Tijdelijke verruiming stikstofgebruiksnorm spruitkool 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 24-10-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 oktober 2007, nr. TRCJZ/2007/3142, houdende vaststelling van een afwijkende stikstofgebruiksnorm voor spruitkool (Tijdelijke verruiming stikstofgebruiksnorm spruitkool 2007)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder meststoffen en bedrijf hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, wordt verstaan onder kleigrond hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge artikel 1, vierde lid, van de Meststoffenwet in samenhang met artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en wordt verstaan onder perceel hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien het percelen of delen van percelen kleigrond betreft, waarop na 1 oktober 2007 spruitkool wordt geoogst, ten aanzien waarvan blijkens een daartoe opgemaakt deskundigenrapport is vastgesteld dat er schade aan de wortels van spruitkool is opgetreden, bedraagt de hoeveelheid stikstof als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet, voor het koolgewas spruitkool, in zoverre in afwijking van de hoeveelheid stikstof die in bijlage A bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voor het koolgewas spruitkool is vermeld, voor het jaar 2007 de in dat deskundigenrapport vermelde hoeveelheid van ten hoogste 360 kilogram stikstof per hectare, voor zover voldaan is aan artikel 3.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het deskundigenrapport, bedoeld in artikel 2, is opgemaakt op basis van onderzoek ter plaatse door een onafhankelijke deskundige op het gebied van bemesting van spruitkool en bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. de naam, het adres en het relatienummer van de landbouwer wiens percelen zijn onderzocht;

  • b. de datum van het onderzoek;

  • c. de hoeveelheid stikstof die ten hoogste noodzakelijk is voor de extra bemesting van de spruitkool;

  • d. de mate waarin de schade aan de wortels van de spruitkool is opgetreden;

  • e. alle overige waarnemingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van het onderzoek; en

  • f. de percelen of delen van percelen die onderzocht zijn.

 • 2 De percelen of delen van percelen en de oppervlakte van de percelen kleigrond waarop spruitkool extra wordt bemest, worden voorafgaand aan de extra bemesting aangemeld bij de Dienst Regelingen.

 • 3 De hoeveelheid stikstof wordt uitsluitend in de vorm van stikstofkunstmest op of in de bodem gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 7 september 2007.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2008

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke verruiming stikstofgebruiksnorm spruitkool 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 oktober 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina