Vaststellingsbesluit subsidieplafond programma Erfgoed van de Oorlog (periode 1 november 2007 - 1 april 2008)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 31-10-2007 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 oktober 2007, nr. OHW-U-2801039, houdende vaststelling van een subsidieplafond voor subsidies in het kader van programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode 1 november 2007 tot 1 april 2008

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Het subsidieplafond voor de verstrekking van subsidies als bedoeld in het beleidskader voor subsidiëring van het programma Erfgoed van de Oorlog bedraagt voor de periode van 1 november 2007 tot 1 april 2008 € 2 000 000.

  • 2 In afwijking van artikel 7, derde lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies vindt de verdeling van het in het eerste lid genoemde bedrag plaats door voorrang te geven aan die aanvragen waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het beleid en meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina