Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten

Geldend van 01-11-2007 t/m heden

Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (hierna de Raad)

Gezien:

Artikel 48c en 48d van de Wet justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);

Artikel 3, lid 1 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80 en Staatsblad 2004, nr. 200);

Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);

Art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerder Wsnp van 1 oktober 2007.

Stelt het navolgende beleid vast met betrekking tot de basisopleiding bewindvoerder Wsnp voor niet-advocaten.

Artikel 1

De Raad kan opleidingen erkennen als basisopleiding bewindvoerder Wsnp. Met het succesvol afronden van zo’n opleidingstraject voldoet een kandidaat aan art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerders Wsnp van 1 oktober 2007.

Artikel 2

Een opleidingsinstituut kan de Raad schriftelijk om erkenning van de opleiding verzoeken. Het verzoek dient vergezeld te gaan van documentatie waarmee de Raad het verzoek kan beoordelen.

Artikel 3

De Raad toetst het verzoek en de bijlagen aan de criteria die in dit besluit zijn vastgelegd. Mits het verzoek compleet is, neemt de Raad binnen zes weken na ontvangst een besluit. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

De erkenning geldt zolang de inhoud van een opleiding of de criteria voor erkenning niet wijzigen. Indien hier wel een wijziging in optreedt, vervalt de erkenning en dient de opleiding een nieuwe erkenningsprocedure te starten.

Wijzigen de criteria voor erkenning, dan vervalt de erkenning eveneens automatisch. De Raad dient het opleidingsinstituut in de gelegenheid te stellen in een vooraf gestelde termijn de inhoud aan te passen. Na verloop van deze termijn zal de Raad de opleiding aan de gewijzigde criteria toetsen en opnieuw beslissen over erkenning.

Artikel 5

De Raad kan, indien hij daartoe aanleiding ziet, ook bij een ongewijzigde inhoud, een opleiding opnieuw aan de criteria toetsen.

Artikel 6

Met inwerkingtreding van dit besluit vervalt het besluit Basisopleiding bewindvoerders van 24 maart 2006.

Artikel 7

Kandidaten die waren aangemeld voor de OSR basisopleiding bewindvoerder Wsnp in het voorjaar van 2007 maar niet konden deelnemen vanwege overschrijving of bijzondere omstandigheden, kunnen bij deelname aan de najaarsopleiding 2007 gebruikmaken van de subsidieregeling van het besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp van 24 maart 2006.

, 1 oktober 2007

W.M.C. de Vrey-Vringer

Voorzitter

,

H.P.H. van Griensven

Secretaris

Terug naar begin van de pagina