Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (invoering gedifferentieerd systeem subsidieverstrekking t.b.v. cultuuruitingen)

Geldend van 17-10-2007 t/m heden

Besluit van 1 oktober 2007 tot wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen in verband met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 juli 2007, nr. WJZ/2007/24994(8202), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 8 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

De Raad van State gehoord (advies van 12 september 2007, nr. W05.07.0232/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 september 2007, nr. WJZ/2007/36394 (8202), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Op de subsidies die op grond van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen zijn verleend voor de inwerkingtreding van dit besluit blijven de regels van toepassing die golden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 oktober 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de zestiende oktober 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina