Instellingsregeling Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 09-11-2007 t/m 30-06-2008

Instellingsregeling Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Ruimte en Milieu,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Er is een Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

De Commissie heeft tot taak om te rapporteren aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Ruimte en Milieu over de mogelijkheden tot versnelling van de besluitvorming over met name grote infrastructurele projecten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De Commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. de heer P.G. Elverding, te Gulpen-Wittem, tevens voorzitter;

  • b. de heer J.J. de Graeff, te Leiden;

  • c. de heer N.G. Ketting, te Huizen;

  • d. de heer N.S.J. Koeman, te Amsterdam;

  • e. de heer H.J. de Ru, te Herveld;

  • f. mevrouw M.A. Scheltema, te Den Haag; en

  • g. de heer D.B. Stadig, te Amsterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2008]

De Commissie heeft een secretaris. De secretaris is geen lid van de Commissie en is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De Commissie beraadslaagt in vergadering over de verschillende versnellingsmogelijkheden. Over de bevindingen wordt besloten in aanwezigheid van ten minste twee derden van de leden.

 • 2 De Commissie kan haar werkwijze nader bepalen.

 • 3 De Commissie draagt zorg voor afstemming met de Commissie private financiering van infrastructuur.

 • 4 De Commissie brengt op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Ruimte en Milieu dan wel uit eigen beweging tussentijds verslag uit van het overleg.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2008]

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Ruimte en Milieu kunnen in overleg treden met de Commissie. De Commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot daartoe door de Minister van Verkeer en Waterstaat onderscheidenlijk de Minister van Ruimte en Milieu aangewezen ambtenaren. Voorts kan de Commissie inlichtingen inwinnen bij bestuursorganen, deskundigen en andere personen of instanties.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2008]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de Commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina