Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007–2008

[Regeling vervallen per 31-08-2008.]
Geldend van 26-10-2007 t/m 30-08-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 september 2007, nr. CFI/BVO-2007/70776, tot wijziging van de regeling elementcodetabel schooljaar 2007–2008 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2007, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2007–2008 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2007 (Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007–2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.3.6a van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO schooljaar 2007–2008

[Vervallen per 31-08-2008]

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2007 van leerlingen in het voortgezet onderwijs (Basisregister Onderwijs) voor het schooljaar 2007–2008 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2007–2008

[Vervallen per 31-08-2008]

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2007–2008 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007–2008

[Vervallen per 31-08-2008]

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in de artikelen 1.3.1 en 1.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs geldt, voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2007–2008 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2007.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2007–2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage I

[Vervallen per 31-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en wordt bekend gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage II

[Vervallen per 31-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en wordt bekend gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage III

[Vervallen per 31-08-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en wordt bekend gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina