Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-06-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 oktober 2007, nr. WJZ 7102855, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds en de tenderperiodes voor de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn en tot vaststelling van een subsidieplafond en tenderperiode voor de Uitvoeringsregeling EOS: demo (Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn, ontvangen in de periode die aanvangt op de dag dat deze regeling in werking treedt en eindigt op 31 januari 2008, om 17.00 uur, niet zijnde aanvragen als bedoeld in het tweede en derde lid, bedraagt € 14.550.000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn, ontvangen in de periode die aanvangt op de dag dat deze regeling in werking treedt en eindigt op 15 november 2007, om 17.00 uur en ingediend door een samenwerkingsverband waaraan het Energieonderzoek Centrum Nederland deelneemt, bedraagt € 5.650.000 met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 1.2.5 Membraantechnologie (anorganisch);

  • b. mee- en bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales (deel van onderdeel 2.2.6 Elektriciteit en Warmte uit Biomassa) en onderdeel 2.2.7 Vergassing, gasreiniging, -conditionering en syngasproductie met uitzondering van vloeistoffase hoge drukvergassing (sub-superkritisch);

  • c. onderdelen 3.2.3.2 CO2-afscheidingstechnologie, 3.2.4.1 Brandstofcel en onderdeel 3.2.4.2 Reforming van koolwaterstoffen naar waterstof;

  • d. onderdeel 4.2.4.1 Innovatieve systemen (deel van Systeembenadering in de gebouwde omgeving);

  • e. nieuwe windturbine concepten, componenten en materialen (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

 • 3 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn bedraagt € 0,00, met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 2.2.1 Zonconversie: (multi) kristallijn-silicium PV-technologie;

  • b. sensitized oxide zonnecellen (o.a. de Gratzelcel) (deel van onderdeel 2.2.2 Zonconversie: dunne-film PV-technologie);

  • c. regelstrategieën voor individuele omzetters en parkbedrijf als geheel (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op € 11.500.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 oktober 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina