Regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging [...] instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2011

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2007, nr. PO/BenB/07 – 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en de bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2008 (Regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2008)

Artikel 1. Vaststellen bedragen programma’s van eisen Wet op het primair onderwijs

[Vervallen per 01-01-2012]

De bedragen van de programma’s van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in artikel 113, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, zijn voor het jaar 2008 vastgesteld conform bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststellen bedragen programma’s van eisen Wet op de expertisecentra

[Vervallen per 01-01-2012]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 111, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra zijn voor het jaar 2008 vastgesteld conform bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststellen van de bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur

[Vervallen per 01-01-2012]

De bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur, bedoeld in artikel 118, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, is voor het jaar 2008 vastgesteld conform bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2008.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Bijlage 1. Bekostigingsstelsel basisonderwijs

[Vervallen per 01-01-2012]

Bedragen programma’s van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs voor het jaar 2008

I. Totale MI-vergoeding.

[Vervallen per 01-01-2012]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc + Yd

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Yd = extra vergoedingen.

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yd geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m2).

Hieronder volgt de uitwerking naar de verschillende programma’s van eisen.

A. Groepsafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2012]

Ya = bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO

2 groepen

3 groepen

4 groepen

5 groepen

6 groepen

€ 17.085,00

€ 21.982,00

€ 28.308,00

€ 33.817,00

€ 37.490,00

         

voor elke groep meer

€ 4.285,00

   
       

Bij meer dan 13 groepen wordt het bedrag eenmalig verhoogd met

€ 1.632,00

B. Leerlingafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2012]

Vergoedingsformule:

Yb = vast bedrag per school + bedrag per leerling × het aantal leerlingen

Vergoedingsbedragen :

Vast bedrag per school = € 11.634,32

Bedrag per leerling = € 271,93

C. Aanvullende programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2012]

Nederlands Onderwijs aan AndersTaligen (NOAT)

Vergoedingsformule:

Yc = vast bedrag per school + bedrag per leerling × het aantal NOAT-leerlingen

Vergoedingsbedragen:

Vast bedrag per school = € 100,26

Bedrag per leerling = € 17,95

D. Extra vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2012]

1. Voor speciale scholen voor basisonderwijs wordt voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband een extra vergoeding van € 201,75 per leerling verstrekt. Indien in het samenwerkingsverband meerdere speciale scholen voor basisonderwijs aanwezig zijn, vindt de verdeling van deze vergoeding plaats overeenkomstig de rekenregel zorgformatie:

l = p/q × (0,02 × r) × eerdergenoemd bedrag per leerling. De factor (0,02 × r) wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. In deze rekenregel hebben de componenten de volgende inhoud:

l = extra vergoeding MI voor een speciale school voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband

p = het aantal leerlingen van de speciale school voor basisonderwijs, voor zover dat aan het desbetreffende samenwerkingsverband is toe te rekenen

q = het totale aantal leerlingen van alle speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen

r = het totale aantal leerlingen van alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen.

2. Voor basisscholen in een samenwerkingsverband zonder speciale school voor basisonderwijs wordt voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband een extra vergoeding van € 201,75 per leerling verstrekt.

Bijlage 2. Bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-01-2012]

Bedragen programma’s van eisen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2008.

I. De totale MI-vergoeding.

[Vervallen per 01-01-2012]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule: Y = Ya + Yb + Yc

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yc geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling of groep). Onder groep wordt verstaan het aantal te huisvesten groepen als bedoeld in artikel 128 van de WEC. Bovendien wordt in Ya en Yb nog gerekend met vaste bedragen per schooltype.

Hieronder volgen de totale vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van de programma’s van eisen, de aanvullende programma’s van eisen en overige vergoedingsbedragen.

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2012]

Onderwijssoort

Per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

       
   

vast

per groep

vast

per groep

a. Dove kinderen

€ 15.720,22

€ 2.956,40

€ 3.683,49

€ 4.552,89

€ 3.631,23

b. Slechthorende kinderen

€ 7.386,71

€ 2.926,39

€ 4.754,57

€ 4.774,37

€ 3.646,27

c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

€ 7.455,86

€ 2.974,41

€ 4.832,57

nvt

nvt

f. Lichamelijk gehandicapte kinderen

€13.553,19

€ 6.869,45

€ 6.560,89

€ 5.750,87

€ 5.061,51

h. 1e Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

€ 7.912,93

€ 4.255,26

€ 5.372,67

€ 5.174,84

€ 4.268,09

h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

€ 6.227,78

€ 4.059,59

€ 4.725,02

€ 6.034,98

€ 3.369,66

j. Zeer moeilijk lerende kinderen

€ 7.311,40

€ 3.887,34

€ 4.735,52

€ 5.248,27

€ 4.537,53

k.Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

€ 6.227,78

€ 4.059,59

€ 4.725,02

€ 6.034,98

€ 3.369,66

m. Kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

€ 6.227,78

€ 4.059,59

€ 4.725,02

€ 6.034,98

€ 3.369,66

n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

         

a + j (doof en zmlk)

€12.356,69

€ 3.328,77

€ 4.104,30

€ 4.831,04

€ 3.993,75

Doof en blind

€15.720,22

€ 2.956,40

€ 3.683,49

€ 4.552,89

€ 3.631,23

b + j (sh en zmlk)

€ 7.356,58

€ 3.310,77

€ 4.746,95

€ 4.963,93

€ 4.002,77

f + j (lg en zmlk)

€ 11.333,30

€ 2.927,92

€ 5.916,74

€ 5.129,29

€ 5.128,45

B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2012]

Onderwijssoort

Per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

       
   

vast

per leerling

vast

per leerling

Alle onderwijssoorten

€ 10.235,06

       

a. Dove kinderen

 

€ 6.058,00

€ 951,04

€ 6.501,00

€ 1.054,93

b. Slechthorende kinderen

 

€ 5.286,00

€ 811,36

€ 5.931,00

€ 1.003,61

c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

 

€ 4.518,00

€ 674,31

nvt

nvt

f. Lichamelijk gehandicapte kinderen

 

€ 11.546,00

€ 782,01

€ 12.583,00

€ 879,37

h. 1e Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

 

€ 3.533,00

€ 539,19

€ 6.974,00

€ 963,18

h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

 

€ 3.301,00

€ 534,30

€ 6.954,00

€ 728,77

j. Zeer moeilijk lerende kinderen

 

€ 5.487,00

€ 548,86

€ 6.515,00

€ 852,03

k.Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

 

€ 3.301,00

€ 534,30

€ 6.954,00

€ 728,77

m. Kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

 

€ 3.301,00

€ 534,30

€ 6.954,00

€ 728,77

n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

         

a + j (doof en zmlk)

 

€ 9.624,55

€ 1.307,80

€ 10.735,75

€ 1.608,75

Doof en blind

 

€ 9.995,70

€ 1.569,22

€ 10.726,65

€ 1.740,63

b + j (sh en zmlk)

 

€ 8.852,55

€ 1.168,12

€ 10.165,75

€ 1.557,43

f + j (lg en zmlk)

 

€ 3.582,00

€ 846,09

€ 3.826,00

€ 1.051,56

C. Aanvullende programma’s van eisen.

[Vervallen per 01-01-2012]

1. Brancardliften

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor brancardliften waarin vergoedingscomponenten zijn opgenomen voor installatieonderhoud en elektriciteitsverbruik. De vergoeding per brancardlift is € 5.661,36.

2. Schoolbaden

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie (hydrotherapie) in gebruik bij en door scholen. De genormeerde vergoeding is afhankelijk van het soort bad en het bedrag per m3 waterinhoud.

Soort bad

Bedrag per:

Bad

m3 waterinhoud

hydrotherapiebad

 

€ 8.792,51

€ 255,98

watergewenningsbad

 

€ 19.011,13

€ 148,79

toeslag beweegbare bodem

 

€ 922,07

€ 69,72

3. Vergoeding dienstreizen leerkrachten voor ambulante begeleiding van teruggeplaatste leerlingen.

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor dienstreizen ten behoeve van de ambulante begeleiding van leerlingen, die in het direct voorafgaande schooljaar waren toegelaten tot een school, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 1 van de WEC, en die zonder dat voor hen nog een leerlinggebonden budget beschikbaar is, zijn teruggeplaatst naar een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs (bo) of een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een opleiding, genoemd in artikel 7.2.2., eerste lid onder a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (vo). De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal teruggeplaatste leerlingen op 1 oktober 2007.

Het bedrag per teruggeplaatste leerling is gesplitst naar onderwijssoort en schooltype waarnaar is teruggeplaatst.

onderwijssoort

bo

vo

a. Dove kinderen

€ 1.196,94

€ 547,76

b. Slechthorende kinderen

€ 365,16

€ 182,59

c. Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

€ 365,16

€ 182,59

f. Lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 458,48

€ 458,47

h. 1e Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

€ 357,06

€ 239,00

h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

€ 439,39

€ 244,66

j. Zeer moeilijk lerende kinderen

€ 178,53

€ 117,65

k.Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

€ 439,39

€ 244,66

m. Kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

€ 439,39

€ 244,66

n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

a + j (doof en zmlk)

€ 357,06

€ 239,00

Doof en blind

€ 357,06

€ 239,00

b + j (sh en zmlk)

€ 357,06

€ 239,00

f + j (lg en zmlk)

€ 357,06

€ 239,00

II. Overige vergoedingsbedragen

[Vervallen per 01-01-2012]

1. Vergoeding dienstreizen leerkrachten voor autistische leerlingen.

[Vervallen per 01-01-2012]

De regionale expertise centra’s (REC’s) ontvangen de bijzondere bekostiging voor de opvang en het begeleiden van leerlingen met autisme verbonden aan de scholen voor (v)so, zie artikel 40 van de regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2007–2008, Staatsblad nr. 70 van 11 april 2007.

De REC’s ontvangen ook de vergoeding voor de dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van het begeleiden van leerlingen met autisme. Het vergoedingsbedrag bedraagt voor het gehele jaar 2008 € 948,82 per toegekende fte, die voor het schooljaar 2006–2007 is bepaald door omrekening van het aantaltoegekende formatierekeneenheden in het schooljaar 2005–2006. De vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover deze bijzondere bekostiging is toegekend en naar rato van het aantal fte’s waarop deze bekostiging is gebaseerd of een gedeelte daarvan.

Bijlage 3. Bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur

[Vervallen per 01-01-2012]

De MI- bekostiging van de centrale dienst wordt uitgedrukt in de formule:

Y= bedrag per leerling × aantal leerlingen op de basisscholen in het samenwerkingsverband

Vergoedingsbedrag:

Bedrag per leerling = € 6,72.

Terug naar begin van de pagina