Activiteitenbesluit milieubeheer

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingBarim
Niet officiële titelActiviteitenbesluit
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0022762
Rechtsgebieden Agrarisch recht
Ruimtelijke ordening en milieu
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedselMilieu, ruimte en water

Opmerking

Door Stb. 2012/441 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2013 (Stb. 2012/643).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Activiteitenregeling milieubeheer
 2. Regeling lozen buiten inrichtingen
 3. Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage
 4. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1a en 2
 2. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 1.2, 2.11, 2.9
  Bijlagen: 2, 9
 3. Beleidsregel schietlawaai defensieterreinen
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Bijlage: 3
 5. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 6. Besluit beheer winningsafvalstoffen
  Artikel: 10
 7. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  Artikel: 1.1
 8. Besluit elektronische publicaties
  Artikel: 9.1
 9. Besluit geluidhinder
  Artikel: 1.2
 10. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 1.2
 11. Besluit lozing afvalwater huishoudens
  Artikel: 2
 12. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 7.1
  Bijlage: IV
 13. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlage: 2
 14. Besluit vaststelling voorschrift inrichting en gebruik van schietinrichtingen 2020
  Bijlage: Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van schietinrichtingen
 15. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
  Artikel: 2
 16. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 17. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 2
 18. Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers
  Tekst: tekst
 19. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 20. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Bijlage: 1
 21. Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 2018
  Bijlage: II
 22. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 23. Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
  Artikel: 1
 24. Stortbesluit bodembescherming
  Artikel: 2
 25. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  Artikelen: 5, 11
 26. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3A.2.1
Terug naar begin van de pagina