Instellingsbesluit Regiegroep Regeldruk

[Regeling vervallen per 12-10-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2011.]
Geldend van 14-11-2007 t/m 30-04-2011

Instellingsbesluit Regiegroep Regeldruk

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Overwegende dat de ministerraad heeft besloten tot uitvoering van een programma Regeldruk voor bedrijven voor een periode van vier jaren en heeft besloten tot gedeelde verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Financiën;

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2011]

De Regiegroep Regeldrukwordt ingesteld voor de periode van 15 oktober 2007 tot en met 31 december 2011.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 De Regiegroep Regeldruk ressorteert als projectdirectie onder de directeur-generaal van de Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën.

 • 2 De algemene leiding van de Regiegroep Regeldruk ligt in handen van de directeur van de Regiegroep Regeldruk.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 De doelstelling en hoofdtaken van de Regiegroep Regeldruk worden vastgesteld zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2 De taken en de taakverdeling van de staatssecretarissen die voortvloeien uit de doelstellingen genoemd in het eerste lid worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 2.

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 6

[Vervallen per 12-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regiegroep Regeldruk.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Bijlage 1

[Vervallen per 12-10-2011]

Doelstellingen en hoofdtaken Regiegroep Regeldruk

[Vervallen per 12-10-2011]

De doelstellingen van de Regiegroep Regeldruk zijn:

 • Het realiseren van de ambities van het kabinet, zoals geformuleerd in het programma reductie regeldruk voor het bedrijfsleven, en daartoe noodzakelijke politieke interventies en besluitvormingsprocessen.

 • Faciliteren dat alle betrokken partijen in het programma in de gelegenheid worden gesteld om hun taken en verantwoordelijkheden in te vullen.

 • Adequate besturing (richting geven) en beheersing (op koers houden) van het totale programma.

 • Er zorg voor dragen dat de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën optimaal worden ondersteund in hun politieke verantwoordelijkheid.

 • Adequate vertegenwoordiging in relevante nationale en internationale gremia.

De hoofdtaken van de Regiegroep Regeldruk zijn:

 • Het adviseren van de Staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën over (voortgang van) de reductie van de regeldruk voor het bedrijfsleven.

 • Het vormgeven van het beleid voor het terugdringen van de regeldruk voor het bedrijfsleven.

 • Het kritisch beoordelen van door departementen periodiek aan te leveren informatie over de vooruitgang van maatregelen op hun beleidsterrein.

 • Het vormgeven van hulpmiddelen, instrumenten en methoden (zoals bijvoorbeeld nulmetingen) en het bevorderen van het gebruik van deze hulpmiddelen.

 • Het door gebruik van toetsingsprocedures zoals de Bedrijfseffectentoets bij het Meldpunt Voorgenomen Regels, de uitkomsten van de toetsing door het onafhankelijke Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL) en BNC-fiches (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) zoveel mogelijk voorkomen van aanwas van nieuwe regeldruk in nationale respectievelijk Europese regels.

 • De internationale coördinatie van de inbreng van Nederlandse departementen en die uit andere landen bij zowel toepassing en ontwikkeling van onze methoden en aanpak als inbreng in internationaal overleg zoals binnen de EU, de OESO en de WB.

 • Het vanuit regeldrukperspectief adviseren van de Staatssecretarissen en de Ministers ook ten behoeve van onderraad en ministerraadvergaderingen.

 • Het zorg dragen voor een goede communicatie over het kabinetsbeleid aan het bedrijfsleven en relevante andere organisaties.

 • Alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit het kabinetsbeleid op dit terrein, waaronder het periodiek overleg met de sectoren en branches van het (georganiseerde) bedrijfsleven.

Bijlage 2

[Vervallen per 12-10-2011]

Taakverdeling Staatssecretarissen van Economische Zaken en Financiën

[Vervallen per 12-10-2011]

Gezamenlijke taken

[Vervallen per 12-10-2011]

Politiek

 • Verdediging plannen en afleggen verantwoording (onder andere door middel van het uitbrengen van voortgangsrapportages) over het programma in Ministerraad en Tweede Kamer.

 • Aanspreken en aanschrijven andere departementen op hun voortgang bij de aanpak van regeldrukaspecten.

 • Jaarlijks voortgangsoverleg met collega bewindspersonen.

Extern

 • Openbaar toegankelijke manifestaties met media-aandacht (bv. spraakmakende congressen of interviews).

 • Aantal bezoeken – door de periode heen – aan bedrijven, gemeenten, koepelorganisaties.

 • Periodiek overleg en afstemming met VNO/NCW en MKB-Nederland.

Intern

 • Besluitvorming over aanpassingen en vernieuwingen in het programma en control op het totale programma.

 • Eens in de 2 maanden overleg.

Gedeelde taken

[Vervallen per 12-10-2011]

Staatssecretaris van Financiën

Staatssecretaris van Economische Zaken

– Eerste gezicht naar departementen (gebruik makend van instrumentarium begrotingscyclus en aanschuiven bij begrotingsbilateralen tussen Minister van Financiën en vakministers).

– Eerste gezicht naar gemeenten en provincies.

 

– Eerste gezicht naar bedrijfsleven (fundamentele verkenningen, branchewijzers, KVK e.d.)

   

– Primair de inhoudelijke lead op:

○ AL

○ Subsidies

○ Toezicht.

– Primair de inhoudelijke lead op:

○ Nalevingskosten

○ Vergunningen

○ Dienstverlening.

   

– Internationale ontwikkelingen:

○ Ecofin

○ Coördinatie EU- AL-reductieplan.

– Internationale ontwikkelingen

○ Concurrentiekrachtraad

○ Overige Better Regulation onderwerpen.

   

– Functioneren Actal.

– Inzet van ICT.

Terug naar begin van de pagina