Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007

[Regeling vervallen per 18-07-2010.]
Geldend van 23-09-2007 t/m 17-07-2010

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 september 2007 tot vaststelling van voorschriften inzake het verrichten van onderzoek naar het drinkwater van pluimvee (Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 2, eerste lid, onder l. van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-07-2010]

 • 1 Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over, en verstaat voorts onder:

  • a. een gesloten drinkwatersysteem: een drinkwatersysteem dat vanaf de drinkwaterleiding tot aan het drinkpunt in de stal gesloten is. Voor het toedienen van medicijnen mag hierop een dosator, voorraad- of mengvat worden aangesloten. Deze dienen echter wel voorzien te zijn van een goed sluitend deksel.

  • b. een open drinkwatersysteem:

   • een drinkwatersysteem dat geen goed sluitend deksel heeft; of,

   • een drinkwatersysteem dat open verbindingen heeft vanaf de drinkwaterleiding tot het drinkpunt in de stal.

Artikel 2

[Vervallen per 18-07-2010]

 • 1 Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:

  • a. Indien gebruik wordt gemaakt van een gesloten drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van het openbaar waterleidingnet wordt één maal per kalenderjaar in één stal een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd, tenzij tijdens iedere leegstandperiode ieder drinkwatersysteem in alle stallen wordt gereinigd en ontsmet.

  • b. Indien gebruik wordt gemaakt van een gesloten drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van een eigen bron een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd en wordt per bron in één stal een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.

  • c. Indien gebruik wordt gemaakt van een open drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van het openbaar waterleidingnet wordt één maal per kalenderjaar in alle stallen een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.

  • d. Indien gebruik wordt gemaakt van een open drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van een eigen bron wordt één maal per kalenderjaar per bron een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd en wordt in alle stallen een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde drinkwateronderzoeken vinden plaats door het nemen van watermonsters en analyse van de genomen monsters.

Artikel 3

[Vervallen per 18-07-2010]

 • 1 De monstername als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt hetzij door de ondernemer hetzij door een HOSOWO-instantie in opdracht van de ondernemer uitgevoerd.

 • 3 De analyse van het monster als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt uitgevoerd door een HOSOWO-instantie.

Artikel 4

[Vervallen per 18-07-2010]

 • 1 De resultaten van de analyse van het monster behorende bij een chemisch drinkwateronderzoek en een bacteriologisch drinkwateronderzoek voldoen aan de bacteriologische en chemische normen, zoals opgenomen in Bijlage II.

 • 2 Indien de resultaten van de analyse behorende bij een chemisch drinkwateronderzoek niet voldoen aan de chemische normen, dan neemt de ondernemer maatregelen teneinde te bewerkstelligen dat de chemische waarden van het drinkwater voldoen aan de gestelde normen.

 • 3 Nadat de ondernemer de maatregelen, zoals bedoeld in het tweede lid, heeft genomen, wordt, binnen acht weken nadat de ondernemer kennis heeft genomen van de resultaten van de analyse, opnieuw een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.

 • 4 Indien de resultaten van de analyse behorende bij een bacteriologisch drinkwateronderzoek niet voldoen aan de bacteriologische normen, wordt door de ondernemer, tijdens de eerstvolgende leegstandperiode, het drinkwatersysteem gereinigd en ontsmet.

Artikel 5

[Vervallen per 18-07-2010]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 september 2007

R.J. Gijsen

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I. Werkvoorschrift voor het nemen van monsters voor chemisch en bacteriologisch drinkwateronderzoek

[Vervallen per 18-07-2010]

Benodigdheden

 • Steriele goed afsluitbare potten;

 • Etiketten.

Werkwijze

 • A. Monsters voor het bacteriologisch drinkwateronderzoek worden genomen aan het einde van het drinkwatersysteem, bij het drinkpunt.

 • B. In afwijking van hetgeen bij punt A is voorgeschreven kan monstername voor het bacteriologisch drinkwateronderzoek bij de bron worden verricht indien het drinkwatersysteem tijdens elke leegstandperiode wordt gereinigd en ontsmet.

 • C. De monsters voor het chemisch drinkwateronderzoek worden bij de bron van het drinkwatersysteem genomen.

 • D. Monsters moeten worden genomen aan een schone kraan zonder slang.

 • E. Alvorens het monster wordt genomen dient de kraan minuten rustig lopen.

 • F. De binnenkant van deksel en pot worden niet aangeraakt en komen niet in aanraking met de kraan.

 • G. Elk monster bevat minimaal 150 ml water.

 • H. De deksel wordt stevig op de pot gedraaid, zodat geen lekkage optreedt.

 • I. Elk monster moet zijn voorzien van een etiket met de volgende gegevens: monsterdatum, KIP-nummer en stalnummer(s).

 • J. De monsters worden gekoeld (maximaal zeven graden celsius) verzonden naar een door de voorzitter erkende HOSOWO-instantie.

 • K. De monsters zijn zodanig verpakt dat onderweg geen lekkage kan optreden en zijn zodanig geadresseerd dat voor de transporteur en de ontvanger geen verwarring kan ontstaan.

Bijlage II. Chemische en bacteriologische normen voor drinkwater

[Vervallen per 18-07-2010]

Tabel 1: Chemische normen

Analyse

Norm

Zuurgraad (pH)

tussen 4 en 9

Hardheid

Max. 20 °D

IJzergehalte (Fe)

Max. 2,5 mg/l

Nitriet

Max. 1,0 mg/l

Mangaan (Mn)

Max. 2,0 mg/l

Tabel 2 : Bacteriologische normen

Analyse

Norm

Totaal kiemgetal

max. 100.000 kve/ml

E. coli

max. 100 kve/ml

Terug naar begin van de pagina