Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)

Geldend van 01-11-2007 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 2007, nr. MC-U-2802732, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na 3 september 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2006/07, 25 424, nr. 67)

Besluit:

Artikel 1

De aanwijzing is van toepassing op eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen.

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, beleidsregels vast.

Artikel 2

  • 1 De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2008 prestatiebeschrijvingen in voor de in artikel 1 bedoelde zorg.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina