Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007

[Regeling vervallen per 01-11-2008.]
Geldend van 26-10-2007 t/m 31-10-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2007, nr. W&B/SFI/2007/31368, houdende instelling van de Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007 (Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2008]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Klankbordgroep: Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007;

 • b. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Er is een Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007.

 • 2 De Klankbordgroep wordt ingesteld voor een periode van één jaar, die aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-11-2008]

De Klankbordgroep heeft tot taak het onderzoek in het kader van artikel 84 Wet werk en bijstand te begeleiden door:

binnen de onderzoeksopdracht toe te zien op de voortgang van het onderzoek;

binnen de onderzoeksopdracht toe te zien op een inhoudelijke en onderzoekstechnische adequate uitvoering van het onderzoek;

rapportages van het onderzoeksbureau te beoordelen naar inhoudelijke en onderzoekstechnische maatstaven;

het onderzoeksbureau te adviseren en er overleg mee te voeren;

naar vermogen eventuele door het onderzoeksbureau gewenste inlichtingen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen;

de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd te adviseren over de wenselijkheid van eventuele aanpassing van de opgedragen onderzoekswerkzaamheden;

de opdrachtgever te voorzien van haar oordeel over de kwaliteit van het eindrapport;

hierover kan overleg gevoerd worden met de opdrachtgever.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 De Klankbordgroep bestaat uit een voorzitter en 11 leden.

 • 2 De Staatssecretaris benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Klankbordgroep.

 • 3 Voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden benoemd.

 • 4 In de Klankbordgroep hebben zitting:

  • a. als voorzitter: de heer C.J.M. Schuyt, staatsraad en emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam;

  • b. als leden:

   • de heer H. Zuidema namens de gemeenten,

   • de heer F. Kuiper namens de gemeenten,

   • de heer M. Heekelaar namens Divosa,

   • de heer F. Heida namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

   • mevrouw E.C. Roetering namens de Landelijke Cliëntenraad,

   • de heer R. van Bekkum namens de Centrale organisatie werk en inkomen,

   • de heer T. Livius namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

   • de heer M. de Rooij namens het ministerie van Financiën,

   • de heer R. Noppe namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

   • mevrouw E. Davidse namens het ministerie,

   • mevrouw E. Roozen namens het ministerie.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Het secretariaat van de Klankbordgroep wordt gevoerd door het ministerie.

 • 2 De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van het ministerie als secretaris aan.

 • 3 De secretaris van de Klankbordgroep is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Klankbordgroep.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de klankbordgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 5 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen

[Vervallen per 01-11-2008]

De Klankbordgroep komt ten minste twee keer per jaar bijeen.

Artikel 7. Reglement

[Vervallen per 01-11-2008]

De Klankbordgroep kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Aan de leden en de voorzitter van de Klankbordgroep kan een vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Aan de leden van de Klankbordgroep kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2008.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 oktober 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina