-licentie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 18-11-2009]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Loot-licentie

[Vervallen per 18-11-2009]

De LOOT-licentie is een beschikking van de Minister die wordt verleend aan een bevoegd gezag om gedurende vier schooljaren te mogen afwijken van de inrichtings- en examenvoorschriften op de wijze zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 9.

Artikel 3. Aanvraag LOOT-licentie

[Vervallen per 18-11-2009]

 • 1 Het bevoegd gezag kan een aanvraag voor een LOOT-licentie indienen bij Stichting LOOT.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, dient ontvangen te zijn uiterlijk op 31 januari van enig jaar, zodat een eventuele toekenning op 1 augustus van datzelfde jaar kan plaatsvinden. Een aanvraag die na 31 januari wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 3 De aanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria:

  • a. tenminste 40 LOOT-leerlingen,

  • b. van het criterium onder a kan worden afgeweken door één school per provincie indien sprake is van tenminste 10 LOOT-leerlingen en ter bewerkstelliging is van regionale spreiding en

  • c. de aangevraagde LOOT-licentie mag niet leiden tot verlies van LOOT-leerlingen van meer dan 10% bij één van de omliggende scholen met een LOOT-licentie.

 • 4 Stichting LOOT beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria bedoeld in het derde lid en brengt voor 1 april van het betreffende kalenderjaar een advies uit aan de Minister.

 • 5 De Minister beschikt binnen een maand na ontvangst van het advies van de Stichting LOOT op de aanvraag voor een LOOT-licentie.

Artikel 4. Afwijkingen van voorschriften met betrekking tot onderwijstijd

[Vervallen per 18-11-2009]

 • 2 Het bevoegd gezag richt voor LOOT-leerlingen als bedoeld in het eerste lid een onderwijsprogramma in dat per leerjaar tenminste omvat:

  850 klokuren onderwijstijd in de eerste twee leerjaren vmbo, havo en vwo, alsmede in het derde leerjaar havo/vwo,

  800 klokuren onderwijstijd in het derde leerjaar vmbo, het vierde leerjaar havo en het vierde en vijfde leerjaar vwo, en

  550 klokuren onderwijstijd in het vierde leerjaar vmbo, het vijfde leerjaar havo en het zesde leerjaar vwo.

Artikel 5. Afwijking onderbouw

[Vervallen per 18-11-2009]

Het bevoegd gezag mag in afwijking van artikel 11c, eerste lid, onder a van de WVO de LOOT-leerling in de eerste twee leerjaren, ontheffing verlenen van de onderdelen van het onderwijsprogramma die betrekking hebben op de kerndoelen Bewegen en sport bedoeld in bijlage 1, onderdeel G, bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO.

Artikel 6. Afwijking van vakken in de bovenbouw vmbo

[Vervallen per 18-11-2009]

Het bevoegd gezag mag afwijken van de bepalingen in de artikelen 10, vijfde en zevende lid, 10b, vijfde en zevende lid, en 10d, vijfde en zevende lid, van de WVO en van de bepalingen in de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, onder a en c, 24, eerste lid, onder a en c en 25, eerste lid, onder a, b en c van het Eindexamenbesluit door een LOOT-leerling in het vmbo ontheffing te verlenen voor:

 • a. maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en één van de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama;

 • b. één of meer vakken of programmaonderdelen uit het vrije deel.

Artikel 7. Afwijking van vakken in de bovenbouw vwo

[Vervallen per 18-11-2009]

Het bevoegd gezag kan, in afwijking van artikel 13 en artikel 6d van de WVO, artikel 26b van het Inrichtingsbesluit W.V.O en artikel 11, lid 1 dan wel artikel 12, lid 1 van het Eindexamenbesluit een LOOT-leerling in het vwo ontheffing verlenen voor:

Artikel 8. Afwijking van vakken in de bovenbouw havo

[Vervallen per 18-11-2009]

Het bevoegd gezag kan, in afwijking van artikel 14 en artikel 6d van de WVO, artikel 26c van het Inrichtingsbesluit W.V.O. en artikel 13, lid 1 van het Eindexamenbesluit een LOOT-leerling in het havo ontheffing verlenen voor:

Artikel 9. Gespreid examen

[Vervallen per 18-11-2009]

De Minister staat toe dat het bevoegd gezag afwijkt van artikel 37 van het Eindexamenbesluit en staat toe dat een LOOT-leerling het eindexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt.

Artikel 10. Verlenging LOOT-licentie

[Vervallen per 18-11-2009]

 • 1 Stichting LOOT beoordeelt na vier schooljaren de LOOT-licentie aan de hand van de criteria bedoeld in artikel 3, het derde lid, en brengt voor 1 april van het betreffende kalenderjaar een advies uit aan de Minister over verlenging van de LOOT-licentie met vier schooljaren.

 • 2 De Minister beschikt binnen een maand na ontvangst van het advies van de Stichting LOOT.

 • 3 Indien het aantal LOOT-leerlingen gedurende de looptijd van de LOOT-licentie structureel minder dan 40 leerlingen bedraagt zal de Minister niet tot verlenging overgaan. De eerste volzin is niet van toepassing voor zover het betreft een licentie afgegeven ter voldoening aan het criterium onder artikel 3, derde lid, onder b.

 • 4 De bepalingen van de beschikking voor een LOOT-licentie blijven van toepassing op LOOT-leerlingen die op de datum van het verlopen van de LOOT-licentie nog niet de opleiding in het voortgezet onderwijs hebben afgesloten.

Artikel 11

[Vervallen per 18-11-2009]

Indien het Olympisch Netwerk gedurende de looptijd van de LOOT-licentie de aanwijzing tot LOOT-leerling intrekt, dient die leerling vanaf dat moment aan het reguliere onderwijsprogramma deel te nemen.

Artikel 12. Overgangsbepaling

[Vervallen per 18-11-2009]

Beschikkingen afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel worden geacht te zijn afgegeven op grond van deze beleidsregel.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 18-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 18-11-2009]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel VO-scholen met een LOOT-licentie.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina