Verordening op het examengeld

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 19-01-2007 t/m 31-12-2007

Verordening op het examengeld

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op de artikelen 24, eerste lid, 54, tweede lid en 57, tweede lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:

Definities

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Examen voor de praktijkstage

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De trainee kan aan het examen voor de praktijkstage deelnemen indien hij is toegelaten tot de praktijkstage en de volgende inschrijfgelden heeft voldaan:

 • a. indien hij de praktijkstage aanvangt voor 1 januani 2003 eenmalig inschrijfgeld van € 115,–, alsmede jaarlijks een bedrag van € 80,-als bijdrage in de algemene kosten;

 • b. indien hij de praktijkstage aanvangt tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2007 eenmalig inschrijfgeld van € 130,–, alsmede een eenmalige bijdrage in de algemene kosten van € 280,–;

 • c. indien hij de praktijkstage aanvangt na 1 januari 2007 eenmalig inschrijfgeld en een bijdrage in de algemene kosten van in totaal € 530,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 Indien de trainee het examen voor de praktijkstage bij een door de NOvAA aangewezen stagebureau volgt, is het examengeld, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a voor de toetsing van het halfjaarlijks praktijkverslag van € 65,–, dan wel het examengeld, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b voor de jaarlijkse toetsing van het portfolio van € 200,– niet verschuldigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien de trainee die de praktijkstage heeft aangevangen na 1 januari 2007 gedurende de praktijkstage van praktijkstageplaats wijzigt, kan de NOvAA hiervoor een bedrag van € 250,– in rekening brengen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De trainee heeft recht op restitutie:

 • a. indien hij de praktijkstage heeft aangevangen tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2007 voor zover hij in het eerste laar van de praktijkstage schriftelijk te kennen heeft gegeven de praktijkstage te beëindigen van een bedrag van € 175,–, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b;

 • b. indien hij de praktijkstage heeft aangevangen na 1 januari 2007 voor zover hij in het eerste laar van de praktijkstage schriftelijk te kennen heeft gegeven de praktijkstage te beëindigen van een bedrag van € 265,–, zijnde een gedeelte van de eenmalige bijdrage m het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel c.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

De trainee ontvangt een getuigschrift indien hij, onverminderd de voldoening aan de overige daaraan verbonden verplichtingen, alle met het betreffende getuigschrift verband houdende betalingen heeft verricht.

Vrijstelling van het examen voor de praktijkstage

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor een verzoek tot vrijstelling van een onderdeel van het examen voor de praktijkstage is de aanvrager examengeld verschuldigd:

 • 2 Indien de aanvrager een registeraccountant is, is in afwijking van het eerste lid eenmalig een bedrag van € 880,– verschuldigd.

Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

De examengelden zijn verschuldigd per keer dat het examen wordt afgelegd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De NOvAA bepaalt telkens als het de inschrijving voor een onderdeel van een examen openstelt op welke wijze en vóór welke datum de aanmelding moet geschieden en het examengeld en eventueel het inschrijfgeld en de bijdrage in de algemene kosten, bedoeld in artikel 2 moeten worden voldaan.

 • 2 Indien niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen wordt voldaan, vindt geen toelating tot het examen plaats.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

In bijzondere gevallen kan door het bestuur van de NOvAA worden afgeweken van deze verordening.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

 • 3 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het examengeld.

 1. De tekst van artikel 1 sub a. en b. en artikel 8 werd door de ledenvergadering van de NOvAA op 11 december 2006 weliswaar aangenomen, maar kon niet goedgekeurd worden door de minister van Financiën omdat de wettelijke grondslag voor deze artikelen vooralsnog ontbreekt. Zodra er voor deze artikelen een wettelijke grondslag is, zullen de betreffende bepalingen voor goedkeuring aan de minister worden voorgelegd en kunnen zij na goedkeuring en publicatie alsnog in werking treden.

  ^ [1]
 2. De tekst van artikel 1 sub a. en b. en artikel 8 werd door de ledenvergadering van de NOvAA op 11 december 2006 weliswaar aangenomen, maar kon niet goedgekeurd worden door de minister van Financiën omdat de wettelijke grondslag voor deze artikelen vooralsnog ontbreekt. Zodra er voor deze artikelen een wettelijke grondslag is, zullen de betreffende bepalingen voor goedkeuring aan de minister worden voorgelegd en kunnen zij na goedkeuring en publicatie alsnog in werking treden.

  ^ [2]
 3. De tekst van artikel 1 sub a. en b. en artikel 8 werd door de ledenvergadering van de NOvAA op 11 december 2006 weliswaar aangenomen, maar kon niet goedgekeurd worden door de minister van Financiën omdat de wettelijke grondslag voor deze artikelen vooralsnog ontbreekt. Zodra er voor deze artikelen een wettelijke grondslag is, zullen de betreffende bepalingen voor goedkeuring aan de minister worden voorgelegd en kunnen zij na goedkeuring en publicatie alsnog in werking treden.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina