Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-11-2008.]
Geldend van 21-10-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 3 juli 2007, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de handel in groenten en fruit voor het jaar 2008 (Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2008)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 95, 100 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 12 tot en met 14, van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 19 juni 2007;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  de handel:

  het aankopen bij/verkopen van, producten aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften;

  b.

  het bewerken:

  alle handelingen waarbij van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

  c.

  de ondernemer:

  de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de handel wordt uitgeoefend in de verse of bewerkte producten:

  1 fruit, met uitzondering van slaggrondnoten en kopra;

  2 groenten, met uitzondering van zaden van groenten;

  d.

  de aankoopwaarde handel:

  het bedrag van de door de ondernemer, al dan niet via een afzetorganisatie, gedurende een kalenderjaar bij telers aangekochte en in Nederland geteelde groenten en fruitproducten;

  e.

  een afzetorganisatie/bemiddelaar:

  de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van of ten behoeve van telers de door hen geteelde producten verkoopt;

  f.

  uien:

  alle uien met uitzondering van zilveruien.

 • 4 Met de ondernemer als bedoeld in het derde lid, onder c, wordt gelijk gesteld de natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van telers aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen van telers op deze wijze is aangekocht.

 • 5 Met de ondernemer als bedoeld in het derde lid, onder c, wordt ook gelijkgesteld de telersvereniging of afzetorganisatie die producten van telers aankoopt en deze vervolgens verkoopt aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van onder andere aangelegenheden als: milieuprojecten, kwaliteitscontrole, onderzoek en afzetbevordering.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag aankoopwaarde handel over het kalenderjaar 2008.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het aantal aangekochte netto kilogrammen. De heffing voor de handel ten behoeve van de afzetbevordering van uien is voor 50% verschuldigd door degene die uien aankoopt bij telers en voor 50% verschuldigd door degene die uien exporteert.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt voor:

  • a. groenten: 0,038%;

  • b. fruit: 0,073%, en

  • c. champignons: 0,057%.

 • 4 De heffing als bedoeld in het tweede lid, wordt uitgedrukt in centen per aantal gekochte kilogrammen en bedraagt: € 9,54 per 100 ton voor kwaliteitscontrole en € 36,30 per 100 ton voor afzetbevordering.

 • 5 Indien en voor zover de ondernemer:

  • a. op contract teelt voor industrie die groenten en fruit verduurzaamt of bewerkt, of

  • b. voor producten (gewassen, groenten en fruit) waarvoor geen wettelijke kwaliteitseisen gelden, worden de percentages in lid 3 met 0,027% verlaagd.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in overeenstemming blijkt met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 3 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 4 Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 7

 • 1 Het bestuur van het productschap is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is in verband daarmee bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.

 • 2 Het bestuur van het productschap is bevoegd van het bij of krachtens deze verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen en aan zodanige ontheffing voorschriften te verbinden, bij welker niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming de desbetreffende ontheffing geacht wordt niet te zijn verleend.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2008.

De verordening en de toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 3 juli 2007

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina