Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ-bevoegdheden directeur van de Regiegroep Regeldruk

[Regeling vervallen per 12-10-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2011.]
Geldend van 14-11-2007 t/m 30-04-2011

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ-bevoegdheden directeur van de Regiegroep Regeldruk

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Instellingsbesluit Regiegroep Regeldruk;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Regiegroep Regeldruk en de directeur-generaal van Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2011]

  • 2 De directeur van de Regiegroep Regeldruk kan voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2011]

Aan de directeur van de Regiegroep Regeldruk wordt voorts, met betrekking tot de ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die werkzaamheden ten behoeve van de Regiegroep Regeldruk verrichten, mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de volgende personeelsaangelegenheden:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel in het kader van werkzaamheden van de Regiegroep Regeldruk en het afhandelen van verzoeken, voortvloeiend uit deze verplichtingen;

  • c. het accorderen van reisdeclaraties;

  • d. het accorderen van IKAP-aanvragen.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2011]

In het geval de Minister een mededeling aan de directeur van de Regiegroep Regeldruk doet dat een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 niet door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2011]

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2011]

Bij afwezigheid van de directeur van de Regiegroep Regeldruk gaan de bevoegdheden over op een plaatsvervanger.

Artikel 6

[Vervallen per 12-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 12-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ-bevoegdheden directeur van de Regiegroep Regeldruk.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 oktober 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina