Regeling verstrekken gegevens scheepvaart 2007

[Regeling vervallen per 19-05-2012.]
Geldend van 20-10-2007 t/m 18-05-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing bevoegde autoriteit en het verstrekken van gegevens met betrekking tot de scheepvaart in verband met het Besluit gegevens scheepvaart 2007 (Regeling verstrekken gegevens scheepvaart 2007)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, onderdeel c, 2, eerste en tweede lid, en 3 van het Besluit gegevens scheepvaart 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder het ICD: het Interface Control Document, bedoeld in Bijlage III, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208).

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2012]

Na inwerkingtreding van deze regeling berust de op grond van artikel 2, tweede lid, van de Regeling verstrekking gegevens scheepvaart door de minister van Verkeer en Waterstaat en de betreffende autoriteit, overeengekomen wijze van melden, op artikel 3, tweede lid.

Artikel 6

[Vervallen per 19-05-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 20 oktober 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 19-05-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verstrekken gegevens scheepvaart 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina