Verordening op het bestuur

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2012

Verordening op het bestuur

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikel 21, eerste lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Samenstelling van het bestuur

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Het aantal bestuursleden, alsmede het rooster van aftreden, wordt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

Commissies van bijstand en Beraadslagingen ter vergadering

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

De leden van het bestuur verlaten de bestuursvergadering indien daarin aangelegenheden ter sprake komen die hun, of degenen met wie zij in verhouding staan als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, persoonlijk aangaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van instituten, commissies en werkgroepen. Deze instituten, commissies en werkgroepen verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 • 2 Het bestuur rapporteert de leden omtrent de instelling, wijziging of ontbinding van deze instituten, commissies en werkgroepen, omtrent de hun verleende opdrachten en over de voortgang van hun werkzaamheden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van Raden van Advies en Redactieraden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur kan de ledenvergadering voorstellen doen omtrent het benoemen van leden tot erelid en het afgeven van oorkonden van bijzondere verdienste voor de NOvAA aan niet-leden.

 • 2 Een voorstel als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan aan de hand van door het bestuur nader vast te stellen regelen.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-07-2012]

De voorzitter kan zijn bevindingen in de vorm van een klacht ter kennis van de accountantskamer brengen indien hem bij de uitoefening van het toezicht van feiten of omstandigheden blijkt die grond kunnen opleveren tot het opleggen van een tuchtrechtelijke maatregel, althans tot gegrondverklaring van de klacht.

Werkwijze van het bestuur

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het Bestuur wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een bestuurssecretaris.

 • 2 De bestuurssecretaris is onder andere belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en het opstellen van de agenda van het bestuur. Voorts draagt hij zorg voor de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten voor zover zij niet de taken dan wel de bevoegdheden van de algemeen directeur betreffen.

 • 3 De bestuurssecretaris woont qualitate qua de bestuursvergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het Bestuur wordt bij de voorbereiding en de uitvoering van het door hem vastgestelde beleid bijgestaan door een bureau.

 • 2 Het bureau staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 3 De algemeen directeur woont op uitnodiging van het bestuur de bestuursvergaderingen bij.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur stelt de bestuurssecretaris en de algemeen directeur, alsmede eventuele overige directieleden aan, beoordeelt hen, schorst hen en ontslaat hen.

 • 2 Het bestuur kan besluiten tot samenstelling van een directie die naast de algemeen directeur bestaat uit een of meerdere overige directieleden die aan de algemeen directeur ondergeschikt zijn, samen met hem de directie voeren en ieder een eigen taak hebben.

 • 3 Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden vast van de bestuurssecretaris en van de algemeen directeur, alsmede van eventuele overige directieleden.

 • 4 De overige medewerkers van het bureau worden door de algemeen directeur aangesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur verleent aan de algemeen directeur, zo nodig onder nader door het bestuur vast te stellen voorwaarden, mandaat voor het nemen van besluiten, waartoe het bestuur op grond van de wet of door de ledenvergadering vastgestelde verordeningen bevoegd is.

 • 2 Besluiten waarbij mandaat wordt verleend, worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en geplaatst op de website van de NOvAA.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 De algemeen directeur is bevoegd tot het, zo nodig onder nader door hem vast te stellen voorwaarden, verlenen van ondermandaat.

 • 2 Besluiten waarbij ondermandaat wordt verleend, worden bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en geplaatst op de website van de NOvAA.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur verleent, onder nader door hem vast te stellen voorwaarden, volmacht aan de algemeen directeur voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2 De volmacht wordt voor zover het betreft het aangaan van verplichtingen tot betalingen ten laste van de NOvAA beperkt tot een bedrag niet hoger dan 110% van het in de van toepassing zijnde begrotingspost gereserveerde bedrag, respectievelijk niet hoger dan 5% van de totale begroting.

 • 3 Het aangaan van verplichtingen tot betaling die uitgaan boven de in het vorige lid genoemde grenzen van 110%, respectievelijk 5% behoeven vooraf de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur sluit bij de indiensttreding van de algemeen directeur met hem een convenant over de wijze waarop hij zijn taken dient te vervullen.

 • 2 In dat convenant wordt door het bestuur en de algemeen directeur als uitgangspunt gehanteerd dat de uitvoering van deze taken plaatsvindt op basis van het door het bestuur vastgestelde activiteitenplan.

 • 3 Het convenant wordt ter kennisneming aan de ledenvergadering gezonden evenals alle latere wijzigingen daarin.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2012]

In het convenant wordt ten minste opgenomen dat de algemeen directeur:

 • a. jaarlijks en wel uiterlijk in de maand november een activiteitenplan aan het bestuur ter beoordeling en besluitvorming voorlegt dat tevens dient als basis voor de door het bestuur op te stellen herziene begroting en begroting;

 • b. per kwartaal schriftelijk rapporteert over de uitvoering van het activiteitenplan en over alle andere van belang zijnde zaken.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Het bestuur kan – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vaststellen ter uitvoering van deze verordening.

 • 2 Het bestuur kan nadere regels geven ten aanzien van de wijze van bekendmaking van nadere regels.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

 • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening op het bestuur’.

Terug naar begin van de pagina