Regeling mandaat, volmacht en machtiging Jeugd en Gezin

[Regeling vervallen per 31-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister voor Jeugd en Gezin van 20 september 2007, nr. DWJZ/BWJP-2787256, houdende regeling van mandaat, volmacht en machtiging

De Minister voor Jeugd en Gezin,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9, eerste lid en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-05-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister voor Jeugd en Gezin;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen;

 • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e. secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • f. directeur-generaal: de directeur-generaal voor Jeugd en Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2. Personeelsaangelegenheden

[Vervallen per 31-05-2013]

Deze regeling is niet van toepassing op mandaat met betrekking tot personeelsaangelegenheden.

Artikel 3. Machtiging en volmacht

[Vervallen per 31-05-2013]

Hetgeen in deze regeling is bepaald met betrekking tot mandaat, is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 4. Vervanging

[Vervallen per 31-05-2013]

Bij afwezigheid of verhindering van een gemandateerde wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheid uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een ondermandaat.

Artikel 5. De secretaris-generaal

[Vervallen per 31-05-2013]

De secretaris-generaal heeft mandaat ten aanzien van alle stukken die liggen op het gebied van Jeugd en Gezin, met uitsluiting van de stukken die op grond van artikel 8 door de Minister worden ondertekend.

Artikel 6. De directeur-generaal

[Vervallen per 31-05-2013]

De directeur-generaal heeft mandaat ten aanzien van alle stukken die liggen op het gebied van Jeugd en Gezin en die tot zijn werkterrein behoren.

Artikel 7. Andere functionarissen

[Vervallen per 31-05-2013]

De volgende functionarissen hebben mandaat ten aanzien van stukken die liggen op het gebied van Jeugd en Gezin en die tot hun werkterrein behoren:

 • a. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • het hoofd van de Uitvoeringseenheid voor gesloten jeugdzorg;

  • de directeur Jeugdzorg;

  • de directeur Jeugd en Gezin;

  • de hoofdinspecteur Jeugdzorg;

  • de directeur Sport;

  • de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling;

  • de directeur Langdurige Zorg;

  • de directeur Curatieve Zorg;

  • de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie;

  • de directeur Internationale Zaken;

  • de directeur Publieke Gezondheid;

  • de directeur Zorgverzekeringen;

  • de directeur Markt en Consument;

  • de directeuren van de stafdirecties of facilitaire eenheden;

 • b. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie:

  • de directeur Justitieel Jeugdbeleid;

  • de directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken;

  • de algemeen directeur van de Raad van de Kinderbescherming;

  • de directeur Wetgeving;

  • de directeuren van de ondersteuning departementsleiding en bedrijfsvoering;

 • c. van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • de directeur Kinderopvang;

  • de directeur Jeugd, Onderwijs en Zorg;

  • de directeur Primair Onderwijs;

  • de directeur Voortgezet Onderwijs;

  • de directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

  • de directeur Emancipatie;

  • de directeur Voortijdig Schoolverlaten;

  • de directeur Media, Letteren en Bibliotheken;

  • de hoofddirecteur Centrale Financiën Instellingen;

  • de directeuren van de ondersteunende directies;

 • d. van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • de directeur Re-integratie en Participatie;

  • de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen;

  • de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden;

  • de directeur Relatiebeheer, Aansturing en Uitvoeringsontwikkeling;

  • de directeuren van de ondersteunende directies;

 • e. de hoofden van direct onder de functionarissen, genoemd onder a, c en d, ressorterende organisatie-eenheden.

Artikel 8. De Minister

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 1 De Minister ondertekent de stukken gericht aan:

  • a. de Koningin;

  • b. de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal;

  • c. de Ministerraad of daaruit gevormde vaste colleges;

  • d. de Raad van State;

  • e. de Algemene Rekenkamer;

  • f. de Nationale ombudsman, indien de strekking daarvan is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman op het terrein van de jeugdbescherming en scheiding en omgang geen gevolg wordt gegeven.

 • 2 Ten aanzien van de in het eerste lid, onder d en e, genoemde colleges geldt het eerste lid niet voor zover het gaat om bestuursrechtelijke procedures onderscheidenlijk stukken van ondergeschikt beleidsmatig of politiek belang.

 • 3 Voorts ondertekent de Minister de volgende stukken:

  • a. stukken, inhoudende vaststelling van algemeen verbindende voorschriften;

  • b. besluiten, waaruit belangrijke politieke of bestuurlijke gevolgen kunnen voortvloeien;

  • c. besluiten, inhoudende de vernietiging van of de onthouding van de goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

  • d. stukken, inhoudende aanwijzingen aan een ander bestuursorgaan op grond van een wettelijk voorschrift.

  • e. besluiten inzake een bezwaar tegen een besluit dat door de Minister dan wel door de secretaris-generaal namens de Minister is genomen.

Artikel 9. De secretaris-generaal

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 2 In afwijking van de artikelen 6 en 7, onder b, heeft uitsluitend de secretaris-generaal mandaat met betrekking tot de stukken:

  • a. bestemd voor de Nationale ombudsman, behoudens de afdoening van ontvangstbevestigingen, tussenberichten, waaronder uitstelberichten en stukken naar aanleiding van pogingen van de Nationale ombudsman om ter vermijding van een volledig onderzoek te bevorderen dat alsnog aan de klacht tegemoet wordt gekomen;

  • b. in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur indien inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben.

 • 3 In afwijking van de artikelen 6 en 7, onder d, heeft uitsluitend de secretaris-generaal mandaat met betrekking tot toewijzende besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur indien inwilliging van het verzoek belangrijke politieke, bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kan hebben.

Artikel 10. Beleidsregels

[Vervallen per 31-05-2013]

In afwijking van artikel 7 hebben uitsluitend de secretaris-generaal en de directeur-generaal mandaat ten aanzien van beleidsregels.

Artikel 11. Wet openbaarheid van bestuur

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 1 In afwijking van artikel 7, onder a, heeft uitsluitend de directeur Voorlichting en Communicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mandaat ten aanzien van stukken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, niet inhoudende geheel of gedeeltelijk afwijzende besluiten.

 • 2 In afwijking van artikel 7, onder d, heeft uitsluitend de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mandaat ten aanzien van stukken op het gebied van Jeugd en Gezin in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, niet inhoudende geheel of gedeeltelijk afwijzende besluiten.

Artikel 12. Bezwaar en beroep

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 1 In afwijking van artikel 7, onder a, hebben uitsluitend de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken en het hoofd van de Afdeling Bovensectorale Wetgeving en Juridische Procedures van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mandaat tot het nemen van beslissingen op bezwaar.

 • 2 In afwijking van artikel 7, onder c en d, hebben de directeur-generaal en secretaris-generaal mandaat tot het nemen van beslissingen in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van Jeugd en Gezin, met uitzondering van de beslissing op een beroepschrift.

Artikel 13. Ondermandaat

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 1 De functionarissen, bedoeld in artikel 7, onder a tot en met d, zijn bevoegd om anderen ondermandaat te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de daar genoemde bevoegdheden.

 • 2 Elk ondermandaat wordt schriftelijk verleend en behoeft goedkeuring van de secretaris-generaal.

 • 3 Op ondermandaat is deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14. Volmacht

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 2 Voor zover in de bepalingen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, is geregeld dat:

  • a. uitsluitend de Minister, de secretaris-generaal of de directeur-generaal van het desbetreffende Ministerie bevoegd is, treedt de Minister, de secretaris-generaal respectievelijk de directeur-generaal, genoemd in artikel 1, daarvoor in de plaats;

  • b. uitsluitend de plaatsvervangend secretaris-generaal van het desbetreffende Ministerie bevoegd is, treedt de secretaris-generaal, genoemd in artikel 1, daarvoor in de plaats.

Artikel 15. Ondertekening

[Vervallen per 31-05-2013]

De gemandateerde is gehouden in de ondertekening van stukken zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door de formule:

De Minister voor Jeugd en Gezin,

namens deze,

functie van de gemandateerde,

handtekening van de gemandateerde,

naam van de gemandateerde.

Artikel 16. Register

[Vervallen per 31-05-2013]

 • 1 De directeur Bestuursondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt een register bij van alle mandaten en ondermandaten en van de inhoud van hun mandaat.

 • 2 Bij verlening, beëindiging of wijziging van een mandaat wordt een kopie van dat besluit toegezonden aan de directeur Bestuursondersteuning.

Artikel 17

[Vervallen per 31-05-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 februari 2007.

Artikel 18

[Vervallen per 31-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaat, volmacht en machtiging Jeugd en Gezin.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina