Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-08-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2007 nr. VO/F-2007/31667 houdende de loon- en prijsbijstelling 2007 en vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008 (Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, handelende in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 86, derde, vijfde, zesde en zevende lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs;

mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

vbo: voorbereidend beroepsonderwijs;

praktijkonderwijs: praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet;

lwoo: leerwegondersteunend onderwijs;

onderwijsinhoudcode: code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft;

school: school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs;

afdeling: afdeling voor vbo of lwoo verbonden aan een school voor vbo en aan een scholengemeenschap waarvan ten minste een school voor vbo deel uitmaakt;

isp: intrasectoraal of intersectoraal programma binnen de leerwegen.

Kalenderjaar 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2. Loon- en prijsbijstelling 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

De bedragen, genoemd in de artikelen 3,4,5, zesde lid, 6, 7 en 8, van de Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007 worden verhoogd met 1,04% in verband met de loon- en prijsbijstelling 2007. De verhoogde bedragen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Kalenderjaar 2008

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 01-01-2009]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op € 14.621,04 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid van deze regeling.

Artikel 5. Bedragen per leerling

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of afdeling, zoals aangegeven in kolom II van de tabel, opgenomen in het zesde lid.

  • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, is de som van de bedragen per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of afdeling, zoals aangegeven in de kolommen I en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid.

  • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid, betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein, en overige exploitatiekosten.

  • 4 De som van de bedragen per leerling, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden op grond van artikel 86, derde lid, onderdeel d, van de wet verhoogd met een toeslag lwoo zoals aangegeven in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid, ingeval een leerling per 1 oktober 2007 is ingeschreven bij een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs.

  • 5 Bijlage 2 bij deze regeling geeft aan welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de schoolsoorten, leerjaren en afdelingen opgenomen in het zesde lid.

  • 6 Tabel met de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren en afdeling in euro’s:

Groep

schoolsoort

leerjaren en afdeling**

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

169,16

127,84

375,00

672,00

2

vwo, havo of mavo*

3 t/m 6

139,79

103,35

312,27

555,41

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

174,64

127,84

529,68

832,16

4

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. landbouw en natuurlijke omgeving

b. isp landbouw breed

145,28

127,84

723,44

996,56

5

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. bouwtechniek

b. metaaltechniek

c. elektrotechniek

d. voertuigentechniek

e. installatietechniek

f. transport en logistiek

g. isp bouw breed

h. isp metalektro

i. isp instalektro

j. verzorging

k. uiterlijke verzorging

251,25

237,33

1063,49

1552,07

   

l. isp zorg en welzijn breed

m. mode en commercie

n. consumptief

o. isp consumptief breed

p. handel en verkoop

q. administratie

r. isp handel en administratie

s. isp techniek breed

t. ict

u. sport, dienstverlening en veiligheid

v. technologie en commercie

w. technologie en dienstverlening

x. dienstverlening en commercie

       

6

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. grafische techniek

alle leerjaren van de afdeling:

b. nautisch onderwijs

206,47

269,99

1586,69

2063,15

7

praktijk-

onderwijs

kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

187,08

127,84

758,63

1073,55

8

toeslag lwoo

1 en 2

3,98

11,56

78,81

94,35

9

toeslag lwoo

3 en 4

4,49

21,75

229,63

255,87

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 5 worden de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling voor de school voor vbo met uitsluitend de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het intrasectoraal programma landbouw breed, alsmede voor de overeenkomstige afdeling voor lwoo als volgt vastgesteld:

Schoolsoort

leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed

145,28

103,35

491,49

740,12

toeslag lwoo

alle leerjaren

4,49

21,75

229,63

255,87

Artikel 7. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-01-2009]

De aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten, als bedoeld in artikel 3, onder c, van de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO, bedraagt € 14.621,04 per nevenvestiging.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 01-01-2009]

In geval de minister ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, wordt aan het bevoegd gezag aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 9.846,78 per school.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, kan terugwerken tot en met een in die regeling te bepalen tijdstip en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bekend worden gemaakt op de internetsite van CFI, agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij de Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008

[Vervallen per 01-01-2009]

Verhoogde bekostigingsbedragen in verband met loon- en prijsbijstelling kalenderjaar 2007.

Onderstaand zijn de verhoogde bekostigingsbedragen voor de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2007 opgenomen; de verhoging met 1,04% is het gevolg van het toedelen van de loon- en prijsbijstelling over 2007.

De bedragen uit de Regeling loon- en prijsbijstelling 2006 en bekostiging materiële exploitatie voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2007, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 oktober 2006, nummer 191, zijn als volgt gewijzigd.

Het bedrag in artikel 3 (bedrag per school) wordt € 15.568,18.

Het bedrag in artikel 4 (bedrag per school afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte) wordt € 14.621,04.

Het bedrag in artikel 7 (aanvullende bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak) wordt € 14.621,04.

Het bedrag in artikel 8 (aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm) wordt € 9.846,78.

De bedragen in de artikelen 5 en 6 (bedragen per leerling) worden als volgt:

Groep

schoolsoort

leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

169,16

127,84

375,00

672,00

2

vwo, havo of mavo*

3 t/m 6

139,79

103,35

312,27

555,41

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

174,64

127,84

529,68

832,16

4

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. landbouw en natuurlijke omgeving

b. isp landbouw breed

145,28

127,84

723,44

996,56

5

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. bouwtechniek

b. metaaltechniek

c. elektrotechniek

d. voertuigentechniek

e. installatietechniek

f. transport en logistiek

g. isp bouw breed

h. isp metalektro

251,25

237,33

1063,49

1552,07

   

i. isp instalektro

j. verzorging

k. uiterlijke verzorging

l. isp zorg en welzijn breed

m. mode en commercie

n. consumptief

       
   

o. isp consumptief breed

p. handel en verkoop

q. administratie

r. isp handel en administratie

       

6

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. grafische techniek

alle leerjaren van de afdeling:

b. nautisch onderwijs

206,47

269,99

1586,69

2063,15

7

praktijk-

onderwijs

kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

187,08

127,84

758,63

1073,55

8

toeslag lwoo

1 en 2

3,98

11,56

78,81

94,35

9

toeslag lwoo

3 en 4

4,49

21,75

229,63

255,87

10

vbo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed

145,28

103,35

491,49

740,12

11

toeslag lwoo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren

4,49

21,75

229,63

255,87

Bijlage 2. behorende bij de Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008.

[Vervallen per 01-01-2009]

Onderwijsinhoudcodes

[Vervallen per 01-01-2009]

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen, inclusief de leerwerktrajecten, de onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

schoolsoort

leerjaren en afdeling

onderwijsinhoudcode

onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0600, 0700,

4010, 4011, 4020, 4021, 4030, 4031, 4040, 4060, 4061

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0200, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,

2210, 4050,4055

     

0300, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0400,

 
     

0600, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0700, 0800,

4010, 4011, 4015, 4016, 4020, 4021, 4025, 4026, 4030, 4031, 4035, 4036, 4040, 4045, 4060, 4061, 4065, 4066

 

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781,

3413, 3423, 3441, 3442, 3443, 3444, 3453, 3463, 3473

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381,

3313, 3323, 3341, 3342, 3343, 3344, 3353, 3363, 3373

4.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

2871, 2971, 3071, 3271

2471, 2571, 2671, 3171

4.b

Vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281

2481, 2581, 2681, 3181

5.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5.s

Vbo

3 en 4 van het isp techniek breed

3411, 3412, 3414

3311, 3312, 3314

5.t

Vbo

3 en 4 van de afdeling ict

3421, 3422, 3424

3321, 3322, 3324

5.u

Vbo

3 en 4 van de afdeling sport, dienstverlening en veiligheid

3431, 3432, 3434

3331, 3332, 3334

5.v

Vbo

3 en 4 van de afdeling technologie en commercie

3451, 3452, 3454

3351, 3352, 3354

5.w

Vbo

3 en 4 van de afdeling technologie en dienstverlening

3461, 3462, 3464

3361, 3362, 3364

5.x

Vbo

3 en 4 van de afdeling dienstverlening en commercie

3471, 3472, 3474

3371, 3372, 3374

6.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling grafische techniek

2816, 2916, 3016, 3216

2416, 2516, 2616, 3116

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

1908, 1915, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

1393, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

7

Praktijk-

onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 
Terug naar begin van de pagina