Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten

Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 20-11-2010 t/m heden

Wet van 27 september 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, ter implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 191), in de Wet milieubeheer een regeling op te nemen teneinde eisen te kunnen stellen inzake het ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en in verband daarmede de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV

  • 2 Cv-ketels, koel- en vriesapparatuur, voorschakelapparaten voor fluorescentielampen, waarop een van de in het eerste lid genoemde besluiten van toepassing is, worden aangemerkt als categorieën van energiegerelateerde producten, aangewezen ingevolge artikel 9.4.4, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Artikel V

[Red: Wijzigt deze wet en de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH).]

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VII

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achttiende oktober 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven