Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-09-2007 t/m 31-12-2014

Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen (PPE) 2007

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 september 2007;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over en verstaat daarnaast onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een leghennenbedrijf uitoefent.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer die minder dan 250 leghennen in het leghennenbedrijf houdt is vrijgesteld van het bepaalde bij of krachtens artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste lid, derde lid, vierde lid en zevende lid, artikel 4, eerste lid en tweede lid, artikel 5, eerste lid en tweede lid, en artikel 8 van de Verordening, indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • a. Voordat een koppel leghennen wordt geruimd worden 24 leghennen van het koppel bemonsterd door middel van bloedmonsters. De monsters worden genomen door een bij of krachtens de Wet uitoefening diergeneeskunde bevoegde veterinair of paraveterinair.

  • b. De monsters worden maximaal zes weken voor de ruimingsdatum onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Salmonella enteritidis of Salmonella typhimirium door een door de voorzitter erkend laboratorium.

  • c. De analyseresultaten die zijn verkregen uit het onderzoek van de monsters, bedoeld in onderdeel a., worden schriftelijk vastgelegd en worden door de ondernemer, of namens de ondernemer door het door de voorzitter erkende laboratorium, doorgegeven aan het productschap.

  • d. Nadat uit de analyseresultaten die zijn verkregen uit het onderzoek van de monsters, bedoeld in onderdeel a. is gebleken dat het koppel leghennen besmet is met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimirium, laat de ondernemer onverwijld na het ontruimen van de stal waarin hij dit koppel heeft gehouden, deze stal reinigen en ontsmetten door een professioneel ontsmettingsbedrijf.

  • e. De door de leghennen geproduceerde consumptie-eieren worden niet afgeleverd aan een derde, tenzij de eieren aan huis worden verkocht voor directe consumptie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Vrijstellingsbesluit kleine koppels leghennen (PPE) 2007.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 september 2007

R.J. Gijsen

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina