Sanctieregeling Birma 2007

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 19-10-2007 t/m 03-06-2008

Regeling van de minister van Buitenlandse Zaken van 8 oktober 2007, nr. DJZ/BR/0882-07, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar (Sanctieregeling Birma 2007)

De minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 817/2006 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 798/2004 (Pb EG L 148);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 april 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (Pb EG L 116);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2008]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, 6 en 9 van Verordening (EG) nr. 817/2006 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2006 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 798/2004 (Pb EG L 148).

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 4, 5 of 7 van Verordening (EG) nr. 817/2006 van toepassing zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2008]

  • 1 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan natuurlijke personen of rechtspersonen in Birma/Myanmar, ongeacht of de goederen oorspronkelijk afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, de levering, overdracht of uitvoer, met vooraf verleende ontheffing van de minister van Economische Zaken, van:

    • a. niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik of voor programma’s voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Gemeenschap, of voor materieel dat bedoeld is voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties;

    • b. mijnopruimingsuitrusting en materieel voor gebruik van mijnopruimingsoperaties.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de tijdelijke uitvoer van beschermende kleding voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2008]

  • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 817/2006, is de minister van Financiën voor zover het betreft het verstrekken van financiering of financiële bijstand als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a, dan wel, het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bijstand als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder d. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, is de minister van Economische Zaken voor zover het betreft het verstrekken van technische bijstand als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a, en voor zover het transacties betreft als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b, c en e.

Artikel 5

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Birma 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina