Algemene Contributieverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 06-08-2010 t/m 31-12-2012

Algemene Contributieverordening

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 24, eerste lid en artikel 30, eerste lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk I. Contributiegroepen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De NOvAA kent, voor wat de contributie betreft, de volgende groepen leden:

  • A. openbaar accountants;

  • B. overheidsaccountants en intern accountants;

  • C. accountants in business;

  • D. leden die niet of niet meer actief bij het arbeidsproces betrokken zijn.

 • 2 De contributie voor elke groep van leden, als bedoeld in het eerste lid, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening vastgesteld.

 • 3 De in het eerste lid onder A, B en C gebruikte termen en formuleringen dienen te worden verstaan overeenkomstig de in de Verordening gedragscode (VGC) opgenomen definities.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Onder niet of niet meer actief bij het arbeidsproces betrokken zijn, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder D, wordt verstaan dat geen inkomsten uit tegenwoordige beroepsmatige werkzaamheden worden genoten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij de aanvang van ieder boekjaar stelt het bestuur vast tot welke contributiegroep als bedoeld in artikel 1, eerste lid, een lid van de NOvAA behoort. Hierbij is bepalend de laatste door het lid zelf aan het bestuur schriftelijk gedane opgave van zijn beroep en/of functie.

 • 2 Indien een lid twee of meer beroepen of functies combineert, geschiedt indeling in de contributiegroep voor dat beroep of die functie, waarvoor de hoogste contributie geldt.

 • 3 Voor hen die in de loop van een boekjaar in het accountantsregister worden ingeschreven, geschiedt de vaststelling van de contributie bij de inschrijving in het register, met inachtneming van de artikelen 4 en 5.

 • 4 Indien in de loop van een boekjaar een wijziging in de aard van de beroepsuitoefening of functie plaatsvindt, wordt het betrokken lid, als voornoemde wijziging dit met zich meebrengt, door het bestuur ingedeeld in een andere contributiegroep, mits de desbetreffende wijziging schriftelijk aan het bestuur is gemeld uiterlijk binnen drie weken nadat deze heeft plaatsgevonden.

 • 5 Bij een wijziging als bedoeld in het vierde lid, vindt de indeling in een andere contributiegroep plaats per eerste van de maand na wijziging in de aard van de beroepsuitoefening of functie. Voor zover nodig wordt restitutie van reeds betaalde contributie verleend.

 • 6 Indien een lid niet binnen de gestelde termijn van drie weken aan het bestuur mededeling heeft gedaan van een wijziging als bedoeld in het vierde lid, kan het bestuur de indeling in een contributiegroep met een lagere contributie pas laten ingaan op de eerste van de maand volgend op ontvangst van bericht van deze wijziging, tenzij bijzondere omstandigheden het doen van een mededeling als hiervoor bedoeld hebben verhinderd, dit ter beoordeling van het bestuur. Indien de wijziging echter tot indeling in een groep met hogere contributie leidt legt het bestuur aan het lid deze hogere contributie op, met terugwerkende kracht tot de eerste van de maand volgend op de maand waarop de wijziging als bedoeld in het vierde lid in werking is getreden.

Hoofdstuk II. Bijzondere regelingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Leden die in de loop van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, zijn voor dat boekjaar contributie verschuldigd naar evenredigheid van het aantal volle maanden van het boekjaar – een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend – vanaf het tijdstip van inschrijving in het register.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel zijn leden die in de laatste maand van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, voor dat boekjaar geen contributie meer verschuldigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Leden van wie de inschrijving in het accountantsregister vóór 1 juli van een boekjaar wordt doorgehaald, zijn de helft van de voor hen geldende contributie over dat boekjaar verschuldigd. Voor zoveel nodig wordt restitutie verleend van reeds betaalde contributie.

 • 2 Leden van wie de inschrijving ná 1 juli van een boekjaar wordt doorgehaald, zijn de volle voor hen geldende contributie over dat boekjaar verschuldigd.

 • 3 In afwijking van het eerste en het tweede lid, wordt de verschuldigde contributie ten aanzien van het lopende boekjaar van een overleden lid niet meer ingevorderd.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-01-2013]

De ledenvergadering kan jaarlijks bij verordening een bedrag vaststellen waarmee de contributie voor elke groep van leden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt verminderd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien de door een lid verschuldigde contributie voor de contributiegroepen A, B of C, na toepassing van artikel 6a, meer bedraagt dan een jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening op voorstel van het bestuur vast te stellen percentage van zijn arbeidsinkomen, wordt op zijn verzoek de contributie verminderd tot dit bedrag, met dien verstande dat geen verdere vermindering plaatsvindt dan tot het bedrag, verschuldigd door de leden bedoeld in artikel 1, lid 1 onder D.

 • 2 Onder arbeidsinkomen wordt verstaan de totale geldelijke vergoeding voor door het lid verrichte arbeid van welke aard dan ook, ontvangen in het kalenderjaar, waarin het boekjaar waarvoor de contributie geldt, is aangevangen. Indien het arbeidsinkomen is verworven in de uitoefening van meer dan één beroep of functie, hetzij tegelijkertijd, hetzij opeenvolgend, geldt als arbeidsinkomen het totaal van de in die beroepen of functies ontvangen vergoedingen. Indien de arbeid is verricht in loondienst, geldt als geldelijke vergoeding het ontvangen loon voor loonbelasting en wettelijk verplichte bijdragen. Indien de arbeid is verricht als zelfstandig beroepsbeoefenaar in het kader van een eenmanszaak, een maatschap, vennootschap onder firma, besloten of naamloze vennootschap of andere rechtspersoon, waarvan het betrokken lid eigenaar, mede-eigenaar, partner of vennoot is, geldt als geldelijke vergoeding naast een eventueel toegekende vaste beloning tevens het resultaat, c.q. het aandeel in het resultaat van de eenmanszaak, maatschap, vof, bv, nv, maatschap of andere rechtspersoon voor aftrek van belastingen en wettelijke verplichte bijdragen. Indien het loon op het aandeel in het resultaat voor een deel of geheel niet in geld wordt uitbetaald maar in waardepapieren, wordt de waarde daarvan op het moment van uitbetaling ook bij het arbeidsinkomen geteld.

 • 3 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan slechts leiden tot vermindering berekend over het totale boekjaar, indien dit voor het begin van het boekjaar waarvoor de vermindering wordt gevraagd schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur is ingediend, onder opgave van een schatting van het bedoelde arbeidsinkomen. Indien het verzoek niet voor aanvang van het boekjaar wordt ingediend, maar tijdens het boekjaar, kan vermindering van de contributiebetaling worden verleend naar evenredigheid van het aantal volle maanden van het boekjaar dat resteert na de indiening van het verzoek. Wordt het verzoek na het einde van het boekjaar ingediend, dan kan geen vermindering van de contributiebetaling worden verleend.

 • 4 Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt hierop, indien het verzoek gegrond wordt bevonden, voorlopige vermindering vastgesteld. Leden dienen vervolgens vóór 1 mei van het boekjaar volgend op het boekjaar waarvoor vermindering wordt gevraagd onder overlegging van bewijsstukken de juistheid van het geschatte arbeidsinkomen aan te tonen. Het bestuur kan bepalen dat nog nadere gegevens dienen te worden verstrekt. Op basis van de overgelegde bewijsstukken zal de definitieve vermindering worden vastgesteld.

 • 5 Indien de definitieve vaststelling uitwijst dat te veel vermindering is ontvangen, is het lid verplicht aanvullende contributie te voldoen.

 • 6 Indien de definitieve vaststelling uitwijst dat ten onrechte vermindering is toegewezen, is het lid verplicht de volledige contributie te voldoen. Hetzelfde geldt voor leden die na een verzoek als bedoeld in het eerste lid, nalaten dan wel te laat de juistheid van hun arbeidsinkomen aantonen.

 • 7 Indien de definitieve vaststelling uitwijst dat te weinig vermindering is ontvangen, zal, indien de contributie reeds door het lid is voldaan op basis van de voorlopige vaststelling, het te veel betaalde worden gerestitueerd.

Hoofdstuk III. Inning

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bestuur doet aan elk lid mededeling in welke contributiegroep hij is ingedeeld, welke bijzondere regeling eventueel is toegepast en welk bedrag hij is verschuldigd.

 • 2 Voor de automatische incasso van de contributie, na toepassing van artikel 6a, kan korting worden verleend. De hoogte van deze korting wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de ledenvergadering bij verordening vastgesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

De verschuldigde contributie dient te worden voldaan binnen één maand na verzending van de mededeling als bedoeld in artikel 8.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Algemene Contributieverordening, vastgesteld op 14 oktober 1993 (Stcrt. 1993, 202), laatstelijk gewijzigd op 23 juni 2003 (Stcrt. 2003, 125) wordt met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken.

 • 2 Aan een door het bestuur aan een lid op grond van de in het eerste lid bedoelde verordening toegestane bijzondere regeling, kunnen voor de toepassing van de onderhavige verordening geen rechten worden ontleend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

 • 2 De verordening wordt aangehaald als: ‘Algemene Contributieverordening’.

Terug naar begin van de pagina