Regeling van toepassing verklaren Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel [...] ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken

Geldend van 09-11-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 oktober 2007, nr. WJZ 7124353, houdende regels inzake het van overeenkomstige toepassing verklaren van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 op bepaalde ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg;

Gelet op artikel 69, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften personeelsleden EZ;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 kan door de Minister van Economische Zaken van overeenkomstige toepassing worden verklaard op ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die in het belang van de dienst naar het buitenland worden uitgezonden.

  • 2 De Minister van Economische Zaken kan besluiten om enkele bepalingen van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 niet van overeenkomstige toepassing op de in het eerste lid genoemde ambtenaren te verklaren.

Artikel 2

De commissie, bedoeld in artikel 144 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, heeft tot taak om advies uit te brengen over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften van ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken tegen besluiten die verband houden met het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 ten aanzien van ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 oktober 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina