Regeling tijdelijk specifieke uitkering extra voorschoolse middelen

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 26-10-2007 t/m 31-07-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 oktober 2007, kenmerk PO/ZO/2007/25597, houdende tijdelijke specifieke uitkering van extra voorschoolse middelen voor de schooljaren 2007–2008 en 2008–2009 (Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.A.M. Dijksma,

Handelende in overleg met de Ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2009]

In deze Regeling wordt verstaan onder:

Voorschoolse educatie: een programma dat door gekwalificeerd personeel wordt verzorgd in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar.

Artikel 2. Doel van de tijdelijke specifieke uitkering

[Vervallen per 01-08-2009]

De minister verstrekt een specifieke doeluitkering aan gemeenten om onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden.

Artikel 3. Toekenning van de tijdelijke specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

[Vervallen per 01-08-2009]

  • 1 Indien de som van de schoolgewichten, bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO, zoals dat luidde op 31 juli 2006 van de hoofdvestigingen en nevenvestigingen van basisscholen voor zover deze zich bevinden op het grondgebied van een gemeente, op 1 oktober 2004, 11 of meer bedraagt, wordt aan een gemeente een specifieke uitkering toegekend voor de voorschoolse educatie. Deze uitkering wordt voor de schooljaren 2007–2008 tot en met 2008–2009 vastgesteld. De uitkering wordt berekend door de schoolgewichten bij elkaar op te tellen en de uitkomst te vermenigvuldigen met een bedrag van € 176,45 per schooljaar.

Artikel 4. Besteding tijdelijke specifiek uitkering

[Vervallen per 01-08-2009]

De gemeente besteedt de specifieke uitkering aan voorschoolse educatie overeenkomstig de voorwaarden van artikel 6 van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006–2010.

Artikel 5. Aanpassing tijdelijke specifieke uitkering

[Vervallen per 01-08-2009]

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende bedragen verlaagd tot het bedrag van de specifieke uitkering dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander voor zover van toepassing naar rato van het aantal ontvangers en van de hoogte van de verleende bedragen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2007 en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijk specifieke uitkering extra voorschoolse middelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina