Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2007.]
Geldend van 01-12-2009 t/m heden

Besluit van 11 september 2007, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere rechtspositionele besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 juli 2007, nr. 2007-0000244445, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2007, nr. W.04.07.0231/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2007, nr. 2007-0000296796, directoraat-generaal Management Openbare Sector, directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk, afdeling Personeel Rijk, uitgebracht mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XI

  • 4 Artikel VIII treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

  • 6 Artikel IX treedt in werking met ingang van 1 april 2009.

  • 8 Artikel X vervalt met ingang van 1 december 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 september 2007

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negende oktober 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina