Besluit interdisciplinaire Regiegroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld

Geldend van 19-10-2007 t/m heden

Besluit interdisciplinaire Regiegroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende dat de bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld slechts dan succesvol kan zijn als alle betrokken instanties daarin hun verantwoordelijkheid nemen en de hen ten dienst staande bevoegdheden ten volle benutten;

dat bij de aanpak aldus een belangrijke rol is weggelegd voor onderling overleg en afgestemde inzet van bevoegdheden;

dat gezien het grote aantal betrokkenen en de omvang en complexiteit van de problematiek enige kaderstelling gewenst is;

dat het daartoe wenselijk is een landelijk overleg te hebben dat zal bevorderen dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn en in onderlinge afstemming worden ingezet;

dat het op de weg ligt van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als coördinerend minister bestrijding voetbalvandalisme en -geweld, hiertoe de nodige initiatieven te ontplooien;

Besluit:

Artikel 1. Interdisciplinaire Regiegroep

Er is een interdisciplinaire Regiegroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld (verder: de Regiegroep).

Artikel 2. Taak

De Regiegroep heeft tot taak:

 • het formuleren van beleidsuitgangspunten en het afstemmen van het gebruik van beleidsinstrumenten op het gebied van de bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld;

 • het vormen van een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld;

 • het initiëren van beleidsontwikkelingen en eventueel daarvoor benodigd onderzoek op het gebied van de bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld.

Artikel 3. Samenstelling

In de Regiegroep hebben zitting:

 • a. De directeur Politie namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als voorzitter tevens lid;

 • b. De directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden namens het Ministerie van Justitie, als lid;

 • c. De directeur betaald voetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, namens de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en de Eredivisie C.V., als lid;

 • d. Een hoofdofficier van Justitie namens het Openbaar Ministerie, als lid;

 • e. Een afgevaardigde uit de Raad van Hoofdcommissarissen, als lid;

 • f. Een burgemeester, namens de voetbalburgemeesters, wethouders Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als lid;

 • g. Een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als secretaris;

 • h. De voorzitter van het auditteam voetbalvandalisme, als toehoorder en adviseur.

Artikel 4. Expertgroep

 • 1 De Regiegroep wordt bijgestaan door een Expertgroep.

 • 2 De Expertgroep bereidt de vergaderingen voor van de Regiegroep.

 • 3 In de Expertgroep hebben zitting door de leden van de Regiegroep uit hun organisatie aan te wijzen personen en andere experts die daartoe aangewezen zijn.

 • 4 De Expertgroep wordt voorgezeten door de secretaris van de Regiegroep.

Artikel 5. Opheffing interdisciplinaire Stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en -geweld

Het besluit van 21 augustus 1997 (Stcrt. 1997, 167) en het besluit van 10 mei 2001 (Stcrt. 2001, 89) worden ingetrokken.

Artikel 6. Publicatie en inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

Den Haag, 4 oktober 2007

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina