Intrekkingsregeling Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997

[Regeling vervallen per 06-02-2008.]
Geldend van 21-10-2007 t/m 05-02-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2007, nr. 2007-0000398206, CZW WSG, houdende intrekking van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen J 14, vierde lid, en J 14a, derde lid, van het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2008]

Goedkeuringen, verleend op grond van de regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 komen met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling te vervallen.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina